گروه مالی بانک مسکن

شرکت گروه مالی بانک مسکن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100687843 ()
12
افراد
29
آگهی‌ها
23313
شماره ثبت
1354/8/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14590280
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۲۴ , xxx مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131452
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۹,xxx مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، آقای مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، آقای صابر عسکرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، آقای سید علی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای محمد حسن مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمید رحمتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، صابر عسکرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سید علی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسن مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیر عامل و یکی اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل به تصویب رسید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، هیات مدیره و آئین نامه های داخلی شرکت. ۳ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۵ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۷ ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه طبق آئین نامه داخلی شرکت. ۸ ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. ۹ ـ به امانت گذاران هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ۱۰ ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت. ۱۱ ـ مدیرعامل می تواند از قسمتی از اختیارات خود را در چهارچوب آئین نامه های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016199
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۳/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845805
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxx۲۱ مورخه ۳۱/۳/۹۴ و باستناد تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۸۱ , xxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ اعلام می‌دارد: کدپستی مرکز اصلی شرکت xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437133
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxx۵۳ , xxx مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی رئیس زاده به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقی دوره تصدی جایگزین آقای غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386960
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284475
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۳ , xxx مورخه ۹/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - حمید رحمتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره - محمد جواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره - صابرعسکرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیر عامل و یکی اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل به تصویب رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - اجرای مصوبات مجامع عمومی، هیات مدیره و آئین نامه‌های داخلی شرکت - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجماله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه طبق آئین نامه داخلی شرکت - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت - مدیرعامل می‌تواند از قسمتی از اختیارات خود را در چهارچوب آئین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282908
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۵ , xxx مورخه ۲۶/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869817
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244583
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۳۳۱۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۲/۲۰ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۹۴/۲/۱۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت اباد بلوار فرهنگ خیابان معارف نبش کوچه عرفان کدپستی xxxxxxxxx تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244653
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۳۳۱۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۱۲/۲۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۹۴/۲/۱۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گروه مالی بانک مسکن " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194469
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳/۹/۳۰ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769908
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هاشم بت شکن به شماره ملی۴ ۱ـxxx۱۵ ۱ـ۲۹به نمایندگی از بانک مسکن ش م xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حمید رحمتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر ش م xxxxxxxxx۶۰به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای علیرضا بلگوری به شماره ملیxxxxxxxxx۶به نمایندگی از ازتامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن ش م xxxxxxxxx۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ۱ ۴ـxxx۹۸ ـ xxx به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ش مxxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ اصغر عارفی به شماره ملی ۸ ـ xxxxxx ۴ـ۵۰ به نمایندگی از شرکت آجر ماشینی فیروز آباد ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومصطفی ازگلی به شماره ملی ۹ ۲ـxxx۶۷ ـ xxx خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل بتصویب رسید:"نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ـ تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات ـ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقدهرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک ها ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مادهxxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع موادxxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود"
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769910
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ثبت xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل: بانک مسکن بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ـ تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ گروه سرمایه گذاری مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ـ شرکت عمرانی مسکن گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531592
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب شد.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442107
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد هاشم بت شکن بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای قدرت اله شریفی به نمایندگی از بانک مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و محمد هاشم بت شکن بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک مسکن بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی سهمانی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حجت اله صیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی بانک مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آجر ماشینی فیروز آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مصطفی ازگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381674
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
پیرو آگهی به شماره های مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ و xxxxxxxxxxxxxxxxxx به تاریخ صدور ۱۴/۷/۹۲ صورتجلسه های مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۹۲ اعلام میدارد که نام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187757
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی بهxxx۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187993
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۲/xxx۲ ارزش هر سهم از مبلغxxx/۱۰ ریال بهxxx/۱ ریال کاهش یافت. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/۱ سهم عادی یک هزار ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186696
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از xxx/۱ میلیون ریال به xxx/xxx/۱ میلیون ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱ (یک میلیارد و دویست میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی بانام از محل تبدیل مطالبات سهامداران افزایش یافت.
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال است که بهxxx/xxx/xxx/۱ (یک میلیارد و دویست میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی بانام میباشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ... تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083082
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ و پیرو نامه xxxxxx۳ و ۱۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک مسکن xxxxxxxxx۹۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن xxxxxxxxx۷۱ و شرکت عمرانی مسکن گستر xxxxxxxxx۶۰ و شرکت خدماتی پشتیبانی بانک مسکن xxxxxxxxx۸۴ و شرکت آجر ماشینی فیروزآباد xxxxxxxxx۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ قدرت اله شریفی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی سهمانی اصل xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری مسکن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر محققی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رحیم اسماعیلی دانا xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر و حجت اله صیدی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت خدماتی و پشتیبانی بانک مسکن و اصغر عارفی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آجر ماشینی فیروزآباد بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706265
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11496289
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557661
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای اکبر محققی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531046
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای اکبر محققی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و اکبر محققی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834048
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نام شرکت به شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524531
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ اکبر محققی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا پیشرو به نمایندگی از شرکت صنایع آجر ماشینی فیروزآباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392467
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10692411
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات