سیمان قائن

شرکت سیمان قائن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100917154
23
افراد
29
آگهی‌ها
46491
شماره ثبت
1361/10/23
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سیمان قائن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سیمان قائن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سیمان قائن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیمان قائن در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14842177
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 10100917154
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 11/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد ـ اندیشه، خیابان داریوش، کوچه شهیدحمیدقدس (اندیشه 2)، پلاک 69، طبقه دوم کد پستی1569646614 تغییر یافت. پ980716622144778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14788676
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اکبری مطلق بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ در هیات مدیره و آقای سجاد ابراهیمی راد بعنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای جعفر گرجی بعنوان نماینده شرکت فارس و خوزستان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵در هیات مدیره انتخاب گردیدند آقای سجاد ابراهیمی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس و عضو هیات مدیره و آقای قاسم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس و عضو هیات مدیره و آقای جعفر گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای بهنام علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علیرضا اکبری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند کلیه اسناد تعهد آور شامل چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود. - اختیارات ذیل به آقای علیرضا اکبری مطلق، مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. -تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. - استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین وکارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ودستمزد و انجام ترفیع وتنبیه وپاداش وسایرشرایط استخدامی به استثناءمدیران بلافصل که منوط به تنفیذ هیات مدیره می باشد. - پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. - صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند های ۶-۷ و ۷-۷. - عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیات مدیره خواهد بود. - اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی(فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً. - تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. - تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. - تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرت ها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. - ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. - رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. - مدیرعامل می تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفرداً یا متفقاً تفویض نماید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707851
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد - موسسه حسابرسی رازدار ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577120
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده‌های نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ نزد بانک ملی شعبه کارخانه سیمان قائن پرداخت گردیده است و ماده مربوطه دراساسنامه شرکت اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192860
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رامین راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و قاسم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و بهنام علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ امضاء اسناد تعهد آور شامل چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ۱ ـ ۸ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ـ ۸ ـ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۳ ـ ۸ ـ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین وکارکنان شرکت اعم از رده های میانی و مدیران بلافصل وتعیین شغل وحقوق ودستمزد و انجام ترفیع وتنبیه وپاداش وسایرشرایط استخدامی. ۴ ـ ۸ ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۵ ـ ۸ ـ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند های ۶ ـ ۸ و ۷ ـ ۸. ۶ ـ ۸ ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و فروش غیرنقدی و اقساطی و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. ۷ ـ ۸ ـ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، صلح و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً. ۸ ـ ۸ ـ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۹ ـ ۸ ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ـ ۸ ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۱۱ ـ ۸ ـ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرت ها جهت ارائه به هیئت مدیره شرکت. ۱۲ ـ ۸ ـ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیئت مدیره. ۱۳ ـ ۸ ـ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ۱۴ ـ ۸ ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفرداً یا متفقاً تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078238
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968988
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رئیس و عضو هیات مدیره آقای رحمت الهه طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان نایب رئیس و عضو هیات مدیره آقای فرهاد نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حمید اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد_بود. اختیارات ذیل به آقای حمید اقبالیان مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: ۷ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۷ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۷ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی (در مورد عزل و نصب مدیران پیشنهاد توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیات مدیره اجرا خواهد_شد). ۷ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۷ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های ۶ ۷ و ۷ ۷. ۷ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیات مدیره خواهد_بود. ۷ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی (فرجام خواهی_) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. ۷ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۷ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۷ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۷ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرت‌ها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ۷ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. ۷ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ۷ مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866885
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با مواد اولیه و محصولات سیمان، بتن، آهک و صنایع ساختمانی و معدنی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866877
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488448
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230090
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رامین راهب با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای رحمت الله طیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدمحمدرضا موسوی چهارده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای رامین جعفر زاده اندبیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمید اقبالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره امضای اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق با امضای مدیرعامل معتبر خواهد_بود. هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد_بود. پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیات مدیره خواهد_بود. اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی (فرجام خواهی_) تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل و ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس و اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب اویا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا صدور هرگونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت واخواست اوراق تجاری (با توجه به دو بند قبلی). تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839639
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797643
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای رحمت الله طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمدحسن ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای سیدمهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره امضاء اسناد تعهداور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. اختیارات ذیل به آقای حمید اقبالیان مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی (در مورد عزل و نصب مدیران پیشنهاد توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره اجرا خواهد_شد). پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های ۶ ۷ و ۷ ۷. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیأت مدیره خواهد_بود. اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی (فرجام خواهی_) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیأت مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیأت مدیره شرکت. ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیأت مدیره. رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12296157
آگهی تغییرات شرکت سیمان قاین سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر قائمی (۳ ـ xxxxxx ـ xxx) بعنوان عضو جدید به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه xxxxxxxxx۱۸به جای آقای تقی حاجیوندxxxxxxxxx۹ تعیین گردید وتصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای احمد بلوکیان (شماره ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx) بعنوان رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره ۲ ـ آقای محمدحسن ثقفی (شماره ملی ۱ ـ xxxxxx ـ xxx) بعنوان نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره ۳ ـ آقای سیدمهدی مقدسی (شماره ملی ۷ ـ xxxxxx ـ xxx) بعنوان عضوغیرموظف هیئت مدیره ۴ ـ آقای منوچهر قائمی (۳ ـ xxxxxx ـ xxx) بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ۵ ـ آقای حمید اقبالیان (۵ ـ xxxxxx ـ xxx) بعنوان عضو موظف و مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند.. ۶ ـ امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود. ۷ ـ هیئت مدیره اختیارات ذیل به آقای حمید اقبالیان مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض نمود: ۱ ـ ۷ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ـ ۷ ـ تهیه و تنظیم و اصلاحیه ایین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۳ ـ ۷ ـ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و ایین نامه های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی (در مورد عزل و نصب مدیران پیشنهاد توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیئت مدیره اجرا خواهد شد) . ۴ ـ ۷ ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۵ ـ ۷ ـ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند های ۶ ـ ۷ و ۷ ـ ۷. ۶ ـ ۷ ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است.مطابق با ایین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیئت مدیره خواهد بود. ۷ ـ ۷ ـ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً. ۸ ـ ۷ ـ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۹ ـ ۷ ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ـ ۷ ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۱۱ ـ ۷ ـ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیئت مدیره شرکت. ۱۲ ـ ۷ ـ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیئت مدیره. ۱۳ ـ ۷ ـ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ۱۴ ـ ۷ ـ مدیرعامل می تواند با اطلاع هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفرداً یا متفقاً تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272490
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۶۴۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی و صورت سود و زیان شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندxxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597633
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بلوکیان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان xxxxxxxxx۵۴ بعنوان به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای محمدحسن ثقفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سیمان صوفیان xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای سیدمهدی مقدسی با شماره ملی xxxxxxxxx۷از طرف شرکت سیمان شمال xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای تقی حاجیوندبا شماره ملیxxxxxxxxx۹ از طرف شرکت سیمان ارومیهxxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای حمید اقبالیان با شماره ملی xxxxxxxxxxxx از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. ـ امضاء اسناد تعهد آور شامل چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. ـ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد بود. ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ـ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی،قبولی، پرداخت و اخواست اوراق تجاری با توجه به بند های ۶ ـ ۱ ـ ۸ و ۷ ـ ۱ ـ ۸. ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است.مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیر نقدی و اقساطی با نظر هیأت مدیره خواهد بود. ـ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش،ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند،تعیین جاعل،ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت،استرداد دعوی،جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً. ـ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ـ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ـ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. ـ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ـ مدیر عامل می تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفرداً یا متفقاً تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492359
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. ـ اشخاص زیر بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: الف ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین xxxxxxxxx۶۶ ب ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمانxxxxxxxxx۵۴ ج ـ شرکت سیمان شمال xxxxxxxxx۸۲ د ـ شرکت سیمان ارومیه xxxxxxxxx۱۸ هـ شرکت سیمان صوفیان xxxxxxxxx۱۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسینxxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439070
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۶۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسن ثقفی بعنوان به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیانxxxxxxxxx۱۱ به جای آقای بیژن جواهری xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس و عضو هیات مدیره و آقای سید مهدی مقدسی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان xxxxxxxxx۵۴ به جای آقای محمدرضا شهیدی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود.
هیات مدیره بخشی از وظایف خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305469
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۳ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۳ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067082
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به ک م xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972527
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید اقبالیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و سعید حشمتی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. برخی اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. احمد بلوکیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن جواهری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642016
آگهی تغییرات شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبت۴۶۴۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۱ علی اصغر گرشاسبی به ک مxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به ش مxxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد بلوکیان به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش مxxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شهیدی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش مxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و بیژن جواهری به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان تامین به ش مxxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642145
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام ثبت شده به شماره۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: احمد بلوکیان به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به ش مxxxxxxxxx۵۴ و بیژن جواهری به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان صوفیان به ش مxxxxxxxxx۱۱ و علی اصغر گرشاسبی به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف سیمان ارومیه سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۱۸ و محمدرضا شهیدی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شمال سهامیعام به ش مxxxxxxxxx۸۲ و کمال صدیقی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. که احمد بلوکیان به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن جواهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال صدیقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11424859
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام ثبت شده به شماره۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: احمد بلوکیان به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی‌خاص به ش‌مxxxxxxxxx۵۴ و بیژن جواهری به ک‌مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان صوفیان به ش‌مxxxxxxxxx۱۱ و علی‌اصغر گرشاسبی به ک‌مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف سیمان ارومیه سهامی‌عام به ش‌مxxxxxxxxx۱۸ و محمدرضا شهیدی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شمال سهامیعام به ش‌مxxxxxxxxx۸۲ و کمال صدیقی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین سهامی‌عام به ش‌مxxxxxxxxx۶۶ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. که احمد بلوکیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بیژن جواهری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کمال صدیقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146155
آگهی تغییرات شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ علی اصغر گرشاسبی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به ش م xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد بلوکیان به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شهیدی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و بیژن جواهری به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان تامین به ش م xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639552
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبت۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به ش مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه رایمند و همکاران به ش مxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش مxxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به ش مxxxxxxxxx۵۴ و شرکت سیمان شمال به ش مxxxxxxxxx۲ و شرکت سیمان ارومیه به ش مxxxxxxxxx۱۸ و شرکت سیمان صوفیان به ش مxxxxxxxxx۱۱.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11960389
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی‌پور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624454
آگهی تغییرات در شرکت سیمان قاین (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۶۴۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۳/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کمال صدیقی بعنوان نماینده شرکت سیمان صوفیان و ماشااله کامکار بعنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه و بیژن جواهری بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین و مصطفی پارسا بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و محمد باخدا بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. مصطفی پارسا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بیژن جواهری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کمال صدیقی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق با امضای مدیرعامل شرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745706
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۶۴۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، شرکت سیمان ارومیه، شرکت سیمان صوفیان، اساسنامه جدید مشتمل بر۵۸ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات