ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا

شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100709256 ()
0
افراد
15
آگهی‌ها
25464
شماره ثبت
1355/4/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12300426
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق اعلام می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073222
آگهی دعوت از بستانکاران نوبت سوم
در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک مثبته طلب حداکث ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایید. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۶ ۳ـ۳ هیئت تصفیه شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073500
آگهی دعوت از بستانکاران نوبت سوم
در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک مثبته طلب حداکث ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایید. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۶ ۳ـ۳ هیئت تصفیه شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427335
آگهی دعوت از بستانکاران نوبت دوم
در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک مثبته طلب حداکث ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایید. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۶ ۲ـ۳ هیئت تصفیه شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427559
آگهی دعوت از بستانکاران نوبت دوم
در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک مثبته طلب حداکث ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایید. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۶ ۲ـ۳ هیئت تصفیه شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767739
آگهی دعوت از بستانکاران نوبت اول
در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک مثبته طلب حداکث ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایید. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۶ ۱ـ۳ هیئت تصفیه شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767944
آگهی دعوت از بستانکاران نوبت اول
در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک مثبته طلب حداکث ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایید. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۶ ۱ـ۳ هیئت تصفیه شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655190
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا درحال تصفیه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی به ۳۱/۴/۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655193
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا درحال تصفیه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان ناظر تصفیه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430673
آگهی تغییرات شرکت منحله ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد مالی مدیر تصفیه در سال xxx۱ تصویب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428120
آگهی تغییرات شرکت منحله ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد مالی مدیر تصفیه در سال ۹۰ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان ناظر تصفیه تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378186
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به ‌شماره ثبت ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مدیران تصفیه مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378187
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام در حال تصفیه به ‌شماره ثبت ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مدیران تصفیه مورد تصویب قرار گرفت.
مدت تصفیه و مدت ماموریت مدیران تصفیه بمدت دو سال تمدید گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631882
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلاذا سهامی عام (در حال تصفیه) ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. مدت تصفیه و مدت ماموریت مدیران تصفیه برای مدت یکسال تمدید گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354084
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلاذا سهامی عام (در حال تصفیه) ثبت شده بشماره ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. مدت تصفیه و مدت ماموریت مدیران تصفیه برای مدت یکسال تمدید گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات