سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100686779 ()
25
افراد
32
آگهی‌ها
23206
شماره ثبت
1354/8/8
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری ملی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری ملی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14672115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۱ , xxx مورخه ۱۰/۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵ مورخه ۳/۲/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14491660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۳/۱۱/۹۷ اختیارات مدیرعامل از قلم افتاده_است که بدین وسیله به شرح زیر اصلاح می‌گردد : * اختیارات زیر به موجب ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد : ۱ ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت . ۱ ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت . ۱ ۳ استخدام ، عزل و نصب مدیران ، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، مرخصی ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره . ۱ ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر . ۱ ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات . ۱ ۶ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، قبول ، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره . ۱ ۷ تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت واخواست اسناد تجاری . ۱ ۸ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره شرکت . ۱ ۹ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر . لیکن تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره می‌باشد . ۱ ۱۰ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها . ۱ ۱۱ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع ، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن . ۱ ۱۲ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها . ۱ ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد . دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت . ۱ ۱۴ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته_خواهد_شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیأت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473154
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۸ , xxx مورخه ۱۳/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۳۶ مورخه ۱۷/۱۱/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای رحمان پلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت معادن بافق ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه معادن جنوب ( با مسئولیت محدود ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ عضو هیئت مدیره آقای سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود . اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ و مجوز xxx۳۲ / xxx مورخ ۱۹/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
شرکت معادن بافق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058326
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۹ , xxx مورخ ۰۴/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۵ , xxx مورخه ۱۹/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات زیر به موجب ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۶ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۷ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. ۸ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. ۹ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر. ۱۰ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها. ۱۱ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۲ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. ۱۴ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته_خواهد_شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. امضاء کلیه چک‌ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۵ , xxx مورخه ۰۹/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۲/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نماینده گی بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ جایگزین آقای سید مجتبی فهیم هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نماینده گی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482932
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ملي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۰۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال طی گواهی شماره xxx۹/xxx/۳۶ مورخ ۲۰/۰۸/۹۴ بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12384910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۴/۰۶/۹۴ با بررسی مدارک بدین وسیله اجازه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313437
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ و بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه xxxxxxxxx۸۵ ـ بانک تجارت به شناسه xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک تجارت (شرکت سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرمسعود رزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات زیر به موجب ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد تا در چارچوب مقررات و ضوابط موجود اقدام نماید: ـ ۱ ـ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ـ ۲ ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ـ ۳ ـ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ـ ۴ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ـ ۵ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ـ ۶ ـ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ـ ۷ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. ـ ۸ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت. ـ ۹ ـ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت های فوق الذکر. ـ ۱۰ ـ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها. ـ ۱۱ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ ۱۲ ـ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. ـ ۱۳ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملاً قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. ـ ۱۴ ـ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته خواهد شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. ـ امضاء کلیه چک ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۹/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اصغر میرمحمد صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624178
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌سازی نیرو محرکه (سهامی عام) شماره ثبت ۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ ـ صورتهای مالی و ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.

۲ ـ مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند.

۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقایان بهزاد نوروز بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالرحمن حداد کد ملی xxxxxxxxx۰ و حامد مازندرانی زاده کد ملی xxxxxxxxx۸ و فرشاد رؤفیان کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت ۳ سال تعیین گردیدند.

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ آقای عبدالرحمن حداد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بابائی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد نوروز بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و فرشاد رؤفیان و حامد مازندرانی زاده بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته با امضاء قلمی دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ ۰۶/۰۶/xxx۳ تکمیل و امضاء گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535446
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۷/۲/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای محمدرضا رنجبر فلاح با کدملی xxxxxxxxx۸به سمت نائب رئیس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497915
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی با نام از طریق تقسیم سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرمسعود رزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک تجارت به شناسهxxxxxxxxx۶۰
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسهxxxxxxxxx۹۰
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسهxxxxxxxxx۲۰
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسهxxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسهxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347708
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یداله اثنی عشری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا رنجبر فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ نماینده بانک تجارت به شناسهxxxxxxxxx۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مجیدرضا داوری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسهxxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای وحید محمودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسهxxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749076
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایرانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به ک م xxxxxxxxx۸ به جای سیدآیت اله تجلی و به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین یعقوبی میاب به ک م xxxxxxxxx۱ به جای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی و به نمایندگی از بانک سپه به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324626
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به ک م xxxxxxxxx۸ به جای سیدآیت‌اله تجلی و به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین یعقوبی‌میاب به ک م xxxxxxxxx۱ به جای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی و به نمایندگی از بانک سپه به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11975812
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به ک م xxxxxxxxx۸ به جای سیدآیت‌اله تجلی و به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین یعقوبی‌میاب به ک م xxxxxxxxx۱ به جای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی و به نمایندگی از بانک سپه به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596545
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464841

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۳/۸/۹۰ وحید محمودی به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای مجید بهرامی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ و سید آیت اله تجلی به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای مسعود حجاریان کاشانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه انرژی آریاد دانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۳/۸/۹۰ وحید محمودی به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای مجید بهرامی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ و سید آیت‌اله تجلی به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای مسعود حجاریان‌کاشانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه انرژی آریاد دانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11559621
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله اثناعشری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجیدرضا داوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و سید علی‌اصغر میرمحمدصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و مسعود حجاریان‌کاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و مجید بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ یداله اثناعشری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجیدرضا داوری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا عسکری‌مارانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت به مبلغ نامحدود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10827593
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۱۱/۸۹ سید علی‌اصغر میرمحمدصادقی به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای سید آیت‌اله تجلی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11293345
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۹/۸۹ مجیدرضا داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و بجای جواد شکرخواه سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و یداله اثناعشری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642341
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۶/۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیاربهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی یداله اثنی‌عشری، شرکت گروه بهمن به نمایندگی مجید بهرامی، شرکت گروه انرژی آریا دانا به نمایندگی مسعود حجاریان‌کاشانی، شرکت سرمایه‌گذاری مدبر به نمایندگی جواد شکرخواه، بانک سپه به نمایندگی سید آیت‌اله تجلی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۱/۸۹ یداله اثنی‌عشری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد شکرخواه به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا عسکری‌مارانی به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره بهمراه امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به مبلغ نامحدود بشرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات