گروه صنعتی انرژی سبز

شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100840379 ()
14
افراد
21
آگهی‌ها
230849
شماره ثبت
1359/10/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14726533
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع رسید آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی اکبر زند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247055
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود حسین مردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی اکبر زند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای فرهنگ مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247061
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار خاشع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهنگ مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه بوتان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم اعظم حاجی اسفندیاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183332
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان تهران: خیابان سهروردی شمالی ـ کوی شهید نیکوقدم ـ پلاک ۵۲ ـ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768494
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم حاجی اسفندیاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579914
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد مالی سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131390
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، فرهنگ مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131394
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شهریار خاشع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره فرهنگ مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره غلامحسین داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بهنام شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343701
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۰۸۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ محمد حسن استحقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ فرهنگ مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عبدالرضا غیاثوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343705
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۰۸۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد حسن استحقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره فرهنگ مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی غلامحسین داود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره بهنام شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک وسفته وبروات وعقوداسلامی وقراردادها تعهدآور بامدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره ویا دوعضوهیات مدیره متفقا بامهرشرکت معتبراست واوراق ومکاتبات عادی واداری با هریک از اعضا هیات مدیره منفردا بامهرشرکت معتبرخواهدبود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115646
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اقای بهنام شاه حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهداور ازقبیل چک وسفته وبروات با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضا هیأت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای دوعضوهیأت مدیره متفقا وهمراه بامهرشرکت معتبراست.امضای کلیه اوراق ومکاتبات عادی واداری بامدیرعامل یاهریک از اعضاهیأت مدیره همراه بامهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570287
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بیداران ش م xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518671
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره بشرح زیر انتخاب گردید
آقای محسن خلیلی عراقی ش م xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای سعید خلیلی عراقی ش م xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
خانم منصوره خلیلی عراقی ش م xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره
غلامحسین داودآبادی ش م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت ابکوه سامان سهامی خاص ش م xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمد حسن استحقاری ش م xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره تواما و ممهور به مهر شرکت میباشد و ـ کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158550
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدحسن استحقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سعید خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ منصوره خلیلی عراقی به ش م xxxxxxxxx۹ شرکت آبکوه سامان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158558
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدحسن استحقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و پیمان خلیلی عراقی به ش مxxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت آبکوه سامان به ش مxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بهادار از قبیل چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698147
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11216081
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502468
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسن استحقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و منصوره خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی پیمان خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ محسن خلیلی عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید خلیلی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسن استحقاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374593
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
پیرو آگهی بشماره xxx۴۷/ ت ۳۲ مورخ ۱۶/۵/۸۹ نوع شرکت سهامی عام می‌باشد که متعاقبا " اصلاح و اعلام می‌گردد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11940902
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184777
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات