گروه صنعتی و معدنی امیر

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100747077 ()
12
افراد
22
آگهی‌ها
29247
شماره ثبت
1356/4/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732084
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719313
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242456
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و ... با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ،۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191919
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۹۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098244
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله گاندی خیابان ولی عصر بن بست بخشندگان پلاک ۰ ساختمان مدیکو طبقه ششم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016730
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858170
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آفریقا خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان سی و نهم پلاک ۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815215
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بی نام خیابان شهید برادران شریفی پلاک ۱۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622892
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰. شرکت کیان امین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. شرکت سیناگستر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲. شرکت سپهر سرافراز آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳. شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622918
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ایرج پیچ گاه با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای بهنام حسین زاده ظروفچی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سینا گستر زرین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علا نقشینه با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمیدرضا خوش کلام با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379414
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499461
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي و معدني امير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سیناگستر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499471
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي و معدني امير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت کیان امین پارس xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین xxxxxxxxx۶۲ بنمایندگی لطفعلی دشمه xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سپهرسرافراز آسیا xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی مجید شریفی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی حمیدرضا خوش کلام xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی آراسته معدن xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی امیرمنصور آروند xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12371743
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12332080
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیان امین پارس ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای بهنام حسین زاده ظروفچی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین ش م xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی لطفعلی دشمه س م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سپهرسرافراز آسیا ش م xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مجید شریفی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمیدرضا خوش کلام ش م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت صنعتی آراسته معدن ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند ش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و. .. با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12332088
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت کیان امین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سیناگستر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سپهر سرافراز آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504862
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام شماره ثبت ۲۹۲۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به تغییر پلاک شهرداری، پلاک آدرس قانونی شرکت از ۵۰ به ۱۳ تغییر یافت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661894
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیرسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۹۲۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978615
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۹۲۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183044
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی xxxxxxxxx شرکت کیان امین پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی به کدملی xxxxxxxxx شرکت سینا گستر زرین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی لطفعلی دشمه به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمیدرضا خوش کلام به کدملی xxxxxxxxx۳ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246483
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978790
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۹۲۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن به نمایندگی امیرمنصور آروند ـ شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به نمایندگی حمیدرضا خوش‌کلام ـ شرکت کیان امین پارس به نمایندگی بهنام حسین‌زاده‌ظروفچی ـ شرکت سپهر سرافراز آسیا به نمایندگی مجید شریفی ـ شرکت سینا گستر زرین به نمایندگی لطفعلی دشمه بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره ـ شرکت سوژ میران ـ شرکت شاهین روی سپاهان بسمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره ـ بهنام حسین‌زاده‌ظروفچی به نمایندگی از شرکت کیان امین پارس به سمت رئیس هیئت‌مدیره و لطفعلی دشمه بنمایندگی شرکت سیناگستر زرین به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرمنصور آروند به نمایندگی شرکت صنعتی اراسته معدن به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مجید شریفی به نمایندگی شرکت سپهر افزار آسیا و حمیدرضا خوش‌کلام به نمایندگی شرکت بازرگانی و مواد معدنی میناب بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت‌مدیره اختیارات خود را مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی و ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات