بانک تجارت

شرکت بانک تجارت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100834460
11
افراد
35
آگهی‌ها
38027
شماره ثبت
1359/4/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14544823
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۵ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544845
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره xxx۳۶ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر مسعود رزازان ک . م xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس اشرف نژاد ک . م xxxxxxxxx۴ و آقای علی کی لانی ک . م xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک ، سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و عضو اجرایی هیئت مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها ، با امضای یکی از اعضای هیأت عامل به همراه امضای مدیرعامل یا امضای عضو اجرایی هیئت مدیره با مهر بانک معتبر خواهد_بود مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544860
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۶ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی کی لانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امیرمسعود رزازان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536841
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۷ مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536823
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ نوبت دوم و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی ونامه شماره xxx۷۰/۴۱ مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391715
آگهی تغییرات شرکت بانك تجارت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۶ و مجوز شماره xxx۵ /س خ /م مورخ ۲۲/۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی و اطلاعیه های بانک در سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348361
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره های xxx۹۶ مورخ ۱۳/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حاجعلی به اتفاق آراء بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. نحوه امضای اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030847
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ و تاییدیه بانک مرکز ی به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۱۲/۹۶ و سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۸۴ مورخ xxx/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا دولت آبادی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات و با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030861
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۱۲/۹۶ و سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۸۴ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا دولت آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955110
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حاجعلی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837416
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۷/۰۸/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز به شماره xxx۶ / س خ / ۲ مورخ ۲۲/۰۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حاجعلی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره بانک برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821005
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل رضا دولت آبادی تفویض گردید. نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، شوراهای حل اختلاف، دادسراها، مراجع انتظامی یا غیرقضایی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه بانک چه حقوقی و چه کیفری در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجرائیه و وجوه ایداعی و معرفی هرگونه ضامن و ارائه هرگونه تضمین و تأمین در مراجع قضایی و غیرقضایی در اجرای احکام غیابی و پیگیری‌های لازم درخصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آنها، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. پرداخت حق الوکاله به وکلاء صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل و فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارائه گزارش مربوط به هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرسان و بازرس قانونی. صدور دستور پرداخت قدرالسهم بانک در سایر سازمان‌ها و مؤسسات در چارچوب ضوابط و مقررات. امضای تفاهم نامه‌ها با سایر دستگاه‌ها در راستای اهداف و استراتژی‌های بانک. انعقاد قراردادهای تسهیلات و سپرده گذاری بین بانکی. مدیریت پرتفوی سهام بانک. اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال و مأموریت کارکنان در چارچوب ضوابط. بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در چارچوب ضوابط. امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختیارنام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تدوین و اجرای بودجه و صدور دستور پرداخت‌های مربوط به آن. انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه‌های مرتبط. اتخاذ تصمیم درخصوص معاملات، قراردادهای پژوهشی و آموزشی، منابع و مصارف طبق ضوابط. اتخاذ تصمیم جهت به کارگیری انتصاب و تمدید قراردادهای نیروی انسانی (کارکنان، مشاورین، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و …) و تعیین حقوق، دستمزد و پاداش و پاداش مجامع آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص سایر امور پیش بینی نشده در اساسنامه در چارچوب ضوابط. ضمنا مدیرعامل در اجرای اختیارات مفوضه فوق الذکر به تجویز ماده ۸۲ اساسنامه بانک می‌تواند برخی از اختیارات خود را به قائم مقام و معاونان و سایر مدیران و کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیرولو کرارا تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821017
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۳/۱۰/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا دولت آبادی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601541
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، شوراهای حل اختلاف، دادسراها، مراجع انتظامی یا غیرقضایی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه بانک چه حقوقی و چه کیفری در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجرائیه و وجوه ایداعی و معرفی هرگونه ضامن و ارائه هرگونه تضمین و تأمین در مراجع قضایی و غیرقضایی در اجرای احکام غیابی و پیگیری‌های لازم درخصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آنها، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته؛ تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. پرداخت حق الوکاله به وکلاء صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل و فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارائه گزارش مربوط به هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرسان و بازرس قانونی. صدور دستور پرداخت قدرالسهم بانک در سایر سازمان‌ها و مؤسسات در چارچوب ضوابط و مقررات. امضای تفاهم نامه‌ها با سایر دستگاه‌ها در راستای اهداف و استراتژی‌های بانک. انعقاد قراردادهای تسهیلات و سپرده گذاری بین بانکی. مدیریت پرتفوی سهام بانک. اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال و مأموریت کارکنان در چارچوب ضوابط. بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در چارچوب ضوابط. امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرعادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختیار تام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تدوین و اجرای بودجه و صدور دستور پرداخت‌های مربوط به آن. انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه‌های مرتبط. اتخاذ تصمیم درخصوص معاملات، قراردادهای پژوهشی و آموزشی، منابع و مصارف طبق ضوابط. اتخاذ تصمیم جهت به کارگیری انتصاب و تمدید قراردادهای نیروی انسانی (کارکنان، مشاورین، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و …) و تعیین حقوق، دستمزد و پاداش و پاداش مجامع آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص سایر امور پیش بینی نشده در اساسنامه در چارچوب ضوابط. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601553
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ و مجوزهای شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۴/۴/xxx۶ و xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۶/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هیبت اله سمیع ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس اشرف نژاد ک. م xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و آقای غلامحسین مظفری ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رئیس محترم اداره دبیرخانه هیئت مدیره به اتفاق آراء بعنوان منشی جلسات هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردید. امضای اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601570
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ و مجوزهای شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۴/۴/xxx۶ و xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۶/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم مقدم نودهی ک. م xxxxxxxxx۳ عباس اشرف نژاد ک. م xxxxxxxxx۴ هیبت اله سمیع ک. م xxxxxxxxx۹ غلامحسین مظفری ک. م xxxxxxxxx۳. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12569899
آگهی تغییرات شرکت بانك تجارت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۲/۹۴ مورخ ۲۰/۸/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۳/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی ش.م xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات ، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395240
آگهی تغییرات شرکت بانك تجارت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۴/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۶/۴۱ مورخ ۲۸/۲/xxx۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای رضا دولت آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ نماینده دولت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273512
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۸۰۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰۸/۴۱ مورخ ۱۴/۵/xxx۳ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۸/۹۳ بانک مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12097298
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰۵/۴۱ مورخ ۱۰/۸/xxx۳ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۹/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر xxxماده و۲۲ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719736
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۸/xxx۳ بانک مرکزی ایران و مجوز شماره xxx۹/۴۱ مورخ۶/۲/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهکیلویه وبویراحمد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و آقای علیرضا اکبری ماسوله کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس هیات مدیره بانک برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. نحوه امضای اوراق تعهدآور وبهادار منجمله چک ؛ سفته وبرات با امضای متفق رئیس هیات مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت ودر غیاب هریک با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527612
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۸۱ مورخ ۴/۲/۹۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۹/۴۱ مورخ ۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند
وزارت اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد ش م xxxxxxxxx۹۱، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان ش م xxxxxxxxx۶، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد ش م xxxxxxxxx۵۰، شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ش م xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494654
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۱/۹۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۹۶ مورخ ۲۴/۱/۹۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۵ مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۷ به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال منقسم به تعداد xxx/xxx/xxx/۴۵ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485271
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/xxx۱ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۴۹/۴۱ مورخ ۱/۱۲/۹۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۲۱/۵/۹۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۲۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا عظیمی شهرابی ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۳/۹۲ تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347351
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054660
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۱ و طبق مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۶/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052699
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام بشماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ مجیدرضا داوری به ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رنجبر فلاح به ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید رحمت اله اکرمی به ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک دولتی به ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضای کلیه اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907559
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد به ش م xxxxxxxxx۹۱ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت بین المللی عمران رضوان به ش م xxxxxxxxx۵۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800488
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان یزد به ش م xxxxxxxxx۹۱ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت بین‌المللی عمران رضوان به ش م xxxxxxxxx۵۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11604295
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک تجارت سهامی‌ عام بشماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ و هیات‌مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۷ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۰/۷/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410311
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۸۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11869844
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۳ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به موجب گواهی شماره xxx۳۹/xxx/۳۰ مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11496628
آگهی تصمیمات در شرکت بانک تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۸۰۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ اختیارات هیئت‌مدیره در ۱۹ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105412
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانوی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846809
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی‌خاص) ـ شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (سهامی‌خاص) ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهام‌عام) ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی‌خاص) به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ مجیدرضا داوری به عنوان نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ـ سیدرحمت‌اله اکرمی به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سیدمجتبی فهیمی‌هاشمی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام‌عدالت ـ فرشاد حیدری به عنوان نماینده سرمایه‌‌گذاری بیمه ایران ـ سیامک دولتی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مجیدرضا داوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سیدرحمت‌اله اکرمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر همراه با مهر بانک معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات