آلومراد

شرکت آلومراد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100711365 ()
26
افراد
39
آگهی‌ها
25674
شماره ثبت
1355/4/24
تاریخ تأسیس

اشخاص آلومراد

در این بخش تمامی اشخاصی که در آلومراد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824209
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن زکی زاده قریه علی به کدملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک (سهامی عام) به شناسه xxxxxxxxx۶۴به عنوان رئیس هیأت مدیره. ـ آقای حسین الهام بخش با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به عنوان نایب هیأت مدیره. ـ آقای امیر رضا دبیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت نیرو صنعت پارسین نور (سهامی خاص) به شناسه xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای حامد یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بعنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای حمید شهریاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای امیرعلی همائی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت؛ ـ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزدپاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت براساس آئین نامه های مصوب هیأت مدیره؛ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر؛ ـ عقد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش، مشارکت ومعاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف ۲ میلیارد ریال و عقد هرگونه قرارداد بیش از مبلغ ۲ میلیارد ریال با تصویب هیأت مدیره؛ ـ انجام امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیرمادی یا غیرمعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت پس از تصویب هیأت مدیره ؛ ـ رهن گذاردن اموال شرکت از منقول و غیرمنقول و فک و رهن ولو کرارا پس از تصویب هیأت مدیره؛ ـ دریافت مطالبات شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات؛ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ؛ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی و انجام کلیه مراحل دادرسی از آغاز تا اتمام.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14789074
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید. شرکت آلومتک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ - شرکت تولید فیبر ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت شهر صنعتی پارسین نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ - شرکت نیرو صنعت پارسین نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167023
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016504
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نظام الدین خطیبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت آلومتک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رییس هیات مدیره آقای جواد قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره ومدیر عامل آقای عبدمحمدیزدانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای وحید عشق آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر. - آقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری آقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای آقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. - تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. - استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600287
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت آلومتک (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ - شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - شرکت ارمغان تجارت مهرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ - شرکت شهر صنعتی پارسین نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ - شرکت نیرو صنعت پارسین نوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت تولید فیبر ایران (عضو علی البدل) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341171
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش جمالیان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281668
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ویسی میانکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه اقتصادی مهرگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994526
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، بین فلامک شمالی ویادگار امام، پلاک ۷۸ کد پستی: xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962849
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299158
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای جواد قاسمی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴و آقای عبدالسعید اشعری آستانی (کدملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴و آقای مسعود نامداری به کدملی به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت نیرو صنعت پارسین نور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴واقای عبد محمد یزدانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ آقای علی یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و آقای جواد قاسمی با (کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند اختیارات مدیرعامل به عنوان مجری مصوبات هئیت مدیره عبارتست از، بکارگیری منابع مالی و انسانی شرکت و حضور در مناقصات، انجام هر گونه مزایده و اتخاذ تصمیم در مورد آنها، خرید یا فروش هر گونه کالا و خدمات اعم از داخلی و خارجی در چهار چوب بودجه و اعتبارات مصوب و با رعایت کلیه آئین نامه ها و مقررات و مصوبات هیئت مدیره در شرح راستای اهداف شرکت و همچنین بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده سی و هفت (۳۷) اساسنامه به شرح ذیل بند های ۱ ـ ۷ ـ ۱۲ ـ ۱۴و ۱۶ نیز به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299164
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اشخاص زیر به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت آلومتک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت گروه اقتصادی مهرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت شهر صنعتی پارسین نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت نیرو صنعت پارسین نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294609
آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک غرب بلوار خوردین توحید یک پلاک ۶۹ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224464
آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۵۶۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۱/۹۴ سا زمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۹۸ سهم xxx۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مازادتجدید ارزیابی دارائیهای ثابت تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600013
آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی یوسفی باکدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت شهر صنعتی پارسین نوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴جایگزین آقای سید مجتبی حسینی مقدم باکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517576
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407465
آگهی تغییرات شرکت آلو مراد سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالسعید اشعری آستانی ک.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بسمت عضوء هیات مدیره جایگزین آقای غلامعلی خواجه انوری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203412
آگهی تغییرات شرکت آلو مراد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
مسعود نامداری به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد قاسمی به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدمحمد یزدانی به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامعلی خواجه انوری به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مجتبی حسینی مقدم به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد قاسمی به ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100913
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی‌عام به شماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ که در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ واصل گردید سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا کشاورز قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای مجید غلاث به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای عبدمحمد یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای غلامعلی خواجه انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره، آقای مجید غلاث به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت شش ماه انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید همچنین اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس یا نایب رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099726
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام ثبت‌ شده به شماره ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصوب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059238
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام به شماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلو متک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036166
آگهی تغییرمحل شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ محل شرکت به تهران صادقیه بلوار آیت اله کاشانی خ بهنام تقاطع پیامبر پ ۲۳ ک پ xxxxxxxxx۳ منتقل گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988388
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: غلامعلی خواجه انوری به ک م xxxxxxxxx۵ بجای حسن نونژاد به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به ش م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937148
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ عبدمحمد یزدانی با کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با ش.ملیxxxxxxxxx۶۳ جایگزین علی اکبر سهیلی با کدملیxxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583986
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ عبدمحمد یزدانی با کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با ش.ملیxxxxxxxxx۶۳ جایگزین علی‌اکبر سهیلی با کدملیxxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631852
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی خاص ‌بشماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782692
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی خاص ‌بشماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552695
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بجای احمد صیفی کاران به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681822
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بجای احمد صیفی‌کاران به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11649482
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بجای احمد صیفی‌کاران به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550573
آگهي تغييرات شرکت آلومراد سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۰ علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی پیشگام صنایع آلومینیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383591
آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۰ علی‌اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی پیشگام صنایع آلومینیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11892565
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ سیاوش معتمد به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای علی‌اکبر سهیلی به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783782
آگهی اصلاحی شرکت آلو مراد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۵/۴/xxx۰ و به استناد نامه وارده شماره xxx۳۰ مورخ ۵/۵/xxx۰ شرکت آلو متک به نمایندگی محمد جعفر صفویان صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825983
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632223
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلومتک به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمدجعفر جعفریان به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی احمد صیفی‌کاران به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی علیرضا کشاورزقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹‌ـ پرویز معتمد به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید غلاث (خارج از هیئت‌مدیره) به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175153
آگهی تغییرات در شرکت آلومراد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۶۷۴و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521396
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۹/۸۹ علیرضا کدیور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای شاهرخ پرویزی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. سایر سمتهای اعضای هیات مدیره و نیز حق امضا اسناد تعهدآور کما فی السابق به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374601
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره و احکام صادره مورخ ۱۰/۵/۸۹ محمدجعفر صفویان بجای شهریار پرویزی به نمایندگی شرکت آلومتک به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پرویز معتمد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید غلاث بجای عبدالقادر ذبیحی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره برخی از ا ختیارات خود مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11625630
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات