لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100839465
25
افراد
41
آگهی‌ها
11254
شماره ثبت
1345/11/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773380
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14741049
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره بخشی از اختیارات مقرر در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر . ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۴ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از اغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یابدون ان ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب انها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۶ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس ۷ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14491948
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زاهد مراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیأت مدیره علی خنیفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره عبدالحسین بساق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره حسام خوشبین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صبا آرمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و علی خنیفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت ، کلیه چک‌ها ، سفته‌ها و براوت و سایر اوراق تجارتی و حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه و بلند مدت ، قراردادهای وامی ، ضمانتنامه‌ها ، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی ، برداشت از حساب ، انسداد حساب و سپردن هر گونه تعهد ، تعیین وکیل دادگستری و اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه از دعوای حقوقی و کیفری با توجه به گروه بندی ذیل تصویب نمودند . گروه اول : ۱ جناب آقای علی خنیفر مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره ۲ جناب آقای عبدالحسین بساق زاده عضو هیأت مدیره ۳ جناب آقای حسام خوشبین فر عضو هیأت مدیره گروه دوم : ۱ جناب آقای زاهد مراقی رئیس هیأت مدیره ۲ جناب آقای محمود شمس مدیر مالی و اقتصادی همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء ازگروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد . اسناد عادی و مکاتبه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374007
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء حقوقی هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت صبا آرمه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت صبا انرژی جهان گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310947
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258212
آگهی تغییرات آموزش عالی علمی و کاربردی و فرهنگی لوله سازی اهواز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۷۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح شمـاره xxx۹۷ مورخ ۱۲/۰۶/۹۷ دفترخانه شماره xxx اهواز علیرضا کیانی که دارای xxx،xxx،xxx ریال سهم الشرکه بوده، کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت لوله سازی اهواز به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ واگذار نمود و از موسسه خارج گردید. همچنین به مـوجب سند صلح شمـاره xxx۹۸ مورخ ۱۲/۰۶/۹۷و دفترخانه شماره xxx اهواز عبدالرحیم ساجدی نژاد که دارای xxx،xxx،xxx ریال سهم الشرکه بوده، کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت لوله سازی اهواز به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ واگذار نمود و از موسسه خارج گردید. در نتیجه شرکاء در حال حاضر به شرح ذیل است: شرکت لوله سازی اهواز دارای ۱،xxx،xxx،xxx ریال سهم الشرکه و شرکت آهن ریل کاران دارای xxx،xxx،xxx ریال سهم الشرکه و شرکت سیال سازه روشن دارای xxx،xxx،xxx ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151640
آگهی تغییرات آموزش عالی علمی و کاربردی و فرهنگی لوله سازی اهواز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۷۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح شماره xxx۴۳ مورخ ۲۸/۱۰/۹۶ دفترخانه شماره xxx اهواز سیدخلف موسوی که دارای xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه بوده، کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت لوله سازی اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ واگذار نمود. به موجب سند صلح شماره xxx۲۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ دفترخانه شماره xxx اهواز سعید سعدی که دارای xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه بوده، کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت آهن ریل کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ واگذار نمود. به موجب سند صلح شماره xxx۶۴ مورخ ۰۵/۱۲/۹۶ دفترخانه شماره xxx اهواز مهدی محمدزاده که دارای xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه بوده، کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت سیال سازه روشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ واگذار نمود. در نتیجه شرکاء در حال حاضر به شرح ذیل است: شرکت لوله سازی اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت آهن ریل کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ـ شرکت سیال سازه روشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ علی رضا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عبدالرحیم ساجدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ هر کدام دارای xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151643
آگهی تغییرات آموزش عالی علمی و کاربردی و فرهنگی لوله سازی اهواز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۷۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لوله سازی اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت آهن ریل کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ـ شرکت سیال سازه روشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617183
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زاهد مراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (صدر تأمین) به ش. م xxxxxxxxx۶۹ به جای آقای علیرضا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها، سفته‌ها و براوات و سایر اوراق تجاری و حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت، قراردادهای وامی، ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هر گونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود. گروه اول: سمت: ۱ آقای عبدالحسین بساق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای زاهد مراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره گروه دوم: آقای احمد امین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره آقای محمود شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیر مالی و اقتصادی همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617194
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین بساق زاده به ک. م xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001100
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت کلیه چک‌ها، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده‌های کوتاه ویلند مدت، قراردادهای وامی، ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد و سپردن هر گونه تعهد بشرح ذیل تصویب و تفویض نموده. گروه اول: عبدالحسین بساق زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره علیرضا کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیأت مدیره گروه دوم: احمد امین فر به کد ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیأت مدیره محمود شمس به کد ملی xxxxxxxxx۸ مدیر مالی و اقتصادی همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012916
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954401
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره بخشی از اختیارات مقرر در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض می‌نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزدبانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی ختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594367
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین بساق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای احمد امین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حمید بورد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشیتگی کارکنان صنعت نفت ش م xxxxxxxxx۵۱به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا کیانی به شماره xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین ) ش م xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیأت مدیره آقای علی راعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیأت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت کلیه چکها, سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری و حسابهای جاری و سپرده های کوتا ه و بلندمدت ,قراردادهای وامی, ضمانتنامه ها ,گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی ,برداشت از حساب , انسداد حساب و سپردن هر گونه تعهد باگروه اول( ـ آقای عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای حمید بورد نائب رئیس هیأت مدیره )وگروه دوم(آقای احمد امین فر رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا کیانی بسمت مدیرمالی واقتصادی عضو هیأت مدیره )همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبرونافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363461
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۲۵۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبه عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ صندوق بازنشستگی کشوری ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ـ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین) ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117853
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چک ها،و بروات و سایر اوراق تجارتی و حساب های جاری و سپرد های کوتاه و بلند مدت،قراردادهای وامی،ضمانتنامه ها،گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی،برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هرگونه تعهد به شرح ذیل اصلاح،تصویب و تفویض نمود. گروه اول: علی رضا کیانی با کد ملیxxxxxxxxx۱ (عضو هیات مدیره) و علی عالیخانی با کد ملیxxxxxxxxx۱ (عضو هیات مدیره) گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده با کد ملیxxxxxxxxx۷ (مدیرعامل و عضو هیت مدیره) و احمد امین فر با کد ملیxxxxxxxxx۵ (رییس هیات مدیره.)همواره یک امضاءاز گروه اول و یک امضاءاز گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039115
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد امین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حمید بورد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چک ها و سفته ها و بروات تجاری و حساب های جاری و سپرده کوتاه مدت و بلند مدت، قراردادهای وامی، ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، و سپردن هر گونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود. گروه اول: علی رضا کیانی عضو هیات مدیره علی عالیخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره حمید بورد عضو هیات مدیره گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو هیات مدیره احمد امین فر رئیس هیات مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756914
آگهی تغییرات شرکت لوله‌سازی اهواز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شمسایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و کلیه چکها، سفته ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده های کوتاه و بلند مدت،قراردادهای وامی،ضمانتنامه ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هر گونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفیذ نمود.گروه اول: علی عالیخانی عضو هیئت مدیره و ابراهیم سلیمی نائب رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا شمسایی عضو هیئت مدیره وگروه دوم:عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وغلامعلی کیانی رئیس هیئت مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتقاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614603
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای علی عالیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به جای آقای غلامرضا غفوری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها سفته ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده های کوتاه و بلند مدت، قراردادهای وامی، ضمانتنامه ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هر گونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود گروه اول: علی عالیخانی عضو هیئت مدیره وغلامحسین خالقی عضو هیئت مدیره وابراهیم سلیمی نائب رئیس هیئت مدیره گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وغلامعلی کیانی رئیس هیئت مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585292
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408697
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های لوله سازی اهواز سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین) به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چک ها، سفته ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حساب های جاری و سپرده های کوتاه و بلند مدت قراردادهای وامی، ضمانتنامه ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هرگونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود. گروه اول: محمدحسن عصاره نژاد مدیرعامل مدیر مالی و اقتصادی و غلامرضا غفوری عضو هیئت مدیره و غلامحسین خالقی عضو هیئت مدیره و ابراهیم سلیمی عضو هیئت مدیره و گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی رئیس هیئت مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241981
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالحسین بساق زاده به ش ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محسن دلاویز به ش ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری بسمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا غفوری به ش ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسن عصاره نژاد به ش ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و آقای غلامحسین خالقی به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت کلیه چک ها, سفته ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حساب های جاری و سپرده های کوتاه و بلند مدت , قراردادهای وامی, ضمانتنامه ها, گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک های ایران و خارجی اعم از دولتی و خصوصی, برداشت از حساب, انسداد حساب و سپردن هرگونه تعهد بشرح ذیل تصویب و تفویض نمود.
گروه اول: محمدحسن عصاره نژاد (مدیرمالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره)
غلامرضا غفوری عضو هیات مدیره
غلامحسین خالقی عضو هیات مدیره.
گروه دوم : عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیات مدیره
محسن دلاویز رئیس هیات مدیره
همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196064
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های لوله سازی اهواز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
صندوق بازنشستگی کشوری ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری. شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری. شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی. شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045936
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ غلامرضا رضایی بختیار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به جای مهدی شمس الدینی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020098
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای سرپرست همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957780
آگهی تصمیمات شرکت لوله‌سازی اهواز (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۲۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرارذیل انتخاب گردیدند: سید خلف موسوی به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای حسن خورسند مودب به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا غفوری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور به ش.ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن خورسند مودب به سمت مدیرعامل شرکت خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب و کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اوراق و اسناد مالی تعهدآور به امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119068
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرارذیل انتخاب گردیدند: سید خلف موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای حسن خورسند مودب به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا غفوری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور به ش. ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن خورسند مودب به سمت مدیرعامل شرکت خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب و کلیه چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر اوراق و اسناد مالی تعهدآور به امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923146
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن خورسندمودب به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و غلامرضا غفوری به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷ و مهدی شمس الدینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۱ و محمدحسن عصاره نژاد به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ و غلامحسین خالقی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ که غلامرضا غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی شمس الدینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن خورسندمودب بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد مالی به امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرکت مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049186
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن خورسندمودب به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و غلامرضا غفوری به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷ و مهدی شمس الدینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۱ و محمدحسن عصاره نژاد به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ و غلامحسین خالقی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ که غلامرضا غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی شمس الدینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن خورسندمودب بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد مالی به امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرکت مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800159
آگهی افزایش سرمایه شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۷/۹۱ در اجرای مادهxxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی با نام کاهش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۵/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. ضمنا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهـم xxx/۱ ریالی بانـام از طریق محل تجـدید ارزیابی دارائی های شـرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538003
آگهی افزایش سرمایه شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی با نام کاهش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. ضمنا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق محل تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717022
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهوازسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070041
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9700540
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین) و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11398665
آگهی تصمیمات در شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و پرداخت‌ها و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده‌های کوتاه و بلند مدت و قراردادهای وامی و ضمانت‌نامه‌های گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی برداشت از حساب انسداد حساب و سپردن تعهد بشرح ذیل تصویب شد: گروه اول: محمدحسن عصاره‌نژاد مدیر مالی اداری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و زاهد مراقی‌سرپرست‌کل‌مالی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و رضا عباسی عضو هیئت‌مدیره به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و غلامحسین خالقی نائب رئیس هیئت‌مدیره به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ ـ گروه دوم: علیرضا کاظمی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و امیرحسین بشارتی رئیس هیئت‌مدیره به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالحسین بساق‌زاده عضو هیئت‌مدیره به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ همواره یک امضاء از گروه اول و دو امضاء از گروه دوم بالاتفاق (به نحوی که همواره امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان امضاء رئیس هیئت‌مدیره ثابت باشد) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا امضاء کلیه قراردادهای خرید و فروش و یا ترهین بشرح ذیل انجام می‌گردد: الف‌ـ قراردادهای فروش محصولات و ضایعات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مشترک مدیرعامل و مدیرفروش همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرفروش مدیرمالی اداری و یا یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب‌ـ قراردادهای خرید خدمات و کالا تا مبلغ سه میلیارد ریال با امضاء مشترک مدیرعامل و مدیر تدارکات و خدمات بازرگانی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیر تدارکات مدیرمالی اداری و یا یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت. ج‌ـ کلیه قراردادها با هر مبلغ بالاتر از مبالغ مندرج در بندهای الف و ب فوق با امضاء مشترک مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612393
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: علیرضا کاظمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و امیرحسین بشارتی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۷ و رضا عباسی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۱ و عبدالحسین بساق‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ و غلامحسین خالقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۱ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند که امیرحسین بشارتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین خالقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا کاظمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633524
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۷/۸۹ اعلام میدارد غلامحسین خالقی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به جای محمدجعفر آل‌طیب به عنوان هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777558
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161631
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۸۹ علیرضا کاظمی و ناصر قاسمی به ترتیب به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به جای حمیدرضا اسکندری و جلیل زرکش برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003212
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۸ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها پرداختها سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و قراردادهای وامی و اسناد گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی بشرح ذیل تصویب و تفویض اختیار نمود: گروه اول: علیرضا کیانی (مدیرمالی و اداری) و محمدحسن عصاره‌نژاد (رئیس امور مالی). گروه دوم: محمدتقی سلیمانی‌آشتیانی (رئیس هیئت‌مدیره) و قنبر خادمی (مدیرعامل) و سعید امینی‌زاده (مدیر تدارکات و خدمات بازرگانی) همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم با مهر شرکت جهت هرگونه برداشت از حساب و انسداد حساب و یا سپردن تعهد نافذ میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11935222
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۲۵۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ محمدتقی سلیمانی‌آشتیانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدجعفر آل‌طیب به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، قنبر خادمی نماینده شرکت بازنشستگی کشوری به سمت مدیرعامل و جلیل زرکش نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری و حمیدرضا اسکندری نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، برات و قراردادها و سایر اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات