انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100698965 (فعال)
12
افراد
15
آگهی‌ها
160
شماره ثبت
1354/12/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14762657
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بعنوان بازرس اصلی و آقای داود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14699066
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق حکم شماره xxx۴۹ - ۶۴ مورخ ۰۹/۰۲/۹۸ آقای سیامک محمدظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمد مهدی زارع هرفته به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای الباقی دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14552008
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق حکم شماره ۱۰/xxx۴ مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ آقای داریوش یوسفی فخر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای محمد نور محمدی نجف آبادی به عنوان نماینده شرکت شهر صنعتی البرز ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485276
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد نورمحمدی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای جعفر جوادی به عنوان نماینده شرکت شهر صنعتی البرز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ جهت حضور در جلسات هیئت مدیره برای مدت زمان باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره و به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361874
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

-۱ آقای محمد مهدی زارع هرفته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ طی نامه شماره xxx۱۸/۶۴ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن(سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای جعفر جوادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ طی نامه شماره۴۰/xxx۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۷ بعنوان نماینده شرکت شهرصنعتی البرز(سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ طی نامه شماره۹۷/xxx۶ مورخ ۲۲/۰۸/۹۷ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران(سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی یاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ طی نامه شماره ۹۷/xxx۷ مورخ ۲۲/۰۸/۹۷ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران(سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا شهرکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ طی نامه شماره xxx۱۷/۶۴ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه(سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن علی یاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد –نامه ها –قراردادها –چکها-صورت حسابها و اوراق تعهد آور با مهر شرکت و امضای مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.

-۲ هیئت مدیره اختیارات ذیل از ماده ۴۳ را به مدیرعامل تفویض نمود:

-۱ اجرای بندهای ۱-۴-۷-۸-۱۳-۱۴-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۴-۲۶ از ماده ۴۳ اساسنامه.

-۲ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش در حدود بودجه مصوبه با رعایت مقررات مربوطه و سایر شرایط استخدام آنان باستثناء مدیران شرکت.

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145439
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از قزوین ـ البرز جای سابق به نشانی جدید قزوین شهر صنعتی البرز انتهای میرداماد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۲ انتقال یافت.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145460
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام)، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار (سهامی خاص) و شرکت شهر صنعتی البرز (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲. موسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۶ به تصویب مجمع رسید.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567274
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ماده ۳۷ اساسنامه در خصوص انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره ظرف یک هفته بعد از تشکیل مجمع عمومی عادی تغییر و مقررگردید انتخاب رئیس و نایب رئیس هیت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره بعد از مجمع عمومی تعیین گردند. - ۲ بند ۲۱ ماده ۴۳ اساسنامه عبارت ارائه صورتخلاصه فروش هر ۶ ماه به بازرس حذف گردید. - ۳ ماده ۴۴ در خصوص درصد پاداش هیئت مدیره، کلمه ۵ درصد سود حذف و پاداش هیئت مدیره مطابق قانون تجارت تعیین میگردد. - ۴ بند ۴ ماده ۶۵ اساسنامه در خصوص پاداش کارکنان، درصد تعیین شده حذف و پاداش کارکنان مطابق نظر هیئت مدیره تعیین میگردد. - ۵ ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص انتخاب هیئت رئیسه تغییر و مقرر گردید که هیئت رئیسه از میان نمایندگان سهامداران انتخاب گردند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524699
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲ موسسه حسابرسی قواعد بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی پاسارگاد احرار بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042652
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شهر صنعتی البرز بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای الیاس رمضانی سراجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی زارع هرفته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی یاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و آقای محسن علی یاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ را بعنوان مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ج کلیه اسناد نامه‌ها قراردادها چکها صورت حسابها و اوراق تعهدآور با مهر شرکت و امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ۲ اجرای بندهای ۱ ۴ ۷ ۸ ۱۳ ۱۴ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۴ ۲۶ از ماده ۴۳ اساسنامه. و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش در حدود بودجه مصوبه با رعایت مقررات مربوطه و سایر شرایط استخدام آنان باستثناء مدیران شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963696
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت شهر صنعتی البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770545
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال از محل انتقال از سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم ده هزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556653
آگهی تغییرات شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابرحکم شماره xxx۶/۹۴, xxx مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) آقای الیاس رمضانی سراجاری به جای آقای یحیی سهرابی به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462611
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102556
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه‌ ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.

۲ـ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات