کشت و صنعت شریف آباد

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100721769 (فعال)
17
افراد
36
آگهی‌ها
158
شماره ثبت
1355/8/17
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کشت و صنعت شریف آباد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کشت و صنعت شریف آباد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14821790
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس پشم فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرغک به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره. - آقای سید جمال الدین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره xxx۰/۲/xxx۸/۹۸ مورخ ۲۳/۰۶/xxx۸ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای سید مهدی وفایی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۶/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای کریم رحیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۵/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۴/۲/xxx۸/۹۸ مورخ ۲۳/۰۶/xxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چکها، بروات، سفته هاو سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می گردد. -۲ بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به آقای احمد پایدار رودمعجنی بعنوان مدیرعامل شرکت تفویض گردید.- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - پیش بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14672265
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ تصویب گردید . - ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ انتخاب گردیدند . - ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14636184
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس پشم فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرغک به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره . آقای عبدالامیر باروت کوب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره . آقای سید مهدی وفایی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) به موجب ابلاغ شماره xxx۶/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای کریم رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر ( سهامی خاص ) به موجب ابلاغ شماره xxx۵/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ( سهامی خاص ) به موجب ابلاغ شماره xxx۸/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، همچنین کلیه چکها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد_شد صادر می‌گردد . ۲ هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح ذیل به آقای عبدالامیر باروت کوب ( مدیر عامل شرکت ) تفویض نمود : ( نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل . اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران . تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد . پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس . تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی . پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام . پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده . ) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299952
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت مرغک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299987
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۰,xxx مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. ـ ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید. ـ ۳ موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف)موضوع اصلی شرکت عبارت از: (عملیات کشاورزی، باغداری، دامداری، مرغداری، تولید شیر، گوشت، تخم مرغ، انواع میوه جات، غلات و یا صنایع وابسته به آنها بطور اعم و بدون قید هیچگونه محدودیت (پرورش انواع دام، طیور و ماهی و تهیه و تولید انواع نهال، بذر و سم و انواع خوراک برای دام و طیور (تاسیس صنایع وابسته به کشاورزی، باغداری و لبنیات و همچنین بسته بندی انواع محصولات غذایی و کشاورزی و احداث کارخانجات صنایع غذایی و لبنی (واردات انواع مواد اولیه، مواد واسطه ای و یا هرگونه مواد و محصولی که به نوعی مرتبط با فعالیت شرکت باشد. (واردات ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز مربوط به فعالیت شرکت (خرید و فروش و بسته بندی انواع مواد اولیه و محصولات تولیدی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، همچنین واردات و یاصادرات این محصولات (مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای فوق ضروری و مفید باشد. (اخذ وام از بانکها و یا اشخاص و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مالی مجاز دیگر (تاسیس و یا مشارکت باسایر شرکها و واحدهای تولیدی و یا تجاری در مورد موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت (قبول نمایندگی برای واردات، خرید، فروش هرنوع کالا و مسائل مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و یا واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فروش محصولات شرکت و یا صادرات آنها ب)موضوع فرعی شرکت عبارت است از: (سرمایه گذاری درسایر شرکتها و موسسات و مشارکت در طرح های تولیدی کشاورزی و دامپروری (اعطا و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و یا تاسیس شرکتهای فرعی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در کلیه اموری که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به فعالیت موضوعات فوق باشد. (خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتها ـ ۴ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت استان قزوین ـ شهرستان محمدیه ـ کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین، آبیک ـ جاده خاکعلی _بعد از پل راه آهن ـ اولین فرعی سمت راست _کدپستی xxxxxxxxx۱ شعبه شرکت در شهرستان قم، جاده قدیم قم ـ تهران، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوارشهید چمران، خیابان بیدمجنون ۷، پلاک ۳۶G کدپستی xxx۸۹ ـ xxx۶۹ ـ ۵ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ـ ۶ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxxسهم یکهزارریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ـ ۷ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ـ ۸ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت مرغک شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱بانمایندگی عباس پشم فروش فرزند احمد شماره شناسنامهxxxشماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره ـ سازمان اقتصادی کوثر شنتاسه ملی xxxxxxxxx۱۴بانمایندگی عبدالامیرباروتکوب فرزند محمود شماره شناسنامه xxx۸ و شماره ملیxxxxxxxxx۹مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳با نمایندگی سید مهدی وفایی مقدم فرزند سیدشکرالله شماره شناسنامهxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر شماره شناسنامه xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶با نمایندگی سید یعقوب زراعت کیش فرزندسیدکریم شماره شناسنامه۳۶وشماره ملیxxxxxxxxx۶عضو هیئت مدیره ـ مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی احمد پایدار رود معجنی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه۸۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره ـ ۹ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند.هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره شش: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: •اعلامیه خرید سهام •گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام •اصل ورقه سهام •تاییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۱۰)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، ۱ ـ ۱۰) تقسیم سود: تقسیم سود شرکت بر اساس قانون تجارت انجام می گیرد. ۲ ـ ۱۰) اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود.به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود ۳ ـ ۱۰) تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد.گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند.این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود.تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد.مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۱)مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای بتاریخ ۳۱/۰۳/xxx۷ دیون شرکت مبلغ xxxxxx میلیون ریال می باشد. ۱۲)روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات به اطلاع می رساند اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سودوزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299961
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای عباس پشم فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرغک به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۷ مورخ xxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالامیر باروت کوب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۷ مورخ xxxxxx۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سید مهدی وفایی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۶/۲/xxx۸/۹۷ مورخ xxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید یعقوب زراعت کیش به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۷/۲/xxx۸/۹۷ مورخ xxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۸/۲/xxx۸/۹۷ مورخ xxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می گردد. ـ ۲ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ـ پیش بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامـی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسـی از آغاز تا اتمام، از جمله حضـور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی. ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158452
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالامیر باروت کوب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به موجب ابلاغ شماره xxx۱/۲/xxx۸/۹۷ مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمهدی وفایی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به موجب ابلاغ شماره xxx۳/۲/xxx۸/۹۶ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به موجب ابلاغ شماره xxx۹/۲/xxx۸/۹۶ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد ـ ۲ بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را بشرح ذیل به آقای عبدالامیر باروت کوب بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142840
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۷ انتخاب گردید. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743799
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس مرکز اصلی شرکت از البرز (نشانی سابق) به ادرس جدید قزوین شهرستان البرز بخش محمدیه دهستان کشت و صنعت شریف آباد روستای کشت و صنعت شریف آباد کشت و صنعت شریف آباد کیلومتر ۱۷ جاده قزوین، آبیک جاده مگسال کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543110
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518544
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال به مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی بانام افزایش یافت که مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت گردیده است و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد و بیست میلیارد ریال است که به پانصد و بیست میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057469
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای مسعود شریعتی با کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب حکم شماره xxx۶/۲/xxx۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۹۵ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای سیدمهدی وفایی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب حکم شماره xxx۵/۲/xxx۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۹۵ و شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای احمد پایدار رودمعجنی با کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب حکم شماره xxx۰/۲/xxx۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۹۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057435
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره xxx۶/۲/xxx۸/۹۵ مورخ ۱۳/۴/xxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی وفایی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۵/۲/xxx۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۰/۲/xxx۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد_شد صادر می‌گردد. هیئت مدیره خود بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع ش رکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924070
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773671
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای عبدالامیر باروتکوب کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۹۴/xxx۸/۲/xxx۱ مورخ ۲/۳/xxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل جوهرچی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره ۹۴/xxx۸/۲/xxx۰ مورخ ۲/۳/xxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا حزبئی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۹۴/xxx۸/۲/xxx۴ مورخ ۲/۳/xxx۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقایان سیدمهدی وفائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۷/۲/xxx۸/۹۴ مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ و احمد پایداررود معجنی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره ۹۴/xxx۸/۲/xxx۲ مورخ ۲/۳/xxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد_شد صادر می‌گردد. ۳. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: (نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع ش رکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688588
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالامیر باروتکوب به شمار ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کش اورزی ک وث ر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۱/۲/xxx۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل جوهرچی به شمار ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره xxx۰/۲/xxx۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا حزبئی به شمار ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پژوهش و توسعه کش اورزی ک وث ر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۴/۲/xxx۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد ایرانی به شمار ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۳/۲/xxx۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احمد پایداررود معجنی به شمار ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد_شد صادر می‌گردد. ۳ هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع ش رکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674380
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ک وثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647205
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت شريف آباد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356405
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف‌آباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری غذایی نماد کوثر (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا (سهامی عام) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. ۳ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ انتخاب شد. ۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356403
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف‌آباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالامیر باروتکوب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۹۳/xxx۸/۲/xxx۸ مورخ xxx۳/۱۰/۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای خلیل جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره ۹۳/xxx۸/۲/xxx۲ مورخ xxx۳/۱۰/۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمد رضا حزبئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره ۹۳/xxx۸/۲/xxx۰ مورخ xxx۳/۱۰/۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد ایرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره ۹۴/xxx۸/۲,xxx مورخ xxx۴/۰۲/۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره ۹/xxx۸/۲/xxx۳ مورخ xxx۳/۱۰/۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می گردد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. ((نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع ش ـ رکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد))
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253282
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳- شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق والکترونیک کوثر صبا (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین- البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253280
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای خلیل جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای عبدالامیر باروتکوب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۸/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد رضا حزبئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۰/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره- آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۹/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۳/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ۲- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود، اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیر عامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیر عامل تعیین خواهد شد صادر می گردد ۳- هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. ((نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع . عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شـرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. )) در نتیجه ماده قانونی مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450354
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای حسین اسماعیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب حکم شماره xxx۱/۲/xxx۸/۹۲ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) بموجب حکم شماره xxx۷/۲/xxx۸/۹۱ مورخ ۲۹/۰۹/xxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بموجب حکم شماره xxx۹/۲/xxx۸/۹۱ مورخ ۲۹/۰۹/xxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گنج خانلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) بموجب حکم شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۲ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پایدار رود معجنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) بموجب ابلاغ شماره xxx۸/۲/xxx۸/۹۱ مورخ ۲۹/۰۹/xxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی بسمت مدیرعامل تعیین و انتخاب گردیدند.
۲ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را بشرح متن صورت جلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می گردد. ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱/xxx۳ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192779
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۶/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
ـ سرمایه شرکت از مبلغ دویست و پنجاه و هفت میلیارد به مبلغ سیصد و بیست میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده احد از سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده ۶ اساسنامه سرمایه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ سیصد و بیست میلیارد ریال منقسم به سیصد و بیست میلیون سهم یک هزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه ۲۴/۶/۹۲ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083636
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ تصویب گردید.
۲ ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی شرکت به مدت یک سال مالی تعیین گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990310
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۶/۰۹/xxx۱ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۱۰/xxx۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از مبلغ دویست و شانزده میلیارد ریال به دویست و پنجاه و هفت میلیارد ریال منقسم به دویست و پنجاه و هفت میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده احد از سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست و هفت میلیارد ریال منقسم به دویست و پنجاه و هفت میلیون سهم یکهزار ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت شده است, ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۹/۱۱/xxx۱ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940037
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۹/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱) آقای سید مهدی قمصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) برابر حکم شماره xxx۸/۲/xxx۸/۸۹ مورخه ۱۹/۱۰/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر برابر حکم شماره xxx۳/۲/xxx۸/۸۹ مورخه ۲۸/۱۲/۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر فخریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۴/۲/xxx۸/۹۱ مورخه ۱۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پایداررودمعجنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۷/۲/xxx۸/۹۱ مورخه ۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا مولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر طی حکم شماره xxx۴/۲/xxx۸/۹۰ مورخه ۲۸/۹/۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲) هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
۳) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، برات، سفته، سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می گردد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299298
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۹/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای سید مهدی قمصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) برابر حکم شماره xxx۸/۲/xxx۸/۸۹ مورخه ۱۹/۱۰/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر برابر حکم شماره xxx۳/۲/xxx۸/۸۹ مورخه ۲۸/۱۲/۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر فخریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۴/۲/xxx۸/۹۱ مورخه ۱۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پایداررودمعجنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۷/۲/xxx۸/۹۱ مورخه ۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا مولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر طی حکم شماره xxx۴/۲/xxx۸/۹۰ مورخه ۲۸/۹/۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. ۳) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، برات، سفته، سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد_شد صادر می‌گردد. ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730606
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

سرمایه شرکت از مبلغxxx میلیارد ریال به مبلغxxx میلیارد ریال از محل آورده غیرنقدی افزایش یافت و در نتیجه ماده۶ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده۶) سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال (دویست و شانزده میلیارد ریال) منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم (دویست و شانزده میلیون سهم) یکهزار ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه۲۶/۰۱/xxx۱ تکمیل و امضاء گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 558171
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از مبلغxxx میلیارد ریال به مبلغxxx میلیارد ریال از محل آورده غیرنقدی افزایش یافت و در نتیجه ماده۶ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده۶) سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال (دویست و شانزده میلیارد ریال) منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم (دویست و شانزده میلیون سهم) یکهزار ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه۲۶/۰۱/xxx۱ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11611988
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۰ سید مهدی قمصری به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا نژادمحمدباقری به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و خلیل جوهرچی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و شاهرخ پورابراهیم‌اهوازی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و احمد مهتدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات‌مدیره و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708970
آگهی تغییر محل شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ محل شرکت به قزوین کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک جاده خاکعلی بعد از پل راه آهن منتقل گردید. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11387299
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۷۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر ـ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11603760
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۷۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۸۹ سال مالی شرکت تغییر یافت و ماده ۶۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815913
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11489762
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۷۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱۰/۸۸ غضنفر عیدی‌گلتپه‌ئی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا نژادمحمدباقری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و خلیل جوهرچی بجای ناصر سلطانی‌حقگو به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شاهرخ پورابراهیم‌اهوازی بجای محمود دربندی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به سمت عضو هیئت‌مدیره و احمد مهتدی بجای محمد گلابی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات