شیمیائی رازی

شرکت شیمیائی رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100842142 ()
17
افراد
29
آگهی‌ها
38803
شماره ثبت
1359/7/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14733331
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14670617
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی xxxxxxxxx۳ جایگزین آقای رضا توکلی بنیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی ( سهامی عام ) بعنوان عضو اصلی و غیرموظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضاء در سمتهای خود ابقاء گردیدند : آقای رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره - آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمود منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره - خانم میخک درمنش به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ عضو اصلی هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14556643
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا توکلی بنیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای سمانه نوزری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237139
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمانه نوزری به کد ملی xxxxxxxxx۴ جایگزین خانم شهلا یاراحمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181506
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805340
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی دارای کدملی xxxxxxxxx۸ آقای هادی ابراهیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ خانم میخک درمنش دارای کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمود منطقی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818247
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم میخک درمنش به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم شهلا یاراحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقوداسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا " و در غیاب مدیرعامل، امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551769
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موءسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بمدت (یکسال) انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031109
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672044
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم میخک درمنش به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم شهلا یاراحمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند - امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل، امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره به تنهایی معتبر است. - هیات مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها ار خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ار آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان وتصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به انها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و موسسات مالی و استرداد انها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و بهر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632311
آگهی تغییرات شرکت شيميائي رازي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:رامین میزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - هادی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - میخک درمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - محمود منطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366826
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۸۸۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود وزیان منتهی به سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143725
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران- خیابان گاندی خیابان یکم پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075352
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به تاسیس کارخانجات و کارگاههای تولید انواع مواد شیمیایی خصوصا کارخانجات تولید انواع چسب اعم از مایع، خمیر، نواری و کاغذی جهت کلیه مصارف صنعتی و خانگی و غیره واردات انواع ماشین آلات و لوازم و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مذکور و صادرات انواع مواد تولیدی و خرید و فروش آنها اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و صادرات و واردات و انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و ارائه خدمات آزمایشگاهی.در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061113
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر: ـ آقای رامین میزانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای بهمن اطمینان به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای اکبر محمد ابراهیم غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری رازی با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061122
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای اکبر محمد ابراهیم غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بهمن اطمینان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود بوستانی کلهرودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی ش م xxxxxxxxx۰۰به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته ها، قراردادها(عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهد آور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389611
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جمشید میزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای اکبر محمد ابراهیم غفاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهمن اطمینان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها ، بروات، سفته ها، قراردادها(عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389620
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: - آقای جمشید میزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ - رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ - بهمن اطمینان به کدملی xxxxxxxxx۱ - هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و اکبر محمد ابراهیم غفاری به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605862
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۲ مورد تصویب واقع گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581851
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxرxxxرxxxر۶۰ ریال به مبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال منقسم به xxxرxxxرxxx سهم با نام xxx۰ ریالی از محل مطالبات نقدی حال شده و آورده نقدی سهامداران طی گواهی شماره xxx۱,xxx مورخ ۰۴/۰۴/۹۳ بانک آینده شعبه گاندی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464105
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام شماره ثبت ۳۸۸۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هدف همکاران xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171228
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هدف همکاران با ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران با ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به اسفند ماه ۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114370
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو و رییس هیات مدیره و آقای جمشید میزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو و نایب رییس هیات مدیره آقای بهمن اطمینان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات ریالی و ارزی قراردادها و اوراق تجاری با امضای ثابت رییس هیات مدیره و با امضای یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114378
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علیرضا افتخارعمرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای جمشید میزانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهمن اطمینان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای هادی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693789
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازیسهامی عام ‌به شماره ثبت۳۸۸۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانتشـار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841785
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازی سهامی عام ‌به شماره ثبت۳۸۸۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانتشـار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745526
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم‌مسعود تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ مهدی‌سعید نقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمدرضا تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ جمشید میزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بهمن اطمینان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمدرضا تقی‌گنجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم‌مسعود تقی‌گنجی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن اطمینان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و ریالی و ارزی قراردادها و اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779873
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازی سهامی عام ثبت شده به شماره۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820297
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازی سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۸۸۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/xxx۹ محمدرضا تقی‌گنجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم‌مسعود تقی‌گنجی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن اطمینان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات