کارخانجات صنعتی ملایر

شرکت کارخانجات صنعتی ملایر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100755882 ()
14
افراد
32
آگهی‌ها
48602
شماره ثبت
1362/5/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14549377
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین محاسب پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423835
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت آکام ترغیب نواندیش (سهامی خاص)به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت ایران اکسیکو (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190502
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهزاد پورمحمدی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و اسمعیل گوران اوریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و امین غریب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضوء هیئت مدیره و شهرام برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضوء هیئت مدیره و هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه چک ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اسناد و اوراق غیر تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ اجراء مصوبات هیئت مدیره. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی. ـ تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ـ استخدام، تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب، تنبیه و تشویق کلیه کارکنان و مدیران شرکت وفق دستور العمل های مربوطه. ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ اجرای هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در قالب بودجه مصوب. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاءهای مجاز به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید شبکه بانکی کشور. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه های متعلقه. ـ انعقاد هرنوع قرارداد در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. ـ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت با رعایت آیین نامه معاملات. ـ دریافت تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید کشور در چهارچوب بودجه مصوبه. ـ تعیین برنامه محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره و مجمع. ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هر گونه علامت تجاری، تغییر نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. ـ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاور و یا تعیین جانشین آنها برای انجام امور شرکت. ـ اقامه دعوی و دفاع هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه ها و طرح مجدد دعوی. ـ تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد و سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائی ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ اعطای وام به کارکنان شرکت در چهارچوب آیین نامه های وام مصوب هیئت مدیره. ـ گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره. ـ موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978035
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724028
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان پاکستان خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390000
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۸/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی فرازمند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۸/ xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926623
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمد عبدالملکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره جهت مابقی دوره تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727450
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسمعیل گوران اوریمی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره مدیرعامل , کریم آقاجانی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره محمدعلی جبرئیلی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن وفائی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره بهزاد پورمحمدی رودسری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق غیر تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. حدود اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض گردید. اجراء مصوبات هیئت مدیره. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی - تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره - استخدام، تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب، تنبیه و تشویق کلیه کارکنان و مدیران شرکت برابر تصویب هیئت مدیره - تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب - اجرای هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در قالب بودجه مصوب. - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاءهای مجاز به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید شبکه بانکی کشور. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلقه. - انعقاد هرنوع قرارداد در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. - خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت با رعایت آیین نامه معاملات. - دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید کشور در چهارچوب بودجه مصوبه. - تعیین برنامه محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره و مجمع. - اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هر گونه علامت تجاری، تغییر نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. - تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاور و یا تعیین جانشین آنها برای انجام امور شرکت. - اقامه دعوی و دفاع هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه‌ها و طرح مجدد دعوی. - تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد و سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای وام به کارکنان شرکت در چهارچوب آیین نامه‌های وام مصوب هیئت مدیره. - گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره. - موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق تصویب هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663700
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۸/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482405
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات صنعتي ملاير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متهی به ۳۰/۸/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408986
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ اجرا مصوبات هیئت مدیره ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی ـ تنظیم ایین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره ـ استخدام، تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب، تنبیه و تشویق کلیه کارکنان و مدیران شرکت ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای براساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ـ اجرای هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در قالب بودجه مصوب ـ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاء های مجاز به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تاییدشبکه بانکی کشور ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه های متعلقه ـ انعقاد هر نوع قرارداد در چهارچوب ایین نامه معاملات شرکت ـ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت با رعایت ایین نامه معاملات ـ دریافت تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید کشور در چهارچوب بودجه مصوبه ـ تعیین برنامه محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره و مجمع ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هرگونه علامت تجاری، تغییر نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. ـ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاور و یا تعیین جانشین آنها برای انجام امور شرکت ـ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له ویا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه ها و طرح مجدد دعوی ـ تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد و سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره ـ اعطای وام به کارکنان شرکت در چهارچوب ایین نامه های وام مصوب هیئت مدیره ـ گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت و هیئت مدیره ـ موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237065
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۸۶۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:تهران بلوار کشاورز بین خیابان جمال زاده و دکتر قر یب پلاک xxx طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227524
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۸/۲/۹۴ عبارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۳ از آگهی مربوطه حذف می شود که مراتب اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143912
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۸۶۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین محاسبان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668881
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای احمد پوررضا دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای شمس الدین نیک منش دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی جبرئیلی دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسن وفائی دارای کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا نوابی کاشانی دارای کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶بسمت عضو هیئت مدیره کلیه چک ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اسناد و اوراق غیرتعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544901
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا نیکخواه دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره وکورس جبارنیا دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا بهمنی دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند به عنوان عضو هیئت مدیره و حمیدرضا نوابی کاشانی دارای کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و نعمت اله هاشمی گلشن آبادی دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه چک ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اسناد و اوراق غیر تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418620
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام شماره ثبت ۴۸۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151536
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورس جبارنیا به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند واجد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا بهمنی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن واجد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای نعمت اله هاشمی گلشن آبادی به نمایندگی از طرف گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران واجد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا نیکخواه به نمایندگی از طرف بانک صنعت و معدن واجد شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052793
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۸/۹۲ مورخ ۱۹/۱/۹۲ بدینوسیله اعلام میدارد نوع صحیح شرکت سهامی عام می‌باشد و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ به تصویب رسید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035243
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۸/۹۲ مورخ ۱۹/۱/۹۲ بدینوسیله اعلام میدارد نوع صحیح شرکت سهامی عام می‌باشد و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت ی سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ به تصویب رسید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018796
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ بتصویب رسید. محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889025
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: سال مالی شرکت از روز اول آذر ماه هر سال آغاز و در روز آخر آبانماه سال بعد به پایان می رسد بنابراین ماده ۶۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11439554
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: سال مالی شرکت از روز اول آذر ماه هر سال آغاز و در روز آخر آبانماه سال بعد به پایان می‌رسد بنابراین ماده ۶۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734716
آگهی تغییر پلاک شرکت کارخانجات صنعتی ملایرسهامی عام به شماره ثبت۴۸۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
بموجب نامه مدیر به شماره xxx/۹۱/ت مورخ ۲۱/۳/۹۱ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734823
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایرسهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ و شرکت کارگزاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ و بانک صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی کورس جبارنیا به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره, شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی حمیدرضا بهمنی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , بانک صنعت و معدن به نمایندگی محمدرضا نیکخواه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی نعمت اله هاشمی گلشن آبادی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق غیرتعهدآور و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862493
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ و شرکت کارگزاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ و بانک صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۶/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به نمایندگی کورس جبارنیا به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره, شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به نمایندگی حمیدرضا بهمنی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره , بانک صنعت و معدن به نمایندگی محمدرضا نیکخواه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی نعمت‌اله‌ هاشمی‌گلشن‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق غیرتعهدآور و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516868
آگهی تغییر پلاک شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت۴۸۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
بموجب نامه مدیر به شماره xxx/۹۱/ت مورخ ۲۱/۳/۹۱ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335832
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824675
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام ثبت شده به شماره۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ حمیدرضا بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به جای عباس صفری به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. کورس جبارنیا به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم شجاعی‌ورپشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916544
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۸۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به نمایندگی قاسم شجاعی‌ورپشتی، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به نمایندگی کورس جبارنیا، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به نمایندگی عباس صفری. کورس جبارنیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نیکخواه (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل و قاسم شجاعی‌ورپشتی بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11499180
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام ثبت شده به شماره۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایرانی و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116834
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۸۶۰۲دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات