بانک ملت

شرکت بانک ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100834967 ()
14
افراد
37
آگهی‌ها
38077
شماره ثبت
1359/4/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14596504
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۵/۹۸ مورخه ۲۱/۱/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۴ مورخه ۴/۲/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهمن اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای تصدی الباقی مدت مدیریت به جای هادی اخلاقی فیض آثاربه کد ملی xxxxxxxxx۴ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242475
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۷/۶/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056838
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره، با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. ضمن اینکه مدیرعامل در قالب ماده ۸۲ بعنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضا دارد. هیأت مدیره قسمتی از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ۲ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ۲ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح می‌باشد از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح می‌باشد و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی وفق مقررات از مرجع صادر کننده رای قطعی یا ریاست محترم قوه قضاییه، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی و قضایی و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، مراجعه به کلیه مراجع ثبتی جهت ثبت صورتجلسات مجامع و علائم تجاری و …، اعمال قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی اعتراض ثالث، ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، انتخاب وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و عزل آنها و امور مشابه دیگر؛ ۳ ۲ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴ ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ۵ ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۶ ۲ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ ۲ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸ ۲ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۹ ۲ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰ ۲ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۱ ۲ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ۱۲ ۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۳ ۲ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیأت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۴ ۲ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیأت مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۵ ۲ نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیأت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056845
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۸/۹۷ مورخ ۳۰/۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن روستا با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا لگزائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839155
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی مرکز اصلی شرکت به xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626618
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۶/۳۳ مورخ ۲۹/۶/xxx۶ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx۶۶/۹۶ مورخ ۲۰/۲/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614280
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۶/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اخلاقی فیض آثار با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علیرضا لگزائی باکد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد بیگدلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و حمید تاجیک باغخواص با کد ملی xxxxxxxxx۹ و حسن روستا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به عنوان اعضای حقیقی و اصلی هیات مدیره و بهمن اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین بهاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای حقیقی و علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیات مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۳ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح میباشد از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح میباشد و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی وفق مقررات از مرجع صادر کننده رای قطعی یا ریاست محترم قوه قضاییه، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی و قضایی و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، مراجعه به کلیه مراجع ثبتی جهت ثبت صورتجلسات مجامع و علائم تجاری و …، اعمال قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی اعتراض ثالث، ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، انتخاب وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و عزل آنها و امور مشابه دیگر؛ ۳ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۶ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۹ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۱ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ۱۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۳ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیات مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۴ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیات مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۵ نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614287
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۶/xxx۶ بانک مرکزی موتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسامی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره بانک برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هادی اخلاقی فیض آثاربه کد ملی xxxxxxxxx۴ علیرضا لگزائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ محمد بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ حمید تاجیک باغخواص به کد ملی xxxxxxxxx۹ حسن روستا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بهمن اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اول هیات مدیره و حسین بهاری به کد ملی ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل دوم هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534096
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعب شرکت به آدرس ذیل تاسیس گردید: مدیریت امور بازرسی و نظارت: تهران خیابان انقلاب بین خیابان فخر رازی و خیابان دانشگاه ساختمان بانک ملت کد پستی xxxxxxxxx۴ مدیریت مبارزه با پولشویی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۱۱ کد پستی xxxxxxxxx۰ اداره کل امور ارزی شعب خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ اداره کل آموزش خیابان جمهوری بین استانبول و لاله زار اداره آموزش بانک ملت کدپستی xxxxxxxxx۴ اداره کل بانکداری شخصی خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ اداره کل تدارکات ساختمان شماره ۱ اداره کل تدارکات کد پستی xxxxxxxxx۱ اداره کل حقوقی تهران میدان فردوسی خیابان فردوسی شمالی پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی خیابان طالقانی نبش شهید موسوی ساختمان مرکزی بانک ملت طبقه ۱۴ کد پستی xxxxxxxxx۱ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ط ۱۱ کد پستی xxxxxxxxx۰ اداره کل سازمان و بهبود روشها تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره xxx ساختمان بانک ملت طبقه ۱۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ اداره کل سرمایه انسانی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۱۱ کد پستی xxxxxxxxx۰ اداره کل مدیریت بازاریابی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۱ کد پستی xxxxxxxxx۰ اداره کل مدیریت خزانه داری خیابان طالقانی تقاطع سپهبد قرنی بانک ملت ساختمان یاس اداره کل مدیریت خزانه داری اداره کل مدیریت عملیات خیابان دماوند بعد از چهارراه آیت پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۲ اداره کل مهندسی ساختمان خ طالقانی نرسیده به پل حافظ روبروی وزارت نفت کد پستی xxxxxxxxx۱ دفتر امور سرمایه گذاری و شرکتها قرنی نبش خیابان شاداب ساختمان شماره ۲ بانک ملت کد پستی xxxxxxxxx۱ اداره کل امنیت و فراوری داده خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ اداره کل امور مالی تهران خیابان ولیعصر تقاطع خیابان انقلاب پلاک xxx۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت حسابرسی داخلی خیابان ایرانشهر نبش خیابان شاداب ساختمان بانک ملت طبقه نهم کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت ریسک و تطبیق خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۹ کد پستی xxxxxxxxx۰ شعبه مستقل مرکزی خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت شعب منطقه یک تهران میدان هفتم تیر نبش مفتح جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۸ مدیریت شعب منطقه دو تهران خیابان انقلاب مقابل استان نجات الهی نبش کوچه کندوان مدیریت شعب منطقه سه تهران خ ولیعصر روبروی کاخ مرمر منطقه ۳ کد پستی xxxxxxxxx۳ مدیریت شعب منطقه چهار تهران خیابان ولیعصر خیابان دمشق کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت شعب منطقه پنج تهران مطهری خ فجر جنب بیمارستان جم کد پستی xxxxxxxxx۵ مدیریت شعب مناطق آزاد تجاری صنعتی مدیریت شعب مناطق آزاد تهران خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر خیابان دمشق کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت شعب استان اردبیل اردبیل میدان بسیج کد پستی xxxxxxxxx۰ مدیریت شعب استان آذربایجان غربی ارومیه خ مدرس مدیریت شعب بانک ملت استان کد پستی xxxxxxxxx۵ مدیریت شعب استان بوشهر بوشهر خیابان امام خمینی روبروی درمانگاه هفت تیر مدیریت شعب بانک ملت استان بوشهر کد پستی xxxxxxxxx۴ مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد خیابان حافظ شمالی نبش خیابان یاسر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت کد پستی xxxxxxxxx۴ مدیریت شعب استان خراسان جنوبی خراسان جنوبی شهر سربیشه کد پستی xxxxxxxxx۶ مدیریت شعب استان خراسان رضوی نبش امام خمینی ۳۲ مدیریت شعب بانک ملت کد پستی xxxxxxxxx۵ مدیریت شعب استان خراسان شمالی بجنورد چهارراه امیریه مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان شمالی کد پستی xxxxxxxxx۹ مدیریت شعب استان خوزستان اهواز بلوار آیت اله بهبهانی کد پستی xxxxxxxxx۲ مدیریت شعب استان زنجان زنجان خ امام خمینی ضلع شرقی میدان انقلاب ساختمان شعب استان زنجان کد پستی xxxxxxxxx۵ مدیریت شعب استان سمنان سمنان کد پستی xxxxxxxxx۶ مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان زاهدان کد پستی xxxxxxxxx۵ مدیریت شعب استان فارس شیراز نبش خیابان ابیوردی ۳ ساختمان مدیریت شعب استان فارس طبقه ششم کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت شعب استان قم قم خ امام نبش پمپ بنزین شرکتی مدیریت شعب بانک ملت استان قم کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت شعب استان کرمان بانک ملت مس کد پستی xxxxxxxxx۱ مدیریت شعب استان گلستان گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۷۳ /۲ مدیریت شعب بانک ملت طبقه (۱) کد پستی xxxxxxxxx۷ مدیریت شعب استان گیلان رشت گلسار روبروی خ xxx ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان طبقه ۴ کد پستی xxxxxxxxx۵ مدیریت شعب استان لرستان لرستان خرم آباد شعبه خیابان علوی کد پستی xxxxxxxxx۴ مدیریت شعب استان مازندران ساری کد پستی xxxxxxxxx۶ مدیریت شعب استان مرکزی اراک خ امام خمینی مدیریت شعب بانک ملت کد پستی xxxxxxxxx۹ مدیریت شعب استان هرمزگان بندرعباس مصلی قدس سرپرستی بانک ملت استان هرمزگان کد پستی xxxxxxxxx۹ مدیریت شعب استان همدان شعبه خواجه رشید همدان کد پستی xxxxxxxxx۳ ومدیریت شعب استان یزد یزد بلوار جمهوری ساختمان مدیریت کد پستی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117907
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۸/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا لگزائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای علی رستگار برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082079
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز‌های شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۷/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۶/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق اندوخته احتیاطی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13017934
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۵/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اخلاقی فیض آثار با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای کوروش معدلت برای بقیه مدت تصدی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002591
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۵/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیات مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. ضمن اینکه مدیرعامل در قالب ماده ۸۲ بعنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضا دارد. هیات مدیره قسمتی از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده، به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛ - ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. - احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیات مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیات مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. - قبول امانات و به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیات مدیره. - تصویب آئین نامه‌های داخلی به پیشنهاد مدیر عامل. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد. - اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. - سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی در شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. - تعیین ضوابط بخشودگی جرائم تاخیر تادیه. - احداث، خرید و فروش هرگونه اموال و ساختمان که مورد نیاز بانک باشد با رعایت مقررات مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949239
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۵/۵/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اخلاقی فیض آثار ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیات مدیره بجای آقای علی رستگار بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796673
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۴/۹۵ مورخه ۵/۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تاجیک باغخواص ش ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیأت مدیره بانک برای تصدی الباقی مدت مدیریت انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563598
آگهی تغییرات شرکت بانك ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۴ وتاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۲/۹/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستگار xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس، آقای محمد بیگدلی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای کورش معدلت xxxxxxxxx۳و آقای حسن روستاxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیات مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. ضمن اینکه مدیرعامل در قالب ماده ۸۲ بعنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضا دارد. ـ در راستای تجویز مواد ۸۲ و ۸۴اساسنامه بانک، هیات مدیره قسمتی از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده وحسب مصوبات سنوات قبل به مدیران عامل وقت تفویض گردیده بود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ ۳ ـ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ ۳ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری های لازم در خصوص آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛ ـ ۳ ـ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ـ ۳ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ـ ۳ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ـ ۳ ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ ۳ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ـ ۳ ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ ۳ ـ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛ ـ ۳ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ ۳ ـ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ـ ۳ ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ ۳ ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره مطابق با استاندارد های مالی و ارائه آن به هیات مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. ـ ۳ ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیات مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. ـ ۳ ـ قبول امانات و به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ ۳ ـ نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیات مدیره. ـ ۳ ـ تصویب آئین نامه های داخلی به پیشنهاد مدیرعامل ـ ۳ ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد. ـ ۳ ـ اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور. ـ ۳ ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ـ ۳ ـ سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی در شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. ـ ۳ ـ تعیین ضوابط بخشودگی جرائم تاخیر تادیه. ـ ۳ ـ احداث، خرید و فروش هرگونه اموال و ساختمان که مورد نیاز بانک باشد با رعایت مقررات مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446171
آگهی تغییرات شرکت بانك ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای علی رستگار با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن روستا با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای کوروش معدلت با کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402239
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۵/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های بانک تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207652
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۸۰۷۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و تاییدیه بانک مرکزی به شمارهxxx۸۶/۹۴ مورخ ۶/۳/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای علی رستگار با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767265
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ ومجوزشمارهxxxxxx مورخ ۹/۹/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756431
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به‌شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۸/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان : مصطفی ضرغامی ک.م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت با شماره xxxxxxxxx۳۵به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. وعلی رستگار ک.م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کوروش معدلت ک.م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721837
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۸/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ضرغامی با کدملی xxxxxxxxx۲بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شماره شنامه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای علی رستگار با کدملی xxxxxxxxx۵بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت مذکور به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721841
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۸/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک تعیین گردید. سازمان حسابرسی دارای شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450820
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxx۴۵ مورخ ۲۱/۰۲/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ساروخانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان مدیرعامل و آقای علی رضا لگزایی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی خورسندیان کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428232
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه گذاری استان فارس xxxxxxxxx۹۶، شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین xxxxxxxxx۷۰، شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان xxxxxxxxx۹۲ شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان xxxxxxxxx۳۵
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428233
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx۶ مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بانام xxx/۱ ریالی که تماماً پرداخت گردیده و از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195971
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک انتخاب نمود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756339
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک ملت سهامی‌ عام بشماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳۳ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023794
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک ملت سهامی‌ عام بشماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۷/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳۳ سهم xxx۰ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725045
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621346
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639370
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک ملت سهامی عام بشماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۴/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616743
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. روزنامههای کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند و اعضای هیاتمدیره به موجب مجوز xxxxxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و مجوز xxx۸۹ مورخ ۷/۳/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی xxxxxxxxx۸ و به موجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ و ۲۳/۸/۹۰ـ مجوز شماره xxx۳۹ مورخ ۵/۲/۹۱ بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیاتمدیره و علی خورسندیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیاتمدیره و محسن فدوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیاتمدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره همراه با مهر بانک معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928669
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند و اعضای هیات مدیره به موجب مجوز xxxxxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و مجوز xxx۸۹ مورخ ۷/۳/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی xxxxxxxxx۸ و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ و ۲۳/۸/۹۰ـ مجوز شماره xxx۳۹ مورخ ۵/۲/۹۱ بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره و علی خورسندیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و محسن فدوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیات مدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572518
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک ملت سهامی‌ عام بشماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۲/۴/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۶ سهم xxx۰ ریالی با‌‌‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره ۳۴/xxx۱۸ مورخ ۲۸/۱/۹۰ بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734678
هیات‌مدیره محترم شرکت بانک ملت سهامی عامبشماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
با عنایت به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و بررسی مدارک و ضمائم آن بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی صادره می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727440
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات