کوبن کار

شرکت کوبن کار (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100903327 (فعال)
14
افراد
24
آگهی‌ها
44994
شماره ثبت
1361/4/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771663
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ را به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14763006
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهرتهران، محله داوودیه، معبر ماقبل آخر:خیابان نفت جنوبی، معبر آخر:بلوار میرداماد، پلاک xxx، ساختمان آرین، برج شرقی، طبقه۱۰، واحد۳۷ کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107956
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال قاسمیان موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رضا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و نیز قراردادهای مالی را مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهور نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107959
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان محمد جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۵، رویا راشدی با کد ملی xxxxxxxxx۵، جلال قاسمیان موحد با کد ملی xxxxxxxxx۷، رضا جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۷، بابک جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595312
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ را به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ تعیین نمود. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909244
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال قاسمیان موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و رضا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محمد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و نیز قراردادهای مالی را مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهور نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909253
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جوادی با کدملی xxxxxxxxx۵ رویا راشدی با کدملی xxxxxxxxx۵ جلال قاسمیان موحد با کدملی xxxxxxxxx۷ رضا جوادی با کدملی xxxxxxxxx۷ بابک جوادی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه م xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و نعمت له علیخانی راد به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340911
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۴۹۹۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و سفته ها ، بروات و قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12296050
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه مxxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای نعمت اله علیخانی راد به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها شرکت تعیین شد. خانم رویا راشدی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ برای بقیه دوره تصدی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12296058
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جوادی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جلال قاسمیان موحد با کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جوادی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا جوادی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم رویا راشدی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد ملی و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات و نیز قراردادهای مالی با امضاء دو نفر از ۵ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613296
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی خبره با ش م xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای نعمت اله علیخانی راد با ش م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ تعیین شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. ـ آقایان محمد جوادی با کدملی xxxxxxxxx۵ و احمد راشدی با کدملی xxxxxxxxx۹ و جلال قاسمیان موحد با کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا جوادی با کدملی xxxxxxxxx۷ و بابک جوادی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613298
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد جوادی با ش م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمد راشدی با ش م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا جوادی با ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و نیز قراردادهای مالی باامضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198002
آگهی افزایش سرمایه شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت۴۴۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۷/xxx۲ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148015
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی عام به شماره ثبت۴۴۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی خبره به ش م xxxxxxxxx۰۳ را بعنوان بازرس اصلی و آقای نعمت اله علیخانی راد به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930152
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۰۳۳۲۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ مریم صدارت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای احمد راشدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930157
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930158
آگهی تصمیمات در شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ جلال قاسمیان موحد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604056
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۰۳۳۲۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ مریم صدارت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای احمد راشدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912976
آگهی تصمیمات در شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ جلال قاسمیان‌موحد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11965003
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677917
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و نعمت اله علیخانی راد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و احمد راشدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و جلال قاسمیان موحد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و رضا جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و بابک جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمد جوادی بسمت رئیس هیئت مدیره، احمد راشدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا جوادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11219385
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و نعمت‌اله علیخانی‌راد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و احمد راشدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و جلال قاسمیان‌موحد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و رضا جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و بابک جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمد جوادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد راشدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، رضا جوادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042715
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/xxx۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و نعمت‌اله علیخانی‌راد به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701950
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کارسهامی عام به شماره ثبت۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. نعمت‌اله علیخانی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جوادی ـ احمد راشدی ـ جلال قاسمیان‌موحد ـ رضا جوادی ـ بابک جوادی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۸۹ محمد جوادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد راشدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا جوادی به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات