سازمان اقتصاد اسلامی ایران

شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100809763
15
افراد
25
آگهی‌ها
35555
شماره ثبت
1358/7/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14381293
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا انصارین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251094
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا انصارین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023721
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776045
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه بازار آدرس شعب بازار بزرگ تهران چهار سوق کوچک پلاک ۲۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ شعبه مشهد آدرس شعب خیابان خسروی نو جنب بازار سرشور کدپستی xxxxxxxxx۴ شعبه شیراز آدرس شعب میدان شهرداری خیابان پیروزی نبش خیابان فرهنگ کدپستی xxxxxxxxx۷ شعبه اهواز آدرس شعب میدان شهدا جنب بانک ملی پلاک ۸۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ شعبه یزد آدرس شعب چهارراه شهدا خیابان امام خمینی (ره) جنب کوچه سهل بن علی فاقد پلاک شهرداری کدپستی xxxxxxxxx۹ شعبه بابل آدرس شعب خیابان شیخ طبرسی نرسیده به میدان کشوری نبش کوچه سرداران ۸ پلاک ۳۵ ۰۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ شعبه قم آدرس شعب خیابان ۱۹ دی نبش کوچه دهم (۱۰) جنب بانک صادرات پلاک ۳ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ شعبه شهرکرد آدرس شعب بلوار ۱۷ شهریور نرسیده به میدان انقلاب نبش کوچه ۳۱ پلاک ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ شعبه بوشهر آدرس شعب میدان انقلاب خیابان لیان شرقی جنب بازار صفا کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632226
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. علاء میر محمد صادقی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدمحمد غیوری دارای کدملی xxxxxxxxx۹ و احمد کریمی اصفهانی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی آرامی نیا دارای کدملی xxxxxxxxx۵ و یحیی آل اسحاق دارای کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدمحسن بهفر دارای کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا اعتمادیان دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و احمد نقی زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد علی امانی همدانی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ و عبدالمجید سعیدی نژاد دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی وعلیرضا انصارین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632235
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علاء میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی آرامی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر سازمان و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر سازمان و اوراق عادی و مکاتبات اداری و تعیین وکیل و اقامه هرگونه دعوی در مراجع و محاکم قضایی باامضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945527
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. آقای علی رضا انصارین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429041
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علاء میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عبداله فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر سازمان و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر سازمان و اوراق عادی و مکاتبات اداری و تعیین وکیل و اقامه هرگونه دعوی در مراجع و محاکم قضایی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرسازمان معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429060
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علاء میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ احمد نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ سید محسن بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ سید محمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ اسماعیل علاء المحدثین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد کریمی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ محمد علی امانی همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ سید کریم خانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی رضا انصارین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429073
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان اصفهان خیابان بزرگمهر روبروی خیابان مبارزان پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۳ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031716
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علاء میر محمد صادقی دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۱، عضو هیات مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند وآقای سید محمد غیوری دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۹ نفر دوم عضو علی البدل بجای آقای سید علی غیوری به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره تعیین شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613943
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۳ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۹/۰۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ یازده میلیارد ریال به مبلغ هفتاد و هفت میلیارد ریال منقسم به هفتاد و هفت میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم یک هزارریال تماماً پرداخت شده از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624448
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ به نصویب رسید.‏ ‏۲آقایان علیرضا انصارین با ک.مxxxxxxxxx۷و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به ‏مدت یک سال انتخاب شدند.‏ ‏روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سازمان تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405960
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعبه شرکت به آدرس کرج رجائی شهر بلوار جمهوری اسلامی بعد از میدان توحید بین خیابان نهم و دهم کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140472
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقای علیرضا انصارین به کدملی xxxxxxxxx۷ سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سیدعلی غیوری به کدملی xxxxxxxxx۱ سیدعلامیر محمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا اعتمادیان به کدملی xxxxxxxxx۵ عباس سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ سیدمحسن بهفر به کدملی xxxxxxxxx۴ احمد نقی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ اسماعیل علاالمحدثین به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان احمد کریمی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ سید محمد غیوری به کدملی xxxxxxxxx۹ محمدعلی امانی همدانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140596
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی غیوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلاءالدین میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله فرجی به کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر سازمان و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر سازمان و اوراق عادی و مکاتبات اداری و تعیین وکیل و اقامه هرگونه دعوی در مراجع و محاکم قضایی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر سازمان معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963117
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۵۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ ماده ۶۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544816
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ ماده ۶۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880889
آگهی تغییر محل شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۵۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۷/۹۱ محل شرکت به تهران خ سپهبد قرنی بالاتر از خ طالقانی پxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990227
آگهی تغییر محل شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۵۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۷/۹۱ محل شرکت به تهران خ سپهبد قرنی بالاتر از خ طالقانی پxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734960
آگهی تصمیمات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایرانسهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۵۵۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علیرضا انصارین به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441056
آگهی تصمیمات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علیرضا انصارین به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192502
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۹/۳۲ ۱۵/۵/xxx۰ نام صحیح شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610162
آگهی تصمیمات شرکت سازمان اقتصادی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۳۵۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. علیرضا انصارین به ش ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین خانبابازاده به ش ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سید علی غیوری به ش ملیxxxxxxxxx۱ و سید علا میرمحمدصادقی به ش ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا اعتمادیان به ش ملیxxxxxxxxx۵ و عباس سعیدی‌زاده به ش ملیxxxxxxxxx۱ و سید محسن بهفر به ش ملیxxxxxxxxx۴ و احمد نقی‌زاده به ش ملیxxxxxxxxx۱ و اسماعیل علاء‌المحدثین به ش ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و موسس خیریه باقیات الصالحات به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و احمد کریمی‌اصفهانی به ش ملیxxxxxxxxx۲ و محمدعلی امانی‌همدانی به ش ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۳/۹۰ سید علی غیوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید علاء میرمحمدصادقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فرجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093495
آگهی تصمیمات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. علیرضا انصارین بسمت بازرس اصلی و محمدحسین خانبابازاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات