خدمات هوایی کشور آسمان

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100871720 ()
9
افراد
22
آگهی‌ها
41798
شماره ثبت
1360/5/24
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14521224
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخه ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدمهدی قادری ساویری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به جای مهرداد امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435921
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۱ مورخ ۲۶/۹/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شهاب آتش زای xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت طراحی مهندسی بهور xxxxxxxxx۶۲ ( به جای سعید مجیدی xxxxxxxxx۱ ) جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435976
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره xxx۳۱ مورخ ۱۵/۸/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید . - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248290
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۸ مورخ ۸/۷/۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمد گرجی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوریه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، آقای مهرداد امیری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای دکتر فتح الله امی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای علی صباغی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای سعید مجیدی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

قسمتی از اختیارات هیئت مدیره وفق ماده ۴۷ اساسنامه به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند۴ اساسنامه-ایحاد و حذف ایستگاههای فنی و عملیاتی و نمایندگی های فروش و شعب در هر منطقه ای از ایران یا خارج از کشور به استثناء ایجاد وحذف پایگاهها. بند۸ اساسنامه- تعهد، ظهرنویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و گمرکی و نظایر آن. بند۹ اساسنامه-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری در داخل و خارج کشور. بند۱۰ اساسنامه-به امانت گذرادن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها به شرکت. بند۱۱ اساسنامه-اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و هر نوع استقراض و اخذ وجه از منابع داخلی و خارجی تا سقف بیست میلیارد ریال یا معادل ارزی آن به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. بند۱۴ اساسنامه-دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. بند۱۸ اساسنامه-عقد هر نوع قرارداد داخلی و خارجی و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مرد خرید و فروش و معاوضه واجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و هبه و صلح تا سقف بیست میلیارد ریال و معادل ارزی آن.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها ، بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری مشترکاً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود.

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193451
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴ مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علایی کدملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سعید مجیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فتح الله امی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد امیری با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی صباغی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره وفق مفاد ماده ۴۷ اساسنامه به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۴ اساسنامه ـ ایجاد و حذف ایستگاههای فنی و عملیاتی و نمایندگی های فروش و شعب در هر منطقه ای از ایران یا خارج از کشور به استثنا ایجاد و حذف پایگاهها بند۸ اساسنامه ـ تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و گمرکی و نظایر آن بند ۹ اساسنامه ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری در داخل و خارج کشور بند ۱۰ اساسنامه ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد انها به شرکت بند ۱۱ اساسنامه ـ اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و هرنوع استقراض و اخذ وجه از منابع داخلی و خارجی تا سقف بیست میلیارد ریال یا معادل ارزی ان به هرمدت و هرمیزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد بند ۱۴ اساسنامه ـ دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه انها بند ۱۸ اساسنامه ـ عقد هرنوع قرارداد داخلی و خارجی و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خریدو فروش و معاوضه و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین الات و هبه و صلح تا سقف بیت میلیاردریال و معادل ارزی آن کلیه اوراق و اسناد تعهداور و نیز کلیه چکها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری مشترکا با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و در صورت غیاب ایشان با امضا دوتن از اعضا هیئت مدیره با مهرشرکت و سایر مکاتبات جاری داخلی و خارجی با امضا مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065531
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت طراحی مهندسی بهور به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863436
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561251
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ , و مجوز شماره xxx۲۰ مورخ ۳۱/۴/xxx۶ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند زیر به ماده ۳ اساسنامه شرکت اضافه می‌شود: انجام امور مربوط به کالیبراسیون و آزمون قطعات، تجهیزات، دستگاه‌ها و متفرعات. در ماده ۳۵ اساسنامه بندهای الف و ج از اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی حذف می‌شود. بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ در ماده ۴۷ اساسنامه (اختیارات هیئت مدیره) به شرح زیر اصلاح می‌شود: بند ۱: تصویب برنامه‌های مدت، میان مدت و بلندمدت به پیشنهاد مدیرعامل. بند ۲: تصویب ساختار سازمانی و دستورالعملهای داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. تصویب آئین نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی به پیشنهاد مدیرعامل. بند ۵: تصویب بودجه سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. بند زیر در ماده ۴۷ اساسنامه به اختیارات هیئت مدیره اضافه می‌شود: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی_، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و وکالت در دعاوی خسارت، وکالت در دعاوی اعسار و امور مشابه دیگر. بند زیر در ذیل بند ۱ ماده ۵۱ اساسنامه اضافه می‌شود: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و برای اداره امور شرکت دارای اختیار کامل بوده و در حدود مقرر در این اساسنامه و اصلاحیه‌های آتی آن اختیار دارد، همچنین دارای اعطای نمایندگی خود جهت حضور در محاکم قضایی در راستای دفاع از منافع شرکت با حق توکیل به غیر می‌باشد و نیز می‌تواند تمام و یا قسمتی از این اختیارات را به معاونین، مدیران کل و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. دو تبصره به شرح زیر به بند (۱) ماده ۵۲ الحاق می‌شود: تبصره یک: مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره می‌توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را در خصوص انعقاد قراردادها و معاملات شرکت در چهارچوب آئین نامه معاملاتی شرکت به هر یک از مدیران شرکت هواپیمائی آسمان تفویض نمایند. تبصره دو: چک‌ها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری تعهدآور در صورت تصویب هیئت مدیره می‌تواند با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت انجام شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536492
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۷/۹۵ عبارات ذیل از قلم افتاده_است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. «تفویض کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق با ماده ۴۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.» «کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری مشترکا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری داخلی و خارجی با امضاء مدیر عامل شرکت معتبر خواهد_بود.» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364154
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۱۷ مورخ ۳۰/۰۹/۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083676
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxx۰۰ مورخه ۲۱/۰۶/۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین سمت گردیدند آقای حسین علایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید مهدی صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت طراحی مهندسی بهور به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتح الله امی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صباغی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040887
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ و به استناد مجوز شماره xxx۰۰ مورخه ۲۱/۰۶/۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت انبارهای عمومی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960551
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxx۹۶ مورخ ۲۸/۰۹/۹۴ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787633
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ وتنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436468
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ۹/۱۰/xxx۸ و باستاد مجوز به شماره xxx۲۹ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ سازمان هواپیمایی کشوری سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx ریال به مبلغxxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758048
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمانسهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م xxxxxxxxx۰۸ و شرکت انبارهای عمومی به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت طراحی مهندسی بهور به ش م xxxxxxxxx۶۲
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172048
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م xxxxxxxxx۰۸ و شرکت انبارهای عمومی به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت طراحی مهندسی بهور به ش م xxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494091
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ محمدرضا مجیدی به ش ملی xxxxxxxxx۳ جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070821
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575682
آگهی تغییرات در شرکت خدمات هوائی کشور آسمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به‌استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۸۸ محمدرضا حبیبی به جای علی کردان جهت بقیه مدت تصدی هیئت بسمت نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا در هیئت مدیره تعیین شد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11538411
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۶/۸۸ علی عابدزاده به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ایرج رونقی به نمایندگی از شرکت صنعتی مهندسی بهور بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی کردان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اتیه صبا و ارسلان فتحی‌پور به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شاهین صالح‌محمدزاده به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات ماده ۴۷ را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11296633
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۱۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و شرکت صنعتی مهندسی بهور.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات