صنایع ریخته گری ایران

شرکت صنایع ریخته گری ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100690330 ()
29
افراد
36
آگهی‌ها
23567
شماره ثبت
1354/9/17
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع ریخته گری ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع ریخته گری ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770663
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید علی رضوی روحانی دارای کد ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای اصغرخوش فهم دارای کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت مزدایدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳به سمت عضوهیات مدیره و آقای علی یوسفی کیاسرائی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای میرولی صفری دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت تولیدموتورهای دیزلی ایران- ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت عضوهیات مدیره و آقای امیرفرشیدامیرمکی دارای کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی وحقوقی. -اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع ازهر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری، باحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی، استیفاء کلیه اختیارات موردنیازدر دادرسی ازآغاز تا اتمام ازجمله حضوردرجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، صدور برگ اجرایی، و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر، اقراردرماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع ازدعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث، قبول یاردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرروزیان ناشی ازجرائم و امور مشابه دیگر
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14702735
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب شد موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت مزدا یدک شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648323
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی رضوی روحانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به جای آقای بهزاد قنبری به سمت رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536717
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۷ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163995
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044711
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یوسفی کیاسرائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829883
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزادقنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای احمدرضا سپه وند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616806
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپهوند با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره امیرفرشید امیرمکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اصغر خوش فهم با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره علی عسکری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره میرولی صفری با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. با استناد به مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، صدور برگ اجرایی، و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عذل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501025
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره را به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت مزدا یدک شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ترازنامه و صورت‌های مالی صورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104513
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپهوند با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای ناصر شاه باز با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان سمت عضوهیئت مدیره مهدی محمودی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره میرولی صفری با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حسن مرادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران – ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره امیرفرشید امیرمکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. اصغر خوش فهم با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051203
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز با کدملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای جعفر صالح با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای مرتضی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم با کدملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای رضا فرمنش با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیرفرشید امیرمکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای سیدناصر فاطمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسن مرادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها تبصره: انتصاب معاونین و مدیران با تایید هیئت مدیره انجام خواهد_شد. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891086
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658774
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن مرادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای فرهنگ صیدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648000
آگهی تغییرات شرکت صنايع ريخته گري ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۴ومجوز شمارهxxx-xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۹/۹۴سازمان بورس واوراق بهادار صمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰میلیون ریال به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxx میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده ازمحل مطالبات حال شده ومازاد تجدید ارزیابی وآورده نقدی طی گواهی شماره xxx/۹۴/۲۲/xxx۵مورخ ۱۸/۹/۹۴وxxx/۹۴/۲۲/xxx۵مورخ ۲۱/۶/۹۴مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال بانک توسعه تعاون شعبه ایران خودرو تامین گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304920
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره به مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت شاسی ساز ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت مزدایدک شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426392
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر صالح با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مرتضی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مزدایدک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای رضا فرمنش با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای فرهنگ صیدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران (ایدم) (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدناصر فاطمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته ها و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تماماً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات مندرج بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مر اجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب شرکت درهر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب وعزل کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل وحقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها تبصره ۱ ـ در خصوص نصب و عزل مدیران و معاونتهای شرکت، مدیرعامل نسبت به ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره اقدام و پس ازتصویب هیئت مدیره قابلیت اجرا خواهد داشت. افتتاح هرنوع حساب اعم از جاری ـ قرض الحسنه و سپرده به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آنها طبق اساسنامه شرکت. دریافت مطالبات و دیون شرکت. صدور ـ ظهر نویسی ـ قبولی ـ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با تصویب هیئت مدیره شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تصویب هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ شرکت. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن آنها ولو کراراً با تصویب هیئت مدیره شرکت. اقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک ازدادگاهها دادسر اها ـ مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه کیفری و یا حقوقی در هریک ازمراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات م ـ ورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضوردرجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط و داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تأمین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563211
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518368
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۲/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا فرمنش دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402075
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مزدا یدک بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به جای آقای محمد حسین شاه حسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردید.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228331
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌ گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید جعفر صالح xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن xxxxxxxxx۰۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شاه حسینیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مزدا یدک xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای الهیار طالقانی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران xxxxxxxxx۶۰ و آقای محمد ضرابیان xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران xxxxxxxxx۷۲ و آقای حسین غفاری روشتی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت موتورهای دیزلی ایران xxxxxxxxx۶۸ بعنوان اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته ها و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تماما همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146800
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی‌عام به شماره ثبت۲۳۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ حسین غفاری به ک م xxxxxxxxx۴ بجای غلامحسین قهرمانی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران به ک م xxxxxxxxx۶۸ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144392
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۳۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ شرکت شاسی ساز ایران ش.م xxxxxxxxx۷۲ شرکت مزدا یدک ش م xxxxxxxxxxxx تولید موتورهای دیزلی ایران ش م xxxxxxxxx۶۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران ش. م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752261
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایرانسهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ محل شرکت به نشانی تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۳ سایت بشماره ۲ گروه بهمن ط سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555457
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ محل شرکت به نشانی تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۳ سایت بشماره ۲ گروه بهمن ط سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668485
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۲/۴/۹۱ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش.ملیxxxxxxxxx۷۴ و موسسه حسابرسی آزمودگان به ش.ملیxxxxxxxxx۳۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب شدند: شرکت گروه بهمن به ش.ملیxxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سید جعفر صالح به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به ش.ملیxxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی مسعود داودی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزدا یدک به ش.ملیxxxxxxxxxxxx به نمایندگی محمدحسین شاه حسینی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران به ش.ملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی غلامحسن قهرمانی اقدم به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران به ش.ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی الهیار طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته ها و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تماماً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066300
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۴/۹۱ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش.ملیxxxxxxxxx۷۴ و موسسه حسابرسی آزمودگان به ش.ملیxxxxxxxxx۳۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب شدند: شرکت گروه بهمن به ش.ملیxxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سید جعفر صالح به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت شاسی‌ساز ایران به ش.ملیxxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی مسعود داودی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مزدا یدک به ش.ملیxxxxxxxxxxxx به نمایندگی محمدحسین شاه‌حسینی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران به ش.ملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی غلامحسن قهرمانی‌اقدم به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اعتبارایران به ش.ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی الهیار طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره. اختیارات هیئت‌مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره تماماً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506229

آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته گری ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: سید جعفر صالح به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به جای حسین دهقانی پوده به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد طاهری هنجنی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به جای مجید شیخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اللهیار طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به جای سید ناصر قریشی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11930040
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: سید جعفر صالح به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به جای حسین دهقانی‌پوده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد طاهری‌هنجنی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به جای مجید شیخانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و اللهیار طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به جای سید ناصر قریشی بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386084

آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ علی اکبر عمرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عضویت جدید هیئت مدیره برای بقیه تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825394
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ علی‌اکبر عمرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عضویت جدید هیئت‌مدیره برای بقیه تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596882
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11971579
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۱۱/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی نقدی به موجب گواهی شماره xxx۵ مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707836
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: حسین دهقانی‌پوده به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد طاهری‌هنجنی به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و سعید فائقی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت شاسی ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و حشمت‌اله نجمی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و سید ناصر قریشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس و مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11537530
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی‌عام ثبت‌شده‌بشماره۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت شاسی ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123119
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۱۱/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754874
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
بموجب نامه وارده xxx۱۰ مورخ ۶/۱۱/۸۸ حشمت‌اله نجمی به جای سیدغیاث‌الدین طاهری بنمایندگی از شرکت ایدم برای بقیه مدت دوران تصدی هیئت‌مدیره بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات