مرکز گسترش فناوری اطلاعات

شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10100858030 (فعال)
19
افراد
32
آگهی‌ها
40408
شماره ثبت
1360/2/9
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/5/18 انقضا 1399/6/1

شرکت‌های مادر مرکز گسترش فناوری اطلاعات

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در مرکز گسترش فناوری اطلاعات دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه مرکز گسترش فناوری اطلاعات

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرکز گسترش فناوری اطلاعات در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14863452
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40408 و شناسه ملی 10100858030
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شماره ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: -شرکت سازمان مدیریت صنعتی ، به شماره شناسه ملی 10100500635 -شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس ، به شماره شناسه ملی 10660175989 -شرکت گسترش الیاف شیشه مرند ، به شماره شناسه ملی 10200455000 -شرکت غشا گستر دالاهو ، به شماره شناسه ملی 14003930530 -شرکت مدیریت منطقه ویزه اقتصادی گرمسار ، به شماره شناسه ملی 140062137641 پ980730429833412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600757
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان مدیریت صنعتی ( به نمایندگی آقای حمید بازارگان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت رئیس هیات مدیره و عضوء سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی اقای محمدجواد انبیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای ابراهیم آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای احمد تولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سید حامد وزیری هامانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14447771
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم با نام یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده ا پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186616
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر النتشار اطلاعات برای درج اگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140715
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ، سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ، شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ، شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100525
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد انبیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفضل کیانی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعلیرضا چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد تولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد وزیری هامانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای ثابت مدیر عامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت وهمچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724854
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام پژوهش به منظور شناسایی و پیش بینی روند تحولات آتی فناوری اطلاعات. - تدوین راهبردها و راهکارهای کسب، جذب، انطباق و توسعه فناوری اطلاعات. - انجام مطالعات در جهت ترسیم راهبردها و راهکارهای مناسب توسعه صنعتی و انجام مطالعات امکان سنجی در زمینه فناوری اطلاعات. - تدوین و تولید بسته‌های نرم افزاری. - ارائه خدمات مهندسی پژوهشی در زمینه فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سطح فناوری تولید، ترویج و توسعه فناوری و اتوماسیون‌های صنعتی، ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشی تولیدی، معرفی روش‌های تولید به منظور اعتلای روحیه ابداع و نوآوری و سازماندهی انتشار دانش فنی و تکنولوژیک. - نمونه سازی یا کپی سازی ماشین آلات، تجهیزات صنعتی، قطعات و مجموعه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات. - همکاری با مراکز پژوهشی و مجامع تخصصی ملی و بین المللی و مراکز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی به منظور تبادل تجارب و اطلاعات در جهت توسعه فناوری اطلاعات. - مشارکت در اجرای طرح‌های انتقال فناوری در زمینه فناوری اطلاعات و طرح‌های توسعه کارآفرینی. - برگزاری سمینارهای تخصصی درزمینه فناوری اطلاعات. - ارائه مشاوره و خدمات برنامه ریزی و مدیریت نظارت و اجرای طرح‌های اطلاع رسانی، طرح‌های مطالعاتی پروژه‌های تکنولوژی گرا، امور شبکه رایانه‌ای جهانی و داخلی، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و طرح هایی که مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. - سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت‌های موجود اعم از داخلی و خارجی و مشارکت با شرکت‌های خارجی و داخلی و اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی و تأسیس دفتر نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ایجاد شرکت‌های تجاری. - اخذ تسهیلات و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خرید، فروش و انجام هرگونه فعالیت بازرگانی مجاز در ارتباط با فناوری اطلاعات. - طراحی، تولید، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای سفارش مشتری و فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت‌های هوشمند و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای. - طراحی، تولید، ارائه و پشتیبانی رایانه‌های غیرMain Frame. - طراحی، تولید محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی به صورت حضوری و مجازی جهت ارتقاء سطح علمی، تخصصی و مدیریتی جامعه - تهیه و توزیع پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری و نرم افزارهای تولید خارج (SE). - تهیه و توزیع و پشتیبانی تجهیزات جانبی، قطعات و ملزومات و غیره. - استقرار نظام جامع مدیریت دانش به همراه ارائه نرم افزار. - مستندسازی تجربیات و پروژه‌های مرتبط در زمینه مدیریت دانش. - مشاوره، طراحی، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی، خرید و فروش، پشتیبانی، نگهداری، راهبری، واردات و صادرات و ارائه خدمات سیستم‌های نرم افزاری، سخت افزاری، الکترونیکی و مخابراتی مشمل بر: الف) مشاوره، طراحی، تأمین و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته و سیستم‌های نوین نظارت تصویری، سیستم‌های مانیتورینگ، سیستم‌های ردیاب و مکان یاب، سیستم‌های شناسایی با استفاده از امواج رادیویی و سامانه حفاظت الکترونیکی. ب) مشاوره، طراحی، تأمین و نصب و راه اندازی سیستم‌های هوشمند ج) تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش اکتیو و پسیو د) واردات و صادرات کلیه تجهیزات مرتبط با حوزه‌های فعالیت شرکت ه) اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی در خصوص تجهیزات مرتبط با حوزه‌های فعالیت شرکت - خرید و فروش تکنولوژی و دانش فنی در کلیه حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (سخت افزاری و نرم افزاری) و ارزیابی و ارزش گذاری دانش فنی طرح‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - اجرای دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری (الکترونیکی) در زمینه‌های فناوری اطلاعات، مدیریت، زبان، اموراداری و مالی، اقتصادی و بازرگانی و بهداشت و درمان بعد از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز - ارائه خدمات در حوزه پرداخت الکترونیک از هر نوع آن اعم ازPSP، پرداخت موبایل، ارائه پلتفرم‌های پرداخت، Core Banking، سیستم‌های امنیتی و نرم افزارهای مربوطه - طراحی و ایجاد Data Center، ارائه خدمات تخصصی در حوزهBig Data (داده‌های انبوه) (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612018
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421184
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد انبیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای ابوالفضل کیانی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای سیدعلیرضا چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای عبدالرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به سمت عضو هیأت مدیره. آقای احمد تولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405683
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405678
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ذیل به بخش (۵) ماده (۱۱) اساسنامه شرکت، الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ط) اتخاذ تصمیم در خصوص فروش یا وثیقه گذاردن سهام و اموال شرکت. بند (۲) بخش (ب) مندرج در «قسمت اول اختیارات» ماده ۱۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت‌ها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و به هر شرایطی که مقتضی باشد و همچنین ودیعه گذاردن اموال منقول شرکت و فک آن ولو کرارا. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405675
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386499
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد انبیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سازمان مدیریت صنعتی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علیرضا چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت گسترش الیاف شیشه مرند شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد تولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384149
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ سازمان مدیریت صنعتی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434584
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدجواد انبیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وشرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای سیدعلیرضا چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سعید ابهرچائی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره(موظف) وشرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای سیدمحمود رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره(موظف) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418466
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152758
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۴۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای رمضانعلی صادق زاده شیخان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سعید ابهرچائی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره(موظف). شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای علی ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره(غیرموظف) . سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدجواد انبیائی به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706907
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۴۳/۹۳ مورخ ۶/۷/۹۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638487
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت سوخت سبز زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638485
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رمضانعلی صادق زاده شیخان کفشه ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سوخت سبز زاگرس ش م xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رییس هیات مدیره حسن نوبهار ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی ش م xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره مسعود صفاری ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نوسازی صنایع ایران ش م xxxxxxxxx۱۱بعنوان عضو هیئت مدیره رحمان منفرد ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ش م xxxxxxxxx۰۷ بعنوان قائم مقام مدیرعامل وعضو هیئت مدیره محمدجواد انبیائی ش م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ش م xxxxxxxxx۷۳ بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره شامل موضوع ردیف های ۱۰،۹،۸،۷،۵،۴،۳ از بند ب، ماده۱۵ اساسنامه. به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591580
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxx / ص / ۹۳ مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۲ تعیین شد. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589347
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۴/xxx۰ و مجوز شماره xxx۱۴/ ۲۰ مورخ ۵/ ۵/ xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۸۹ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۰ انتخاب شد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت در سالxxx۰ تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575969
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/ ۴/ xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172117
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد توسلی مهر به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجتبی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد کارگری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن پرتوی منفرد به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959841
آگهی اصلاحی شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۵/۸/۹۱ تاریخ صورتجلسه ۱۱/۸/۹۰ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853152
آگهی اصلاحی شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۵/۸/۹۱ تاریخ صورتجلسه ۱۱/۸/۹۰ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894882
آگهی تصمیمات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رمضانعلی صادق زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و جواد توسلی مهر به کدملی xxxxxxxxx۰ و حسن پرتوی منفرد به کدملی xxxxxxxxx۸ و مهرداد کارگری به کدملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10935019
آگهی تصمیمات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رمضانعلی صادق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و جواد توسلی‌مهر به کدملی xxxxxxxxx۰ و حسن پرتوی‌منفرد به کدملی xxxxxxxxx۸ و مهرداد کارگری به کدملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۵

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520699
آگهی تصمیمات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ حسن پرتوی منفرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای علیرضا هادی به نمایندگی شرکت ساختمان و خدمات نوساز بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599949
آگهی تصمیمات در شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۶/۸۹ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898019
آگهی تصمیمات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی ‌‌خاص ‌به شماره ثبت ۴۰۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235330
آگهی تصمیمات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس احمدی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاوره صنعتی ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد توسلی مهر به نمایندگی از مدیریت طرحهای صنعتی ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا هادی به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز و مهرداد کارگری به نمایندگی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات