گروه دارویی سبحان

شرکت گروه دارویی سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100711350
10
افراد
35
آگهی‌ها
25673
شماره ثبت
1355/4/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14683364
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14654266
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
پیرو اگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۲/۲/xxx۸ تاریخ مجمع اجازه دهنده افزایش سرمایه ، ۲۱/۹/xxx۷ می‌باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14607171
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۶/۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۷۴ ریال بموجب گواهی شماره ۷۲/xxx۳ مورخه ۱۴/۲/xxx۸ بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14425340
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین ـ ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۱، طبقه سوم کد پستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420334
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۱,xxx مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره وآقای علی فلاح پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت البرز دارو(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ آقای جلال بهارستان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت مدیرعامل و عضوهیأت مدیره و آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ عنوان نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای یک، پنج (به استثناء تصویب ساختار سازمانی)، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده (به استثناء مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا) را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضاء اوراق واسناد تعهدآور: هیأت مدیره در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می داند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099851
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970817
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۸/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۷۰ ریال آن از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره xxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ بانک ملی شعبه ملی جلالیه واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901734
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رییس هیئت مدیره آقای علی فلاح پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال بهارستان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496844
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب ود وزیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418270
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۹/۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱. xxx. xxx. xxx سهم با نام xxx۰ ریالی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ بانک ملی شعبه جلالیه واریز شده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395609
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062321
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ به استناد مجوز شماره xxx۷۷ , xxx مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی ۱ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای آصف یعقوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد احمدی بشماره ملی ۹ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای جلال بهارستان بشماره ملی ۲ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت مدیرعامل شرکت و آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی ۶ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل: ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده را به مشارالیه تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839343
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748381
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۱ بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ بانک ملی شعبه جلالیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209025
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۳به تصویب رسید.مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427875
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۱۰/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی با نام از محل نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۱ریال بموجب گواهی شمارهxxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ بانک ملی شعبه جلالیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594433
آگهی تغییرات شرکت دارویی سبحان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۵/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت پخش البرزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت رئیس هیات مدیره آقای آصف یعقوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای بهروز امید علی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بسمت عضو هیات مدیره آقای جلال بهارستان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می داند اختیارات هیات مدیره مندرج درماده ۴۱ اساسنامه در بندهای یک، پنج، هفت، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490573
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل:
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت پخش البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424468
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ مجوز سازمان بورس شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بر xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات و از محل نقدی بموجب گواهی بانکی بشماره xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ بانک ملی شعبه جلالیه افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۲/۹۳ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083030
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976021
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۵/۷/xxx۱ و هیات مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۵/۱۰/۹۱ بانک ملی ایران شعبه جلالیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916855
آگهی تصمیمات گروه داروئی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردیده موضوع فعالیت اصلی شرکت به شرح ذیل: ۱ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده های داروئی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند ۲ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ـ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ـ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین شده پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ـ۳ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی های تکنولوژی فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ـ۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۲ـ۵ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ـ۶ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ـ۷ ارائه سایر خدمات فنی ـ مدیریتی ـ اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند. ۳ـ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق: انبارداری، توزیع و فروش محصولات ب ـ موضوع فعالیت های فرعی ۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها ـ گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۳ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد ـ کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخصی حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف یا ماده فعالیت نماید. ۳ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیت و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد ۴ـ سرمایه گذاری در ایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب ۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ـ۱ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۵ـ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۵ـ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۵ـ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات وضع نشده باشد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۳۴ تبصره که مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11743580
آگهی تصمیمات گروه داروئی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردیده موضوع فعالیت اصلی شرکت به شرح ذیل: ۱ـ سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده‌های داروئی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند ۲ـ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ـ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲ـ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین شده پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲ـ۳ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲ـ۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۲ـ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲ـ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲ـ۷ ارائه سایر خدمات فنی ـ مدیریتی ـ اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۳ـ سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۳ـ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق: انبارداری، توزیع و فروش محصولات ب‌ـ موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ـ سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها ـ گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۳ـ سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد ـ کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخصی حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف یا ماده فعالیت نماید. ۳ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیت و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ۴ـ سرمایه‌گذاری در ایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب ۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ـ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵ـ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۵ـ۳ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار ۵ـ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ـ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات وضع نشده باشد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۳۴ تبصره که مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886571
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو (سهامی عام) شماره ثبت ۴۹
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۶/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) طبق حکم xxx/۹۰/ص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر مجتبی سالاری فر به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی به نمایندگی از شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای پویا فرهت به نمایندگی شرکت سبحان دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ طبق حکم شماره xxx/۹۱/ص مورخه ۶/۶/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847062
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو (سهامی عام) شماره ثبت ۴۹
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۶/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) طبق حکم xxx/۹۰/ص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر مجتبی سالاری فر به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی به نمایندگی از شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای پویا فرهت به نمایندگی شرکت سبحان دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ طبق حکم شماره xxx/۹۱/ص مورخه ۶/۶/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11959206
آگهی تغییر محل شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت۲۵۶۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۶/۹۱ محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خ الوند کوچه آویز پ۵ طبقه۲ ک‌پxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703636
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703640
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: غلامرضا اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدصادق پارساپور به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و سعید قربانی قصابعلیسرایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ جهت بقیه مدت تصدی به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642991
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11709193
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: غلامرضا اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جلال بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدصادق پارساپور به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و سعید قربانی‌قصابعلیسرایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ جهت بقیه مدت تصدی به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420008

آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان
سهامی عام بشماره ثبت xxx۷۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۹/۹۰ بانک ملی ایران شعبه جلالیه پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917164
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۹/۹۰ بانک ملی ایران شعبه جلالیه پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885374
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442950
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۶۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۸/۷/۸۹ بانک ملی ایران شعبه جلالیه پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11421765
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۶/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۸/xxx مورخ ۱۸/۱۱/۸۸ بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات