ایرکا پارت صنعت

شرکت ایرکا پارت صنعت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100893127
14
افراد
30
آگهی‌ها
43958
شماره ثبت
1360/12/11
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر ایرکا پارت صنعت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در ایرکا پارت صنعت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14806168
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷به تصویب رسید. بهرام بیضایی با کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد جواد براتی با کدملی xxxxxxxxx۵و حمید اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مهران تملی با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایرکا پارت پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره وآقای محمدرضا آقا محمد کلاهدوز با کدملی xxxxxxxxx۲ وآقای شاپور جواهری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14806184
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بیضائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدجواد براتی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حمید اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای مهران تملی با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیأت مدیره و آقای بهروز بیضایی محمد آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایرکا پارت پویا به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء توأم دو نفر از اعضاء اصلی هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت یا امضاء یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به همراه امضاء یک عضو علی البدل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء هریک از اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204660
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۷۰,xxx مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده ۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. نام شرکت عبارتست از شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام که در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می شود. ـ ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله عباس آباد ـ اندیشه ـ کوچه شهیدعلی پیمانی(یازدهم) ـ خیابان نی ریزی ـ پلاک ۳ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ می باشد انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال است که به پانصد میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است. ـ ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می ـ باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ماده ۳۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. رییس، نایب رییس و منشی هیات مدیره هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود یک رییس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایفرییس را انجام دهد. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. بند ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.: تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ـ ماده ۳۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. پاداش اعضاء هیات مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. ـ ماده ۵۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.: مقررات بورس اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آنصورت می گیرد، می باشند. ماده ۵۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.: موضوعات پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204659
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943017
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642416
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی xxxxxxxxx۰ ومحمد جواد براتی کدملی xxxxxxxxx۵ و بهروز بیضائی محمدآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ و مهران تملی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایرکا پارت پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا آقامحمد کلاهدوز کدملی xxxxxxxxx و شاپور جواهری کدملی xxxxxxxxx به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642370
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ومحمد جواد براتی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمید اسمعیلی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایرکا پات پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و بهروز بیضائی محمدآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مهران تملی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا توام دو نفر از اعضا اصلی هیات مدیره و مهمور به مهر شرکت یا امضا یکی از اعضای اصلی هیات مدیره به همراه امضاء یک عضو علی البدل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضا هریک از اعضای اصلی یاعلی البدل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061254
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و محمدجواد براتی با کدملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره و حمید اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایرکا پارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد شریفی با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیئت مدیره و بهروز بیضائی محمد آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل سفته چک و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره یا امضاء یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه امضاء آقای شاپور جواهری با کدملی xxxxxxxxx۶ و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره یا امضاء آقای شاپور جواهری ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979146
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949326
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ و مجوز به شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737757
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ اعلام میدارد: عبارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت. مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701308
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و مجوز به شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685612
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل عضو اصلی و محمد جواد براتی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی و احمد شریفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی و بهروز بیضائی محمد آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمد علی امید واری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت ایرکا پارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای حمید اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل سفته چک و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیات مدیره یا امضاء یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه امضاء آقای شاپور جواهری با کدملی xxxxxxxxx۶ و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یا امضاء آقای شاپور جواهری ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514289
آگهی تغییرات شرکت ايركا پارت صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز بیضائی محمدآبادی با ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ایرکا پارت پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهرام بیضایی (عضو اصلی) به عنوان مدیرعامل و آقای محمد علی امیدواری (عضو اصلی) به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای محمدجواد براتی (عضو اصلی) به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شدند اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء توام دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت یا امضاء یکی از پنج عضو اصلی هیئت مدیره به همراه امضاء آقای حمید اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۲ یا آقای شاپور جواهری با کدملی xxxxxxxxx۶ و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا امضاء آقای حمید اسمعیلی به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514297
آگهی تغییرات شرکت ايركا پارت صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد علی امیدواری با کدملی xxxxxxxxx۶ بهرام بیضایی با کدملی xxxxxxxxx۰ محمدجواد براتی با کدملی xxxxxxxxx۵ احمد شریفی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت ایرکا پارت پویا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضاء اصلی و آقایان محمدرضا آقامحمد کلاهدوز با کدملی xxxxxxxxx۲ و بهروز بیضایی محمدآبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410900
آگهی تغییرات شرکت ايركا پارت صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره متهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با ک.م xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک دوره مالی یکساله انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635179
آگهی تغییرات شرکت‌ایرکا پارت صنعت ـ سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ تصویب شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441817
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ و مجوز ۲۷/۱/xxx۳ـxxx۱۲/xxx صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران که مبلغ افزایش سرمایه طی گواهی بانکی ۲۷/۱۲/۹۲ـxxxxxxxxx بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی کد ۳/۵۰ واریز گردیده است افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۸۵ میلیارد ریال منقسم به ۸۵ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام می باشد. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۲/xxx۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250592
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز به شرح ذیل می باشد:
آقای بهرام بیضائی کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و آقای محمدعلی امیدواری کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد براتی کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت ایرکا پارت پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی بهروز بیضایی محمدآبادی ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی و احمد شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء توام دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت یا امضاء یکی از پنج عضو اصلی هیئت مدیره به همراه امضاء آقای حمید اسماعیلی به ک. م xxxxxxxxx۲ یا آقای شاپور جواهری به ک. م xxxxxxxxx۶ و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا امضاء آقای حمید اسماعیلی به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250591
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیریه به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای بهرام بیضائی کد ملی xxxxxxxxx۰، آقای محمدعلی امیدواری کد ملی xxxxxxxxx۶، آقای محمدجواد براتی کد ملی xxxxxxxxx۵، شرکت ایرکا پارت پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، آقای احمد شریقی کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای بهروز بیضائی محمدآبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152358
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10067026
آگهی تغییرات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ نام شرکت به ایرکا پارت صنعت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724814
آگهی تغییرات شرکت کاربراتور ایرانسهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ نام شرکت به ایرکا پارت صنعت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691232
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پیام صادقی جزی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کدملی xxxxxxxxx۶ و بهرام بیضائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و نادر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و بهروز بیضائی محمدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدجواد براتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهراسپند بویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز به کدملی xxxxxxxxx۲ و عبدالرضا ناعم به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ محمدعلی امیدواری بسمت رئیس هیئت مدیره، نادر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام بیضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه امضا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره یا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010341
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پیام صادقی‌جزی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کدملی xxxxxxxxx۶ و بهرام بیضائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و نادر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و بهروز بیضائی‌محمدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدجواد براتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهراسپند بویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز به کدملی xxxxxxxxx۲ و عبدالرضا ناعم به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ محمدعلی امیدواری بسمت رئیس هیئت‌مدیره، نادر احمدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، بهرام بیضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه امضا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره یا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501391

آگهی تغییرات شرکت کاربراتور ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۵۸
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۰/۹۰ اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چکها و سفته ها و قراردادها با امضاء توام دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ـ مدیرعامل ـ رئیس هیئت مدیره یا سایر اعضاء یا امضاء یکی از۵ نفر عضو هیئت مدیره به همراه امضاء حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره یا حمید اسماعیلی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801382
آگهی تغییرات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱۰/۹۰ اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء توام دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره‌ـ مدیرعامل ـ رئیس هیئت‌مدیره یا سایر اعضاء یا امضاء یکی از۵ نفر عضو هیئت‌مدیره به همراه امضاء حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره یا حمید اسماعیلی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732430
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720077
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عامثبت شده به شماره ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۸۹ واصل گردید: محمدعلی امیدواری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا خسروی حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهرام بیضایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. الف: امضا اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار چکها و سفته‌ها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا با امضای هر یک از آنان مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب: اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها در صورت عدم حضور همزمان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه امضای حمید اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و یا با امضای شاپور جواهری به کدملی xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت‌‌مدیره یا مدیرعامل و یا حمید اسماعیلی به تنهایی همراه به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791965
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری ـ بهرام بیضایی ـ نادر احمدی ـ عبدالرضا خسروی‌حقیقی ـ شرکت مهراسپند پویا بعنوان اعضای اصلی و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز ـ محمدحسین امیدواری بعنوان اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات