دارو پخش

شرکت دارو پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100835286 ()
16
افراد
22
آگهی‌ها
38109
شماره ثبت
1359/5/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14776624
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590849
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466967
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۳/xxx۶ و تفویض اختیار لازم از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم با نام به ارزش هرسهم xxx۰ ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188525
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا شانه ساز پورشوشتری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی وطنی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد ملک وند فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت دارو سازی اکسیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی اصغری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضوء هیئت مدیره و سیدفرشاد فاطمی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کارخانجات دارو پخش بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عادی شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاءهیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه درشرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره. بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. واخواست اوراق تجاری. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام، تعیین جاعل، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همکاری با حسابرس و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053052
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739486
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی آقای دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید حمید خوئی به کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای سید فرشاد فاطمی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت کارخانجات داروپخش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و آقای محمد علی وطنی به کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عادی شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره. بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. واخواست اوراق تجاری. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همکاری با حسابرس و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12441056
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076582
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد روشن دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به جای آقای ناصر نقدی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706947
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شانه ساز پور شوشتری به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید حمید خوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ناصر نقدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شیخ الملوکی به کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضائ دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود:.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عمومی عادی شرکتهای گروه..پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب..پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب..تهیه وتنظیم و پیشنهاد آیین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه های موجود به هیئت مدیره..بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره..تهیه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره..دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات..پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره..واخواست اوراق تجارتی..تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه های مصوب..اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم..پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها..همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661216
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531595
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
شرکت سرمایه گذار داروئی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴:
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰:
شرکت کارخانجات دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷:
شرکت داروسازی اکسیر با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۹
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت دارو پخش انتخاب شد.
سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740648
آگهی تغییرات شرکت داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶
بموجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۱ ناصر نقدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای غلامحسین فرزندی به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیاتمدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره تعیین شدند. اختیارات هیاتمدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11641378
آگهی تغییرات شرکت داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۱ ناصر نقدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای غلامحسین فرزندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687596
آگهی تصمیمات شرکت دارو پخشسهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842396
آگهی تصمیمات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570535
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت۳۸۱۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱/۹۱ سید حسن اعتماد زاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای بهروز براتی سده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667707
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام بشماره ثبت۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۸/۶/۹۰ بهروز براتی‌سده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیات‌مدیره و فرهاد زرگری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و غلامحسین فرزندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و سید محمدسعید خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته‌ برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح ۱۵ بند به پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674044
آگهی تصمیمات شرکت داروپخش (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۸۱۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۹، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۰، شرکت داروسازی اکسیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxxxxx، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11692168
آگهی تصمیمات شرکت داروپخش سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ سید مهدی رضایت‌سرخ‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای مرتضی آذرنوش به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیامک افاضلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای رمضان محسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدسعید خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد زرگری به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیات‌مدیره و غلامحسین فرزندی خارج از اعضا هیات‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات‌مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود در ۱۵ بند به شرح مندرج در پیوست صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9573733
آگهی تغییر محل شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ روبروی پارک ملت ـ خ ناهید غربی ـ پ ۸۱ ـ ط اول و دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9991177
آگهی تصمیمات شرکت داروپخش سهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۹ سید محمدسعید خلیلی بنمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر بجای فرشاد ملک‌وندفرد بسمت عضو هیئت‌مدیره و مرتضی آذرنوش بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین بجای غلامحسین فرزندی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید رمضان محسن‌پور به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بجای غلامحسین نیک‌نژادلاهیجانی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد زرگری بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدعلی وطنی بسمت عضو هیئت‌مدیره و غلامحسین فرزندی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۵ بند بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336146
آگهی تصمیمات شرکت داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات