تولیدی و صنعتی شیشه گیلان

شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100910221 ()
9
افراد
12
آگهی‌ها
45778
شماره ثبت
1361/7/25
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14602666
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیاد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مدبران مستقل ( شناسه ملی . xxxxxxxxx۹۰ ) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب ( به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928376
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی تکییان (کدملی xxxxxxxxx۰) بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان (کدملی xxxxxxxxx۹) بعنوان نائب رئیس و محمدحسین حاجی سالم (کدملی xxxxxxxxx۰) و محمدرضا ثبتی (کدملی xxxxxxxxx۹) و فرامرز علیزاده پاسبان (کدملی xxxxxxxxx۱) بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند خانم زهرا تکییان (کدملی xxxxxxxxx۱) بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب نمودند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء سایر اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928394
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان مهدی تکییان (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ومحمدرضا ثبتی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) و فرامرز علیزاده پاسبان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و محمد جعفریان (شماره ملی xxxxxxxxx۹) و محمدحسین حاجی سالم (شماره ملی xxxxxxxxx۰) بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993341
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530435
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی تکییان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای محمدحسین حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا ثبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فرامرز علیزاده پاسبان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تمام اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530437
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای مهدی تکییان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای محمد حسین حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای فرامرز علیزاده پاسبان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای محمد رضا ثبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمد جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773390
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409116
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی عام شماره ثبت ۴۵۷۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ آقای اکیر مرآتیان اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره صحیح می باشد و نام آقای امیرحسین تکیان بعنوان عضو هیئت مدیره حذف گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291085
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای مهدی تکیان xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد جعفریان xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسین حاجی سالم xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر مراتیان اصفهانی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای فرامرز علیزاده پاسیان xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدندو هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291097
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای مهدی تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای امیرحسین تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرامرز علیزاده پاسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مدیران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه شرکت و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11001630
آگهی تغییرمحل شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۹/۸/۹۰ محل شرکت به بلوار آفریقا ناهید غربی ش ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11615756
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیران مستقل به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی تکییان به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسین حاجی‌سالم به کدملی xxxxxxxxx۰ و اکبر مرآتیان‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز علیزاده‌پاسیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ مهدی تکییان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین حاجی‌سالم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات