شیشه و گاز

شرکت شیشه و گاز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100889278 ()
17
افراد
34
آگهی‌ها
7296
شماره ثبت
1339/1/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766825
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان سال ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600246
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی سعید اسدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی زهره گنجه با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی سعید بیات ورحقی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی مهدی شهریاری دارابی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی محمد انصافی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ، سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر . صدور ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در صورتیکه بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های توسعه شرکت خارج از عرف و رقم درج شده در توجیه فنی و اقتصادی مصوب طرح باشد لازم است به تصویب هیئت مدیره برسد . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل اجرای احکام نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس . تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه ، ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس . تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام ، میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع . تعدیل بودجه ، اصلاحات مورد نیاز صورتهای مالی جهت شفاف سازی اطلاعات در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و هرگونه اطلاعات تکمیلی جهت شفاف سازی در سایت مذکور پس از تصویب هیئت مدیره . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14570000
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیرو اگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx xxxxxx/ xxx صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542771
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14495702
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345645
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی۹۶ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249845
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، بنمایندگی آقای سعید اسدی با کدملی xxxxxxxxx۶را به عنوان نماینده خود تا پایان مدت باقیمانده بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای محمد انصافی با کدملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان نماینده خود تا پایان مدت باقیمانده انتخاب نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608205
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران شهرستان ری بخش فشاپویه دهستان حسن آباد روستا شمس آباد (شمس آباد) بلوار نگارستان (اصلی) خیابان گلسرخ دوازدهم پلاک ۰ قطعه ۸۱ J طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608224
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575064
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین کامرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره زهره گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید بیات ورحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود، سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۳ صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۴ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۵ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در صورتیکه بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های توسعه شرکت خارج از عرف و رقم درج شده در توجیه فنی و اقتصادی مصوب طرح باشد لازم است به تصویب هیئت مدیره برسد. ۶ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل اجرای احکام نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۷ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس. ۸ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس. ۹ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع. ۱۰ تعدیل بودجه، اصلاحات مورد نیاز صورتهای مالی جهت شفاف سازی اطلاعات در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و هرگونه اطلاعات تکمیلی جهت شفاف سازی در سایت مذکور پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۱ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276478
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009052
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در صورتیکه بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های توسعه شرکت خارج از عرف و رقم درج شده در توجیه فنی و اقتصادی مصوب طرح باشد لازم است به تصویب هیئت مدیره برسد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعلی اجرای احکام نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یارد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن پس از تصویب هیئت مدیره به بازرسی و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع تعدیل بودجه، اصلاحات مورد نیاز صورتهای مالی جهت شفاف سازی اطلاعات در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و هرگونه اطلاعات تکمیلی جهت شفاف سازی در سایت مذکور پس از تصویب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979454
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه - صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802937
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۲/۹۵ مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام عادی xxx۰ ریالی صحیح می‌باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783630
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/ ۴/ xxx۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx/ xxx مورخ ۳۱/ ۱/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx میلیارد ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxx۵۰ ریال و آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره xxx ۹۵ xxx مورخ ۲۵/ ۱/ ۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه شهرک صنعتی چهار دانگه به مبلغ xxxxxxxxx۵۰ ریال افزایش یافت و ماده (۵) اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596482
آگهی تغییرات شرکت شيشه و گاز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای فرزین قیصری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327934
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392438
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مهدی بیدآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هییت مدیره ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای فرزین قیصری با کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره ـ آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای امین کامرانی با کد ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584901
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرواگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۲۴/۴/۹۳عبارت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به نمایندگی میرمسعود سجادی گارماسه باکدملی xxxxxxxxx۹وامین کامرانی باکدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند از قلم افتاده وحق امضا کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازقبیل چکها وسفته ها وبروات واعتبارات اسنادی وغیره باامضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیات مدیره بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل اسناد فوق باامضای رئیس یانائب رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره بامهرشرکت معتبر می باشد صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584902
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530605
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ آقای امین کامرانی با کد ملی xxxxxxxxx۶۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530606
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل مصطفی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رییس هییت مدیره رضا بختیاری کشکجانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات و اعتبارات اسنادی و غیره به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر گردند. و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی به امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151459
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115834
آگهی افزایش سرمایه شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۴ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۳/۹۲ بانک سپه شعبه بهنوش و از طریق مطالبات حال شده و اندوخته احتیاطی تامین گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ... تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041646
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی رنجبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مصطفی عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای میرمسعود سجادی گارماسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امین کامرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و اعتبارات اسنادی و غیره به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد فوق به امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر گردند. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701138
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479193
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 392510

آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672148
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702913
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771057
آگهی اصلاحی شرکت شیشه و گاز سهامی‎عام بشماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۰۱/ت۳۲ مورخ ۳۰/۹/۸۹ نام رحمت‎اله دلگشایی صحیح است که اشتباهاً همت‎اله دلگشایی قید گردیده که مراتب بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939363
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ اختیارات ماده ۴۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856932
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مصطفی عبدی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی ایرج عصاره به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی همت‌اله دلگشایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدعلی رنجبری به کدملی xxxxxxxxx و محمود فیض به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۷/۸۹ رحمت‌اله دلگشایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود فیض به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی عبدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اعتبارات اسنادی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اسناد فوق با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469073
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات