ایران نارا

شرکت ایران نارا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100800459 (فعال)
12
افراد
34
آگهی‌ها
34617
شماره ثبت
1358/2/25
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/1/20 انقضا 1399/2/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14842360
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 34617 و شناسه ملی 10100800459
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودو زیان شرکت منتهی به پایان سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی10100434110 به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه حسینی به شماره ملی0053602641 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ980716602549254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459944
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه حسینی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . آقای ماشاء اله حسینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای احمد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم زهرا حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرشته حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نظری با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی و احمد حسینی وعلی حسینی و حسین نظری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214090
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ک ـ ماشاء اله حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و فرشته حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته ، برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی و احمد حسینی و علی حسینی و حسین نظری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009238
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت ریاست هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرشته حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989637
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ اعلام می‌دارد: در آگهی مذکور عبارت ذیل از قلم افتاده که بدینوسیله الحاق و اصلاح می‌گردد: حق امضاء کلیه اوراق و استاد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی، حمید رضا ستوده صدر با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827963
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید محمدحسین علی اکبری خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک xxx ساختمان ایران نارا طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745546
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس حبیب نیا xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم فرشته حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا ستوده صدر با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646825
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۶ , xxx مورخ ۱/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت ایران نارا از سهامی خاص به سهامی عام نام و شمارۀ ثبت شرکت: ایران نارا، به شماره ثبت xxx۱۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: فعالیت در زمینه‌ی تجهیزات کامپیوتر و ارتباطات و سیستمهای بازرسی و کنترلی پرتونگاری اعم از سخت افزار و نرم افزار و انواع سیستمهای الکترونیکی و بانکی از قبیل خودپرداز بانک، سیستمهای اتوماسیون صدور چک، بارکد ریدر، صندوق‌های فروش و ساعت‌های حضور و غیاب کامپیوتری و همزمانی، انواع مانیتورهای چاپگر و اسکنر‌ها سیستم‌های شخصی سازی کارت‌های هوشمند سیستمهای اداری دیجیتالی و رایانه‌ای و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و صادرات و واردات و همکاری و مشارکت در هر شرکت و ایجاد وتاسیس هرگونه کارخانه و ساخت لوازم یدکی و تولید و عرضه در زمینه موضوع فعالیت شرکت می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خیابان شهید بهشتی چهارراه دلپذیر پلاک xxx، کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت فاقد شعب می‌باشد. مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ماشالله حسینی کدم xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره احمد حسینی کدم xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی حسینی کدم xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره زهرا حسینی کدم xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره فرشته حسینی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره حمیدرضا ستوده صدر کدم xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. وضع اندوخته قانونی شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: xxxxxxxxxxxx۹ ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۹۴ و ۹۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591409
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره وآقای علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره وخانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و خانم فرشته حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای حمیدرضا ستوده صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی و احمد حسینی وعلی حسینی و حمیدرضا ستوده صدر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581453
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و بند ۱ ماده ۱۳ اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293413
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا ستوده صدر با کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی و احمد حسینی وعلی حسینی و حمیدرضا ستوده صدر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036233
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس حبیب نیا با ک. م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. آقای ماشاء اله حسینی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد حسینی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان: ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990188
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777794
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماشاء اله حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایت رئیس هیئت مدیره و زهرا حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء ماشاءاله حسینی و احمد حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727946
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی با شماره کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ساسان معدل با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، ساسان معدل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478410
آگهی تغییرات شرکت ايران نارا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهمxxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12449874
آگهی تغییرات شرکت ايران نارا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430580
آگهی تغییرات شرکت ايران نارا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس حبیب نیا ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ آقای ماشاء اله حسینی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حسینی ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه حسینی ک.م xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ساسان معدل ک.م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418262
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به فعالیت در زمینه تجهیزات کامپیوتر و ارتباطات و سیستم های بازرسی و کنترلی پرتونگاری اعم از سخت افزار و نرم افزار و انواع سیستمهای الکترونیکی و بانکی از قبیل خودپرداز بانک، سیستمهای اتوماسیون صدور چک، بارکد ریدر، صندوقهای فروش و ساعتهای حضور و غیاب کامپیوتری و همزمانی، انواع مانیتور های چاپگر و اسکنرها، سیستمهای شخصی سازی کارتهای هوشمند سیستمهای اداری ـ دیجیتالی و رایانه ای و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و صادرات و واردات و همکاری و مشارکت در هر شرکت و ایجاد و تأسیس هرگونه کارخانه و ساخت لوازم یدکی و ساخت دریچه خودپرداز (آماده سازی سا یت مربوطه و تولید و عرضه در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671489
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524724
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ماشااله حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و ساسان معدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب گردید
حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و غیره با امضا دو نفر از چهار نفر فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249170
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ماشاءاله حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم معصومه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود رضازاده حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ساسان معدل به ش. م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره).
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868028
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۴۶۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: فعالیت در زمینه تجهیزات کامپیوتر و ارتباطات و سیستم های بازرسی و کنترلی پرتونگاری اعم از سخت افزار و نرم افزار و انواع سیستمهای الکترونیکی و بانکی از قبیل خودپرداز بانک سیستم های اتوماسیون صدور چک بارکد ریدر صندوقهای فروش و ساعتهای حضور و غیاب کامپیوتری و همزمانی انواع مانیتورهای چاپگر و اسکنرها سیستم های شخصی سازی کارتهای هوشمند سیستم های اداری دیجیتالی و رایانه ای و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و صادرات و واردات و همکاری و مشارکت در هر شرکت و ایجاد و تاسیس هرگونه کارخانه و ساخت لوازم یدکی و تولید و عرضه در زمینه موضوع فعالیت شرکت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11873283
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۴۶۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: فعالیت در زمینه تجهیزات کامپیوتر و ارتباطات و سیستم‌های بازرسی و کنترلی پرتونگاری اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و انواع سیستمهای الکترونیکی و بانکی از قبیل خودپرداز بانک سیستم‌های اتوماسیون صدور چک بارکد ریدر صندوقهای فروش و ساعتهای حضور و غیاب کامپیوتری و همزمانی انواع مانیتورهای چاپگر و اسکنرها سیستم‌های شخصی سازی کارتهای هوشمند سیستم‌های اداری دیجیتالی و رایانه‌ای و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت‌افزاری رایانه و اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و صادرات و واردات و همکاری و مشارکت در هر شرکت و ایجاد و تاسیس هرگونه کارخانه و ساخت لوازم یدکی و تولید و عرضه در زمینه موضوع فعالیت شرکت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10237352
آگهی تغییرمحل شرکت ایران نارا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۰ محل شرکت به خیابان دکتر بهشتی خیابان خلیل حسینی (سورنا) کوی مهرداد پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 406999

آگهی تغییرمحل شرکت ایران نارا
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx۱۷
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۸/۹۰ محل شرکت به خیابان دکتر بهشتی خیابان خلیل حسینی (سورنا) کوی مهرداد پلاک۵ کدپستیxxxxxxxxx۵ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444168
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: فعالیت در زمینه تجهیزات کامپیوتر و ارتباطات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و انواع سیستمهای الکترونیکی و بانکی از قبیل خودپرداز بانک سیستم‌های اتوماسیون صدور چک بار کد ریدر صندوقهای فروش و ساعتهای حضور غیاب کامپیوتری انواع مانیتورهای چاپگر و اسنکرها سیستمهای شخصی‌سازی کارتهای هوشمند سیستمهای اداری دیجیتالی و رایانه‌ای و اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و صادرات و واردات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و در نتیجه ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685258
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۴۶۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11766072
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۴۶۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: ماشااله حسینی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و معصومه حسینی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محمود رضازاده‌حسینی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و ساسان معدل به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از چهارنفر فوق همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد سایر اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722219
آگهی تغییرات شرکت ایران ناراسهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ ماده‌ای بعنوان ماده ۲۰ بشرح مندرج در صورتجلسه به اساسنامه الحاق گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787501
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۴۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11994180
آگهی اصلاحی شرکت ایران نارا سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
پیرو آگهی شماره xxx۷/۳۲ت مورخ ۲۱/۲/۸۹ و باستناد نامه وارده شماره xxx۴۰ مورخ ۹/۶/۸۹ عبارت اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11522589
آگهی تغییر پلاک شرکت ایران ناراسهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به موجب مصوبه هیات‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11253282
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. معصومه حسینی بسمت عضو هیئت‌مدیره و ماشاءاله حسینی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ساسان معدل خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو نفر از ۴ نفر فوق همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات