سرمایه گذاری پارس توشه

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100782085 ()
11
افراد
22
آگهی‌ها
32768
شماره ثبت
1357/6/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14833284
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ و به استناد مجوز شماره xxx۰۱,xxx مورخ ۰۵/۰۶/xxx۸ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه xxx۷ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14501850
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ و تنفس مربوطه و مجوز شماره xxx۳۴ , xxx مورخه ۱۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137992
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۰,xxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای حسین ماهرو با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای جلیل میهن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید محمد صادق آل یاسین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محسن عسکری آزاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ دادوش با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: با رعایت مفاد اساسنامه و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیئت مدیره اختیارات لازم را برای اداره امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138016
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx ـ xxxxxx / xxx مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745500
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۳، طبقه چهارم، واحد ۸، کدپستی: xxxxxxxxx تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۷ , xxx مورخ ۱۵/۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت کوشا پیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنعتی پارس خزر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت لامپ پارس شهاب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای هوشنگ دادوش کدملی xxxxxxxxx۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۱ , xxx مورخ ۱۳/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۱۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت‌های هر یک به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: آقای حسین ماهرو با کد ملی xxxxxxxxx۵) به عنوان نماینده شرکت لامپ پارس شهاب به شماره ثبت xxx۸۰ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ (رئیس هیئت مدیره آقای جلیل میهن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۴) به عنوان نماینده شرکت کوشا پیشه به شماره ثبت xxxxxx دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد صادق آل یاسین با کد ملی xxxxxxxxx۰) عنوان نماینده شرکت صنعتی پارس خزر به شماره ثبت xxx۳۴ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ (عضو هیئت مدیره آقای محسن عسکری آزاد با کد ملی xxxxxxxxx۰) به عنوان نماینده شرکت بازرگانی پارس شید به شماره ثبت xxx۳۶ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ (عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ دادوش با کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نحوه امضای اوراق واسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و امضای مکاتبات عادی به شرح زیر تعیین گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. با رعایت مفاد اساسنامه و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیئت مدیره اختیارات لازم را برای اداره امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484155
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۴ و به موجب مجوز شماره xxx۵۲/xxx مورخ ۱۸/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (سهامی خاص) شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ (سهامی عام) شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ (سهامی عام) شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ (سهامی خاص) آقای هوشنگ دادوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۹۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۱۸/ ۱۱/ xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxمیلیاردریال به مبلغxxx۰میلیارد ریال منقسم به xxx۰میلیون سهم یک هزارریالی بانام ازمحل سودانباشته افزایش یافت وماده ۷اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۲ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ماهرو کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ رئیس هیات مدیره ـ جلیل مهین دوست کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کوشاپیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ نائب رئیس هیات مدیره ـ سیدمحمدصادق آل یاسین کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنعتی پارس خزر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ عضوهیات مدیره ـ محسن عسکری آزاد کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ عضوهیات مدیره ـ هوشنگ دادوش کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک سفته بروات باامضای متفق مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب هریک ازایشان باامضا متفق مدیرعامل ویارئیس هیات مدیره ویکی از اعضاهمراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضای مدیرعامل ودرغیاب ایشان یکی از اعضا هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703618
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فراز مشاور ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز ش م xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345903
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰. هوشنگ دادوش به کدملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx/۱ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ ۵/۸/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749042
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۸۱۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی محمدرضا نورانی دوست به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی کامبیز نصیری ابریشم چی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمدرضا درافشار به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بین المللی نور توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمود کوچکی پسیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۱ محمدرضا درافشار به سمت رئیس هیئت مدیره، کامبیز نصیری ابریشم چی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود کوچکی پسیخانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743673
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093108
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657384
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ حسین ماهرو به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و جلیل میهن دوست به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ دادوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید محمدصادق آل یاسین به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و محسن عسکری آزاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657447
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و هوشنگ دادوش به کدملی xxxxxxxxx۴.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622228
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ و هوشنگ دادوش به کدملی xxxxxxxxx۴.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11169911
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ حسین ماهرو به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جلیل میهن‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ دادوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید محمدصادق آل‌یاسین به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ و محسن عسکری‌آزاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519359
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات