پترو شیمی جم

شرکت پترو شیمی جم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100777300 ()
29
افراد
45
آگهی‌ها
32285
شماره ثبت
1357/2/18
تاریخ تأسیس

اشخاص پترو شیمی جم

در این بخش تمامی اشخاصی که در پترو شیمی جم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
احسان اله یار محمد
احسان اله یار محمد
از 1391/6/5
سپهدار انصاری نیک
سپهدار انصاری نیک
از 1391/6/5
کمال الدین گلچین
کمال الدین گلچین
از 1391/6/5
غلام‌رضا قاسمی
غلام‌رضا قاسمی
از 1391/6/5
بهروزخالق ویردی
بهروزخالق ویردی
از 1391/6/5
اصغر فرخی
اصغر فرخی
از 1391/6/5
مجید هاتف وحید
مجید هاتف وحید
رییس هییت مدیره از 1392/2/9
سید علی بهشتیان
سید علی بهشتیان
از 1392/11/7
اکبر محققی
اکبر محققی
رییس هییت مدیره از 1392/11/7
رضا عاصم نخجوانی
رضا عاصم نخجوانی
از 1392/11/7
محمدعلی یزدان جو
محمدعلی یزدان جو
از 1392/11/7
همچنین علی محمد بستاق زاده
همچنین علی محمد بستاق زاده
از 1393/8/3
ناصر صفایی مطلق
ناصر صفایی مطلق
از 1389/8/16
سید عباس جلادتی
سید عباس جلادتی
از 1389/8/16
سید اسماعیل موسوی ترشیزی
سید اسماعیل موسوی ترشیزی
از 1389/8/16
سید مصطفی مرتضوی درچه
سید مصطفی مرتضوی درچه
نایب رییس هییت مدیره از 1389/8/16
محمد مهدی محمدرضایی
محمد مهدی محمدرضایی
از 1394/8/16
مرتضی رحیمیان سرای
مرتضی رحیمیان سرای
از 1395/5/24
علی‌رضا برادران
علی‌رضا برادران
رییس هییت مدیره از 1395/5/24
سید حسین میر افضلی
سید حسین میر افضلی
عضو هییت مدیره از 1395/5/24
مجید خاموردی
مجید خاموردی
از 1396/4/26
سعید باغبانی
سعید باغبانی
عضو هییت مدیره از 1396/5/28
علی همت
علی همت
رییس هییت مدیره از 1396/8/22
علی رستمی
علی رستمی
عضو هییت مدیره از 1396/10/27
رضا امیری
رضا امیری
عضو هییت مدیره از 1397/2/25
مهدی نادر خانی نجف آبادی
مهدی نادر خانی نجف آبادی
از 1397/2/25
خسرو عباس نژاد قاضی جها
خسرو عباس نژاد قاضی جها
از 1397/10/30
به جای محمدرضا سلیمی
به جای محمدرضا سلیمی
از 1398/1/24
محمد حسین پاشنه طلا
محمد حسین پاشنه طلا
از 1398/3/13

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771512
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱ مورخه ۲۱/۳/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ محمد رضا سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره ـ مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضوهیأت مدیره ـ خسرو عباس نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیأت مدیره ـ محمد حسین پاشنه طلا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای سید حسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیأت مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیأت مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671340
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۹/xxx۷ و مجوز شماره ۱۵ xxxxxx / xxx مورخه ۲۳/۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۹ مورخه ۲۹/۳/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۸/۶۰ مورخه ۲۰/۳/xxx۸ بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردید . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14639576
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۸ و نامه شماره xxx۹ مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره . و آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضوهیئت مدیره و آقای رضا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای خسرو عباس نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای یک ، چهار ( طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی ) شش ، هفت ، هشت ، نه ( به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول ) ، ده ، دوازده ( به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی ) ، چهارده ، پانزده ، هفده ( تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب ) ، هیجده ( تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب ) ، نوزده ( تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیئت مدیره جهت تصویب ) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمودند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14601508
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۵ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای خسرو عباس نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به جای آقای غلامرضا جوادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14406754
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۳ مورخ ۱۱/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سودوزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی دارای ش.م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181562
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸مورخ ۲۵/۴/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا جوادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸بجای سعید باغبانی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165835
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۸ مورخ ۴/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در خصوص تفویض اختیار امضای چک برای پرداخت های مالی و با توجه به مصوبه شماره xxx مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ هیات مدیره مطرح، هیات مدیره موافقت نمود، امضای چک تا سقف ۱.xxx.xxx.xxxریال و با امضای مشترک مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه امضاء مدیرمالی (آقای مهدی نادرخانی با کدملی xxxxxxxxx۵) انجام گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105382
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶ مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای سید حسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای رضا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید باغبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. و) تعیین صاحبان امضاهای مجاز هیات مدیره به موجب ماده ۴۶ اساسنامه شرکت پتروشیمی جم، امضاهای مجاز شرکت را به شرح ذیل تعیین نمود: ۱ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911513
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۷۴ مورخ ۷/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای سید حسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد مهدی محمدرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سعید باغبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره باستناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837854
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۵۳ مورخ ۲۱/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی همت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدحسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت. آقای محمد مهدی محمدرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید باغبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره طبق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: اختیارات هیئت مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیئت مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767916
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۹/۳۳ مورخ ۵/۷/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردید: شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت صبا انرژی جهان گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت تجارت گسترش پارس سبا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688952
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۷/۳۳ مورخه ۱۹/۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید باغبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیات مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674566
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۶/۳۳ مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و درسمت سایر اعضا هیات مدیره تغییری حاصل نگردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606014
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۵۸/۳۳ مورخه ۱۲/۶/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. «سازمان حسابرسی» به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564442
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای چک تا سقف مبلغ هفتصد میلیون ریال و با امضاء مشترک مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر مالی (آقای الهیار طالقانی) یا معاون مالی (آقای مهدی نادر خانی) انجام می‌گیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429148
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۹/۴۱ مورخ ۱۱/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی همت به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346393
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۴/۴۱ مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168566
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۶/۴۱ مورخه ۲۲/۰۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا برادران با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان رئیس هیات مدیره. - آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. - آقای محمدمهدی محمدرضائی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره. - آقای مرتضی رحیمیان سرای با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره. - آقای سید حسین میرافضلی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. - کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآورشرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645740
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي جم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت تجارت گسترش پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571742
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي جم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: محمد مهدی محمدرضائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به جای رضا عاصم نخجوانی بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید و علی محمد بساق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ را بعنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476222
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین میرافضلی به کدملی شماره xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید هیات مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ (طبق آئین نامه مصوب به استثنای تصویب ساختار سازمانی)، ۶ و۷ و ۸ و ۹ (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول)، ۱۰ و ۱۲ (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، ۱۸ (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب)، و ۱۹ (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) از ماده ۳۹ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12441097
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا برادران به کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره به جاب آقای اکبر محققی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399425
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. "سازمان حسابرسی" به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار " اطلاعات و دنیای اقتصاد " جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227428
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/xxx۴ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۳ و تاییدیه سازمان و بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال) به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (نه هزار و ششصد میلیارد ریال) منقسم به xxxxxxxxx۰ (نه میلیارد و ششصد میلیون) سهم xxx۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال ان از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل نقدی طی گواهی به شماره xxx ـ xxx۱۹ مورخ ۴/۹/۹۳ و ۴۲ـ xxx۱۹ مورخ ۲۳/۲/۹۴ بانک ملت شعبه بیمارستان دی واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765883
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722453
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد بساق زاده با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585228
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ امضای چک تا سقف پانصد میلیون ریال با امضای مشترک مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیت مدیره به همراه یک نفر از اعضای گروه مالی آقایان بهرام مرندی (مدیرمالی) و یا اکبر ناصری (قائم مقام مدیر مالی) همراه با مهر شرکت صورت می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383402
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اکبر محققی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره.
آقای رضا عاصم نخجوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای محمدعلی یزدانجو با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.
آقای سید علی بهشتیان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره.
هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای یک و چهار (طبق آیین نامه های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش و هفت و هشت و نه (به استثناء انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول) ده و دوازده (به استثناء تحصیل از بانکهای خصوصی) و چهارده و پانزده و هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب) و هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب) و نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیئت مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383403
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشور
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷
سرمایه گذاری نفت. گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280155
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220737
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بند هفت ماده ۳۹ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059240
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی مجید هاتف وحید به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936048
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام ‌به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: نشانی شرکت به تهران خ ولیعصر خ توانیر خ نظامی گنجوی ش ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936049
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110368
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895935
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام ‌به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: نشانی شرکت به تهران خ ولیعصر خ توانیر خ نظامی گنجوی ش ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734894
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۲۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ احسان اله یارمحمد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر فرخی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری و بهروز خالق ویردی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و کمال الدین گلچین به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب و سپهدار انصاری نیک به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از جمله چک سفته بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020531
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ احسان اله یارمحمد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر فرخی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری و بهروز خالق ویردی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و کمال الدین گلچین به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب و سپهدار انصاری نیک به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از جمله چک سفته بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383637

آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام
ثبت شده بشماره xxx۸۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740758
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۸/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضا هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577503
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ احمد اصل‌رکن‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و سید مصطفی مرتضوی‌درچه به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. اختیارات ایشان بشرح مندرج در صورتجلسه میباشد. ضمنا کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره بدون محدودیت و یا با امضای مدیرعامل و مدیر امور امور مالی تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره بدون محدودیت و یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیر امور مالی تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و نیز چکهای مجتمع کما فی‌السابق تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای یک نفر از آقایان جمشید جامعی به کد ملی xxxxxxxxx و یا سهیل حقی دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ از امور مالی بعنوان امضاکنندگان گروه اول و امضا یک نفر از آقایان سید اسماعیل موسوی‌ترشیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ یا ناصر صفایی‌مطلق به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان امضاکنندگان گروه دوم ممهور به مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11628002
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۲۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر فرخی نماینده جدید صندوق بازنشستگی کشوری ـ سید مصطفی مرتضوی نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ـ سید مصطفی مرتضوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن بیگی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره بدون محدودیت و یا امضای مدیرعامل و مدیرامور مالی تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره بدون محدودیت و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر امور مالی تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال و مهر شرکت و چکهای مجتمع کما فی‌السابق تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال با امضای یکی از آقایان جمشید جامعی یا سهیل حقی از امور مالی بعنوان امضا کنندگان گروه اول و امضای یکی از آقایان سید اسماعیل موسوی‌ترشیزی یا ناصر صفایی‌مطلق بعنوان امضای کنندگان گروه دوم با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره برخی اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696577
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ حق امضاء کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره بدون محدودیت و با امضاء مدیر امور مالی تا سقف دو میلیارد ریال و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره بدون محدودیت و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر امور مالی تا سقف دو میلیارد ریال و ممهور به مهر شرکت معتبر است. چکهای مجتمع کمافی‌السابق تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال با امضاء یک نفر از آقایان جمشید جامعی یا سهیل حقی از امور مالی به عنوان امضاکنندگان گروه اول و امضاء یک نفر از آقایان سید اسماعیل موسوی‌ترشیزی یا ناصر صفایی‌مطلق به عنوان امضاکنندگان گروه دوم با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292047
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام بشماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامرضا قاسمی به جای فرخ ابریشم کارزاده به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602896
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی جم سهامی عام بشماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات