صنایع چوب و کاغذ مازندران

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100750489 ()
18
افراد
32
آگهی‌ها
29590
شماره ثبت
1356/6/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14789204
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیناتدبیرروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169815
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالیمنتهی به ۲۹/۲/xxx۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره شرکت به شرح زیر به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت ملی مسکن وصنایه ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895757
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855474
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان هفدهم خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور پلاک ۴۵ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735535
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355340
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ مونسی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای نریمان نادری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت مدیریت شرکت ملی ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اسلامی اندارگلی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید رحمانی خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد شیخ مونسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نریمان نادری با کدملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی از شرکت ملی ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد تعهد آور، قراردادها با امضاء مدیرعامل آقای محمد شیخ مونسی و سرپرست معاونت مالی، اقتصادی، امور مجامع آقای رضا حقیقت با کدملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و سرپرست معاونت مالی، اقتصادی و امور مجامع با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978647
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی ۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۰ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بازرس قانونی قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12633482
آگهی تغییرات شرکت صنايع چوب و كاغذ مازندران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یونسی رستمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نریمان نادری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیت مدیره و آقای غلامرضا گرزین با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای تصدی در هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . - کلیه چک ها، اسناد تعهد آور، قراردادها و ... با امضاء مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی، اقتصادی آقای تورج سپاهی با کدملی xxxxxxxxx۳ باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی، اقتصادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود . همچنین امضاء چک های صادره از شماره حساب جاری xxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب وکاغذ مازندران و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کدملی xxxxxxxxx۴ باتفاق قائم مقام آقای مهدی یوسفیان با کدملی xxxxxxxxx۷ و یا معاون جنگل آقای حسنعلی کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539338
آگهی تغییرات شرکت صنايع چوب و كاغذ مازندران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379777
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی سالxxx۳ به تصویب رسید۰ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹//xxx۳/۱۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت۰ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658780
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693911
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا یونسی رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران معرفی گردیدند. آقای علیرضا شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یونسی رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نریمان نادری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیت مدیره و آقای حمیدرضا شریعت نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه چک ها، اسناد تعهدآور، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی، اقتصادی آقای تورج سپاهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی، اقتصادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء چک و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کد ملی xxxxxxxxx۴ باتفاق قائم مقام آقای مهدی یوسفیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و یا معاون جنگل آقای حسنعلی کاظم زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267154
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نریمان نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی حسین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا شریعت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه چکها، اسناد تعهدآور، قراردادها و با امضای مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی اداری آقای تورج سپاهی با کدملی xxxxxxxxx۳ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
همچنین امضای چکهای صادره از حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کدملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل آقایان مهدی یوسفیان با کدملی xxxxxxxxx۷ و حسنعلی کاظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128371
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938232
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ علیرضا شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس و عضو هیات مدیر و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس و عضو هیات مدیره و پیمان نادری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و علیرضا نظریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و حمیدرضا شریعت نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور قراردادها با امضای مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین امضای چکهای صادره از شماره حساب جاری xxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا حسنعلی کاظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938472
آگهی اصلاحی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ نریمان نادری به ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881049
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ علیرضا شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس و عضو هیات‌مدیر و ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس و عضو هیات‌مدیره و پیمان نادری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و علیرضا نظریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و حمیدرضا شریعت‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور قراردادها با امضای مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین امضای چکهای صادره از شماره حساب جاری xxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا حسنعلی کاظم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646101
آگهی اصلاحی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ نریمان نادری به ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643315
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۹۵۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11029330
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۹۵۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506226

آگهی تصمیمات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۹/۹۰ علیرضا شهبازی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج رضائی فرح آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نظریان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و یداله طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و حمیدرضا شریعت نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی و پتروشیمیائی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضا هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و همچنین امضا چکهای صادره از حساب جاری به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضا ثابت مدیر امور مالی و رضا حقیقت باتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان و یا حسنعلی کاظم زاده همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760766
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۹/۹۰ علیرضا شهبازی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج رضائی‌فرح‌‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا نظریان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و یداله طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و حمیدرضا شریعت‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی و پتروشیمیائی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضا هیئت‌مدیره و ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و همچنین امضا چکهای صادره از حساب جاری به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضا ثابت مدیر امور مالی و رضا حقیقت‌ باتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان و یا حسنعلی کاظم‌زاده همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 421919

آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۹۰
وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
پxxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467850
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۹۵۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171798
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908109
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: مجید احمدپور به ش ملی xxxxxxxxx۸ به جای احمد عرب‌زاده به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و علیرضا نظریان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به جای کریم قاری‌زاده به نمایندگی جدید شرکت صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب گردیدند. بنابراین علیرضا شهبازی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج رضایی‌فرح‌آبادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9860356
آگهی تغییرات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693707
آگهی تغییرات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۹۵۹۰و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

کلیه چکها و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی یا معاون مالی اداری تورج سپاهی از یک طرف و امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره از طرف دیگر و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی ـ اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره معتبر خواهد بود و امضای چکهای صادره از حساب جاری xxxxxxxxxxxx۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت از یک طرف و امضای یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان یا حسنعلی کاظم‌زاده از طرف دیگر معتبر خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572695
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود‌ و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965796
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخین ۹ و ۱۸ اردیبهشت هشتاد و نه کلیه چکها و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی یا معاون مالی ـ اداری حسن رضا‌زارعی از یک و امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره از طرف دیگر و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی ـ اداری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره معتبر خواهد بود همچنین امضاء چکها و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت از یک طرف و امضای یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان یا رمضانعلی اصغری از طرف دیگر معتبر خواهد بود همچنین آدرس شرکت به نشانی تهران خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی خیابان نوزدهم خیابان شهید ابوالفضل فراهانی‌پور پلاک ۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518500
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۹۵۹۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید ضمنا حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها و قراردادها با امضای مدیرعامل ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی و از یک طرف و امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره از طرف دیگر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046970
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: علیرضا شهبازی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد عر ب زاده بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و ایرج رضایی فرح آبادی بنمایندگی از بانک ملی ایران و یداله طهماسبی بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی خارج از هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات