کمپرسور سازی تبریز

شرکت کمپرسور سازی تبریز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100691370 ()
14
افراد
20
آگهی‌ها
233942
شماره ثبت
1354/10/1
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14836397
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. آقای سعید نقی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود پاپهن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سینا بلاط به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد محسود به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حبیب اله دولتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه آئین تدبیر سهند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرمهدی صباح به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14836403
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سینا بلاط به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای سعید نقی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای مسعود پاپهن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای محمد محسود به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله دولتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096111
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362033
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۱/۳۲ مورخه ۲۱/۱۲/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بی نام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماما از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی شرکت تامین گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062436
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هر یک از مدیران باید لااقل ۱۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا «یا مشترکا» بر شرکت وارد شود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062442
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سجاد آزرم به شماره ملی xxxxxxxxx سینا بلاط به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد محسود به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حبیب اله دولتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و امیر مهدی صباح به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062462
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره سینا بلاط به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سجاد آزرم به شمارملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حبیب اله دولتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره محمد محسود به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013850
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای مجیدصفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434638
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان کارگر شمالی ـ روبروی پارک لاله ـ نبش کوچه ستاره ـ پلاک ۲ ـ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229607
آگهی تغییرات شرکت کمپرسورسازی تبریز شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اشخاص زیر بمدت دو سال بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند:
آقای علی نقی لو با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید نقی لو با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سینا بلاط با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد ممتازپور با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد محسود با کدملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229608
آگهی تغییرات شرکت کمپرسورسازی تبریز شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی نقی لو با ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سینا بلاط با ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید نقی لو با ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
هیئت مدیره اختیارات مندرج در ردیف های ۱، ۱۹، ۱۸، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۴ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای ثابت آقای سعید نقی لو بعنوان مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
محل قانونی شرکت به تهران خیابان سمیه، مابین فرصت و ایرانشهر، شماره xxx، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139179
آگهی تغییرات شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078316
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء به مدت دو سال سینا بلاط به ش.م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره به جای علیرضا پوررضا به ش.م xxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ علی نقی لو به ش.م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سینا بلاط به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید نقی لو به ش.م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء ثابت مدیرعامل xxxxxxxxx۱ (سعید نقی لو) و یکی دیگر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072816
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ و ۲۱/۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۱ منقسم به xxx/xxx/۷۱ سهم xxx/۱ ریالی عادی بی نام می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936995
آگهی افزایش سرمایه شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۳/۵/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۱ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی/ مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxxـxxx۶ مورخ ۳/۸/۹۱ بانک انصار شعبه انقلاب اسلامی پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087052
آگهی افزایش سرمایه شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۵/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۱ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی/مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx xxx۶ مورخ ۳/۸/۹۱ بانک انصار شعبه انقلاب اسلامی پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671347
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریزسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نقی لو به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا پوررضا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سعید نقی لو به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ احمد ممتازپور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ناصر یکتن به کدملی xxxxxxxxx۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ علی نقی لو به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا پوررضا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید نقی لو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات با امضاء ثابت سعید نقی لو مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در ردیف ۱۹ ـ ۱۸ ـ ۱۳ ـ ۱۰ ـ ۹ ـ ۸ ـ ۷ ـ ۴ ـ ۱ از ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11968781
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نقی‌لو به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا پوررضا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سعید نقی‌لو به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ احمد ممتازپور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ناصر یکتن به کدملی xxxxxxxxx۳ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ علی نقی‌لو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا پوررضا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید نقی‌لو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات با امضاء ثابت سعید نقی‌لو مدیرعامل به همراه یکی‌دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را مندرج در ردیف ۱۹ ـ ۱۸ ـ ۱۳ ـ ۱۰ ـ ۹ ـ ۸ ـ ۷ ـ ۴ ـ ۱ از ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638831
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756448
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی تبریز سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نقی‌لو و علیرضا پوررضا جورشری و سعید نقی‌لو و احمد ممتازپور و ناصر یکتن به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ علی نقی‌لو به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا پوررضا‌جورشری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سعید نقی‌لو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت سعید نقی‌لو به عنوان مدیرعامل با یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ردیفهای ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات