فرش اکباتان

شرکت فرش اکباتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100743531 ()
0
افراد
2
آگهی‌ها
28893
شماره ثبت
1356/3/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10191930
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله فرش اکباتان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۳۵۳۱
به موجب نامه وارده xxx۱ و مورخ ۱۹/۲/۸۹ اعضاء هیئت تصفیه و در اجرای مافده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدین وسیله مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور را اعلام می‌دارد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10472013
آگهی تغییرات شرکت منحله فرش اکباتان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۳۵۳۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۸ اعضاء هیئت تصفیه برای مدت یکسال بدین شرح انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی محمود باقری حسینی کاخکی و شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران به نمایندگی سید رضا سراج زاده و ضمنا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری با امضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات