توسعه سرمایه گذاری کامیار

شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100733459 ()
6
افراد
16
آگهی‌ها
27881
شماره ثبت
1355/12/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9385142
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717053
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰بعنوان بازرس اصلی و محمد تقی سلیمان نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه تولیدی مهرام به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۱ و شرکت دنیای تجارت ودانش افق به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۸ و شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرد آبسازان به شماره شناسه xxxxxxxxx۴۱ و شرکت دنیای علم پویا به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752712
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱/ت/۳۲ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ اعلام می دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات عیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11397276
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱/ت/۳۲ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ اعلام می‌دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات عیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729288
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیارسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11864093
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش‌م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان‌نیا به ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596120
آگهی تغییرات در شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت۲۷۸۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی ااسداله بیک به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد امضای اوراق جاری و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596361
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۷/۲/۹۱ عباسعلی اسداله بیک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و مهدی کمائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت گروه تولیدی مهرام جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758548
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۷/۲/۹۱ عباسعلی اسداله‌بیک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و مهدی کمائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت گروه تولیدی مهرام جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11670654
آگهی تغییرات در شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت۲۷۸۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی ااسداله‌بیک به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد امضای اوراق جاری و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592217
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سردابسازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عباسعلی اسداله بیک به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه تولیدی مهرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ جهت بقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592256
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی مهرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت سردابسازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829866
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سردابسازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور مظاهری‌کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباسعلی اسداله‌بیک به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه تولیدی مهرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ جهت بقی مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075585
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی مهرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت سردابسازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616572
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۸۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
پیرو آگهی شماره xxx۸۸/ت/۳۲ مورخ ۱۸/۵/۸۹ تاریخ صورتجلسه ۳۰/۴/۸۹ صحیح است که اشتباهاً ۱۶/۴/۸۹ درج گردیده و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446987
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات