صنایع راهسازی معدن ایران

شرکت صنایع راهسازی معدن ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100783939 ()
11
افراد
15
آگهی‌ها
32959
شماره ثبت
1357/4/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13711512
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر اسلامشهر - اسلام شهر - کوچه سرو - کوچه جنت ۱۶ - پلاک ۴۵ - طبقه همکف - - کدپستی: xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614509
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر کوچک بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614514
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء بشرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای نادر مهاجر کدملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کوه آرا معدن شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی زهرا متولی کدملی: xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع راه سازی امین تاج پاسارگاد شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۳) بنمایندگی بهنام کوهی کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمد علی قبادی کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم رضوان کدملی: xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614520
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای نادر مهاجر کدملی: xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کوه آرا معدن (شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۷) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع راه سازی امین تاج پاسارگاد شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۳) به سمت عضو هیئت مدیره محمدعلی قبادی کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم رضوان کدملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت: xxx۱۰ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر کوچک بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614527
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۱/۰۴/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت: xxx۱۰ وشناسه ملی: xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی شرکت و اقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482373
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۳۲۹۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده تهران ساوه، ایستگاه بهرام آباد، خ عباس آباد، نبش خ نیروگاه، پ ۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت، لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224474
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نادر مهاجر بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ک مxxxxxxxxx۸
شرکت امین تاج پاسارگاد (بنمایندگی محمدرضا امین) بسمت سمت نایب رئیس هیات مدیره ک مxxxxxxxxx۲
شرکت عمران صنعت مشکات (بنمایندگی کمال الدین سهرابی اینچه برون) بسمت عضو هیئت مدیره ک مxxxxxxxxx۳
شرکت کوه آرا معدن (بنمایندگی خانم نسرین میرزا) بسمت عضو هیئت مدیره ک مxxxxxxxxx۹
آقای ابوالقاسم رضوان بسمت عضو هیئت مدیره ک مxxxxxxxxx۹
کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660022
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665755
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394180

آگهی تغییر محل شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران
سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۵۹
به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ سعادت آباد ـ خ ۲۷ ـ پ یک ـ ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662368
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322249
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کوه آرا معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و صمد بختور به کدملی xxxxxxxxx۱ و نادر مهاجر به کدملی xxxxxxxxx۸ و جلیل مهاجر به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا امیدخواه نسرین به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ نادر مهاجر به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد رضایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11586368
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از ۵ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ارزش سهام به xxx۰ ریالی تغییر یافت و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۰ سهم با نام xxx۰ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802679
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۳۳/ت۳۲ مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ مربوطه به شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ اعلام می‌دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386882
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۴/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات