تولیدی نخ البرز

شرکت تولیدی نخ البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100803753 ()
15
افراد
29
آگهی‌ها
34954
شماره ثبت
1358/9/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14620340
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ ( نوبت دوم ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی آداک آیین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168506
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سبزعلی احمدی ایلانی با کدملی xxxxxxxxx۹ و مجید علی زاده با ملیxxxxxxxxx۸ و علی اصغر سنایی فر با کدملیxxxxxxxxx۸ و مرتضی میرقاسمی با کدملیxxxxxxxxx۸ و سید مهدی حسینی با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168510
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سبز علی احمدی ایلانی با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید علی زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر سنایی فر کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی میرقاسمی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی حسینی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره.همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030430
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۱/۶/۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ثبت xxx۱۲ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول نگر آریا به شماره ثبت xxx۷۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041826
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول نجف زاده درویش بقال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای مهرداد موسوی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای فرهاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاءهیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق اسناد بهاداروچکها وسفته هاواسناد تعهدآور و سایراوراق رسمی عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا با امضاء مدیرعامل به همراه مهرشرکت هر یک منفردا معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای عباس فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و اقای رسول نجف زاده درویش بقال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای فرهاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و اقای مهرداد موسوی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861051
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی صباغ ک. م xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صباغ ک. م xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رسول نجف زاده درویش بقال ک. م xxxxxxxxx۸ و آقای فرید رضوانی دیوشلی ک. م xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد کاظمی ک. م xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق رسمی عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861058
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علی صباغ ک. م xxxxxxxxx۶ و خانم مریم صباغ ک. م xxxxxxxxx۲ و اقای رسول نجف زاده درویش بقال ک. م xxxxxxxxx۸ و آقای فرهاد کاظمی ک. م xxxxxxxxx۹ و اقای فرید رضوانی دیوشلی xxxxxxxxx۰. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767221
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۱/۶/۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ثبت xxx۱۲ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول نگر آریا به شماره ثبت xxx۷۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم صباغ ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم زندمیرالوند ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول نجف زاده درویش بقال ش م xxxxxxxxx۸ و آقای فرید رضوانی دیوشلی ش م xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد کاظمی ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت وسایر اوراق رسمی عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165305
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای هاشم زند میر الوند ش مxxxxxxxxx۱ خانم مریم صباغ ش م xxxxxxxxx۲ آقای رسول نجف زاده درویش بقال ش م xxxxxxxxx۸ آقای فرهاد کاظمی ش م xxxxxxxxx۹ آقای فرید رضوانی دیوشلی ش م xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042135
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام حساب رستاک ش م xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدهادی علیپور ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378268
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید هادی علیپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975068
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام شماره ثبت۳۴۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و هادی علیپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975080
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام شماره ثبت۳۴۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی صباغ به ک م xxxxxxxxx۶ و هاشم زندمیرالوند به ک م xxxxxxxxx۱ و رسول نجف زاده درویش بقال به ک م xxxxxxxxx۸ و فرهاد کاظمی به ک م xxxxxxxxx۹ و خانم مریم صباغ به ک م xxxxxxxxx۲ انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ محمدعلی صباغ بسمت رئیس هیئت مدیره و هاشم زندمیرالوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و اسناد تعهدآور و رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556295
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
پیرو آگهی شماره xxx۷۲/ت۳۲مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ عنوان مجمع، مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668579
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
پیرو آگهی شماره xxx۷۲/ت۳۲مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ عنوان مجمع، مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474497

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۵۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس اصلی و سیدهادی علیپور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10150897
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرزسهامی عام ثبت شده به شماره ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس اصلی و سیدهادی علیپور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11767961
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۷/۳/xxx۵ نام شرکت به شرح فوق صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741994
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرزسهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۴۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرس و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و سید هادی علیپور به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372270
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرزسهامی عام ثبت شده بشماره ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و هادی علیپور به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707069
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳۹/ت۳۲ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ نوع شرکت عام می‌باشد که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520489
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ محمدعلی صباغ به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و هاشم زند میرالوند به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها و اسناد تعهدآور و رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ۱۷ بند به ضمیمه صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11849040
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین فرقانی و هاشم زندمیرالوند و رسول نجف‌زاده‌درویش‌بقال و محمدعلی صباغ و مریم صباغ. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۵/۸۹ حسین فرقانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی صباغ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هاشم زند میرالوند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585773
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۴۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۷ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145555
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی بهرنگ روش بسمت بازرس اصلی و هادی علیپور بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10761595
آگهی تغییر پلاک شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به موجب نامه شماره xxx۶ـxxx هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۶۵ به پ ۸ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات