صنایع نساجی هلال ایران

شرکت صنایع نساجی هلال ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100893049
24
افراد
25
آگهی‌ها
5942
شماره ثبت
1360/12/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14725358
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند . روزنامه شهروند بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561621
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/ ۱۲/ ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466860
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای ظاهر رستمی با کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. شرکت ساختمانی هلال ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای ابراهیم محمدی تهرانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت بازرگانی هلال احمر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای روح اله سمنانی رهبر با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کشت و صنعت هلال فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای فریدون نوری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت کشت و صنعت هلال شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای احمد عاشوری با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241352
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه شهروند بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869024
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی - شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - شرکت بازرگانی هلال احمر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - شرکت کشت و صنعت هلال به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ - شرکت ساختمانی هلال ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419185
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ظاهر رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ محمد چالویی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ روح اله سمنانی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ قائم موهبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم محمدی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419253
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قائم موهبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ظاهر رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد چالویی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره روح اله سمنانی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم محمدی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره در غیاب مدیرعامل و امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح به مدیرعامل تفویض نمود: نصب و عزل مدیران شرکت و کلیه ماموران و کارکنان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و باز نشستگی آنها در چار چوب آئین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد مصوب هیات مدیره ـ پیشنهاد وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هیئت مدیره ـ انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره شرکت ـ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در چار چوب تشکیلات مصوب و مصوبات هیات مدیره ـ تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چار چوب تشکیلات مصوب ـ نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان ـ انجام عملیات و معاملات مربوط به فعالیتهای جاری مربوط به شرکت،بارعایت آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات مدیره ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی های شرکت به هیات مدیره ـ پیشنهاد طرحها و آیین نامه های لازم،جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیات مدیره ـ اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی،طبق مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوطه ـ پیشنهاد در یافت وام از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیات مدیره ـ پیشنهاد شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده، طبق آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات مدیره ـ انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارات یا بدون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت و پیشنهاد جهت تصویب به هیات مدیره ـ دریافت مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تنظیم صورت دارایی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و هچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه به هیات مدیره ـ تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیات مدیره ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی، اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل به غیرولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای وی با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارات، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای تقابل و دفاع از آن، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادسراها، دادگاهها یا سایر محاکم قضایی،در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250593
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۵۹۴۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عباسی نجات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای یوسف کاظمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مجتبی سیف به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای غلامرضا گنج آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای ذوالفقار یزدان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ظاهر رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید ند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک،سفته،برات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیر عامل شرکت آقای ظاهر رستمی و امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: ـ انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره شرکت ـ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در چهارچوب تشکیلات مصوب ـ تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب تشکیلات مصوب ـ نظارت ، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. ـ انجام عملیات و معاملات مربوط به فعالیت های جاری مربوط به شرکت با رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت. ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی های شرکت به هیئت مدیره ـ پیشنهاد طرحها و آیین نامه های لازم جهت بررسی و یا اخذ تصمیم به مراجع مربوطه ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوطه. ـ انتصاب یا عزل مدیران شرکت و کلیه ماموران و کارکنان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدم ، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنها. ـ پشنهاد دریافت وام از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیئت مدیره ـ پیشنهاد وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هیئت مدیره. ـ شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده طبق آیین نامه مالی و معاملاتی ـ انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ امضاءچکها ، سفته ها و دریافت وجوه و هرنوع مطالبات و پرداخت وجوه هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت و پیشنهاد جهت تصویب به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و باز پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد ، طهرنویسی ، قبولی ، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی تنظیم صورت دارایی ، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سودو زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوی دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی کیفری با داشتن تمام اختیارت ، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهشی ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور و بطو ر کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی با حق توکیل ولو کرارا و عزل وتجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا تعین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تقاضای توقیف اشخاص واموال از دادگاه ها ، دادخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060511
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عباسی نجات به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یوسف کاظمی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی سیف به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای غلامرضا گنج آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ذوالفقار یزدان مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل شرکت آقای ذوالفقار یزدان مهر و امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: ـ انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره شرکت. ـ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در چهار چوب تشکیلات مصوب. ـ تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهار چوب تشکیلات مصوب. ـ نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. ـ انجام عملیات و معاملات مربوط به فعالیتهای جاری مربوط به شرکت بارعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت. ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی های شرکت به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد طرحها و آیین نامه های لازم جهت بررسی و یا اخذ تصمیم به مراجع مربوطه. ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوطه. ـ انتصاب یا عزل مدیران شرکت و کلیه ماموران و کارکنان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنها. ـ پیشنهاد در یافت وام از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هیئت مدیره. ـ شرکت در خرید و فروش و هر گونه مناقصه و مزایده طبق آئین نامه مالی و معاملاتی. ـ انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارات یا بدون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ امضاء چکها، سفته ها و دریافت وجوه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه. ه: اختیارات ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نما یندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت و پیشنهاد جهت تصویب به هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و باز پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ تنظیم صورت دارایی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار ودادن آن به هیئت مدبره. ـ اقامه هر گونه دعوی دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهشی، فرجام، تعیین وکیل، ادعا ی جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او باتعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارات استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، دادخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768549
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: . آقای یوسف کاظمی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای جواد عباسی نجات به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای مجتبی سیف به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای غلامرضا گنج آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای ذوالفقار یزدان مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292403
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جواد عباسی نجات بسمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۷ ـ xxx ـ xxxxxx
آقای یوسف کاظمی نژاد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۲ ـ xxxxxx ـ xxx
آقای شهرام شاهرخی میلاسی عضو هیئت مدیره به کد ملی ۰ ـ xxxxxx ـ xxx
آقای غلامرضا گنج آبادی عضو هیئت مدیره به کد ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx
آقای ذوالفقار یزدان مهر عضو هیئت مدیره به کد ملی ۷ ـ xxx ـ xxxxxx بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل شرکت آقای ذوالفقار یزدان مهر و امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه فوق مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292404
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یوسف کاظمی نژاد به کد ملی xxx ـ xxxxxx ـ ۲ ـ آقای جواد عباسی نجات به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای شهرام شاهرخی میلاسی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای غلامرضا گنج آبادی ـ xxxxxxxxx۵ آقای ذوالفقار یزدان مهر xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس علی البدل آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224332
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045996
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به ک م xxxxxxxxx۶ و محمد جعفریان به ک م xxxxxxxxx۹ و حسینقلی یزدانی به ک م xxxxxxxxx۷ و ماشااله پورطلوعی به ک م xxxxxxxxx۲ و سید محمدرضا هاشمی به ک م xxxxxxxxx۳ برخی وظایف توسط هیئت مدیره طبق صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۱ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جعفریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر محمدمهدی مفتح و محمد جعفریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012602
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918016
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488766
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581854
آگهی اصلاحی شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
پیرو آگهی شماره xxx۳۸/ت۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ عنوان جلسه عادی به طور فوق العاده میباشد و نام احد از اعضای هیئت مدیره ماشااله پور طلوعی صحیح است و همچنین کد ملی حسینعلی یزدانی xxxxxxxxx۷ بوده که مراتب اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853274
آگهی اصلاحی شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
پیرو آگهی شماره xxx۳۸/ت۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ عنوان جلسه عادی به طور فوق‌العاده میباشد و نام احد از اعضای هیئت مدیره ماشااله پور طلوعی صحیح است و همچنین کد ملی حسینعلی یزدانی xxxxxxxxx۷ بوده که مراتب اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515003

آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی عسگر ظاهری عبده وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012790
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب‌الدین محمدی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی‌نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933288
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. محمدرضا هاشمی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637888
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۹۴۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید محمدرضا هاشمی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و احمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مصدقی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی علیپور به کدملی xxxxxxxxx۷ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۹/۸۹ محمد مصدقی‌راد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی علیپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و امضا متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272824
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. محمد سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن یزدان پناهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072139
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۸۸ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۸۰ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات