آذرین آتیس

شرکت آذرین آتیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100700997
9
افراد
28
آگهی‌ها
24636
شماره ثبت
1354/12/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14269247
آگهی آگهی ختم تصفیه شرکت آذرین آتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله آذرین آتیس سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و به موجب نامه وارده شماره xxxxxx۳ مورخ۲۶/۰۶/xxx۷ هیئت تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعلام می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215784
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محسن درویش خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیر تصفیه و محمد رضا شیرزاد کبریا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بسمت رئیس هیئت تصفیه انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسنادتعهدآور ازجمله چک،سفته وبروات وسایر اوراق تجاری با امضاء مدیر تصفیه ورئیس هیئت تصفیه و سایر مکاتبات با امضاء مدیر تصفیه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215788
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد هیئت تصفیه به تصویب رسید. ـ ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان اعضاء هیئت تصفیه برای مدت سه ماه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713733
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیات تصفیه در دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741878
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷ نوبت سوم
به موجب آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۰۷ مورخ ۹/۱/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی نسبت به شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) را دارند دعوت می‌شود ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی با دردست داشتن مدارک و مستندات طلب و یا ادعای خود به نشانی تهران خیابان طالقانی کوچه بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم مدیرتصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا بااخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرره قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته_نمی‌شود. پ xxxxxx۰ ۳ ۳ شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741904
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷ نوبت سوم
به موجب آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۰۷ مورخ ۹/۱/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی نسبت به شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) را دارند دعوت می‌شود ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی با دردست داشتن مدارک و مستندات طلب و یا ادعای خود به نشانی تهران خیابان طالقانی کوچه بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم مدیرتصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا بااخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرره قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته_نمی‌شود. پ xxxxxx۰ ۳ ۳ شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709456
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷ نوبت دوم
به موجب آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۰۷ مورخ ۹/۱/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی نسبت به شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) را دارند دعوت می‌شود ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی با دردست داشتن مدارک و مستندات طلب و یا ادعای خود به نشانی تهران خیابان طالقانی کوچه بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم مدیرتصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا بااخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرره قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته_نمی‌شود. پ xxxxxx۰ ۲ ۳ شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709472
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷ نوبت دوم
به موجب آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۰۷ مورخ ۹/۱/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی نسبت به شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) را دارند دعوت می‌شود ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی با دردست داشتن مدارک و مستندات طلب و یا ادعای خود به نشانی تهران خیابان طالقانی کوچه بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم مدیرتصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا بااخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرره قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته_نمی‌شود. پ xxxxxx۰ ۲ ۳ شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654159
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷ نوبت اول
به موجب آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۰۷ مورخ ۹/۱/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی نسبت به شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) را دارند دعوت می‌شود ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی با دردست داشتن مدارک و مستندات طلب و یا ادعای خود به نشانی تهران خیابان طالقانی کوچه بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم مدیرتصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا بااخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرره قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته_نمی‌شود. پ xxxxxx۰ ۱ ۳ شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654180
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷ نوبت اول
به موجب آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۰۷ مورخ ۹/۱/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی نسبت به شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام) را دارند دعوت می‌شود ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی با دردست داشتن مدارک و مستندات طلب و یا ادعای خود به نشانی تهران خیابان طالقانی کوچه بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم مدیرتصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا بااخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرره قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته_نمی‌شود. پ xxxxxx۰ ۱ ۳ شرکت آذرین آتیس درحال تصفیه (سهامی عام)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078546
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا شیرزاد کبریا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیات تصفیه و آقای محسن درویش خضری با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت مدیر تصفیه انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078550
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت هیات تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان طالقانی خیابان بندر انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۶ می باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415899
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535702
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بسمت حسابرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ستاد اجرائی فرمان حضرت امام و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی شناسه ملیxxxxxxxxx و شرکت گروه خدمات مدیریت بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت ساختمانی ستاک شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت کفش ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روز نامه شرکت برای آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535704
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا شیر زاد کبریا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای داراب احسانپور با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه خدمات مدیریت بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای سعید حاج فتحعلی پوربا کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی ستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸بسمت عضو هیئت مدیره وخانم شهره احمد پور با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت عضو هیات مدیره وآقای رضا مولائی چالچوقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کفش ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چکها، قراردادها و توافقات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040376
آگهی تصمیمات شرکت آذرین آتیس سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ و ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شهره احمدپور به ک. م xxxxxxxxx۷ بجای داود مرادیان بعنوان نماینده و گروه صنعتی ملی به ک. م xxxxxxxxx۱۶ در هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537254
آگهی تصمیمات شرکت چرم خسروی نو سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۳۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت آذین آتیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت مدیر تصفیه و حلیمه شیبک به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نماینده مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11515257
آگهی تصمیمات شرکت آذرین آتیس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۶۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بنمایندگی علیرضا خداکرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت مشاوره مالی دیدگاهان جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بنمایندگی محمدرضا شیرزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری گروه صنعتی ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی داود مرادیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ساختمانی ستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی سعید حاج‎فتحعلیپور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات‎مدیره و شرکت کفش ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی رضا مولایی‎چالچوقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۷ بند پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460404

آگهی تغییرمحل شرکت آذرین آتیس
سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۰ محل شرکت به تهران‎ـ خیابان طالقانی کوچه انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم‎ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553632
آگهی تغییرمحل شرکت آذرین آتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۰ محل شرکت به تهران‎ـ خیابان طالقانی کوچه انزلی پلاک ۱۹ طبقه سوم‎ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383605

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آذین
سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: عبارتست از خرید سهام و سهم الشرکه که برای شرکت و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت به شرکت آذرین آتیس سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11856322
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آذین سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۴۶۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: عبارتست از خرید سهام و سهم‌الشرکه که برای شرکت و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده ها و دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت به شرکت آذرین آتیس سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879005
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685186
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ محل شرکت به تهران خ شهید مطهری خ میرازی شیرازی کوچه عرفان پلاک ۵ طبقه پنجم واحد ۹ کد پستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ داود مرادیان به جای فرهاد عربلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593165
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۶۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817731
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علیرضا خداکرمی بجای سعید حاج‌فتحعلی‌پور به عنوان نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌ره بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا شیرزاد بجای محمود اردکانی به عنوان نماینده شرکت مشاوره مالی دیدگاهان جاوید بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید حاج‌فتحعلی‌پور بجای سید علی سید آقامیری به عنوان نماینده شرکت ساختمانی ستاک بسمت عضو هیئت‌مدیره و رضا مولائی‌چالچوقی بسمت مدیرعامل برابی بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و قراردادها و توافقات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956780
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام ثبت شده ‌به شماره ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۸ محل شرکت به تهران به خ شهید احمد قصیر (بخارست) خ۸ شماره۸ ط۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات