کیسون

شرکت کیسون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100681073 ()
25
افراد
36
آگهی‌ها
22543
شماره ثبت
1354/5/13
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/4/15 انقضا 1398/6/31
مجوز(منقضی) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/2/11 انقضا 1398/6/31
مجوز(منقضی) با عنوان طرح و ساخت غیر صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/2/25 انقضا 1398/6/31

اشخاص کیسون

در این بخش تمامی اشخاصی که در کیسون دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14756568
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14706710
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت فراسر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای محمد رضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت آب و محیط زیست کیسون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعت آبفای کیسون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای حسین کمره ء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت عمران کیسون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت توسعه مهندسی کیسون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - خانم گیتی سیف اللهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) تعیین گردیدند . . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری ، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین شد : - نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت . - افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده . - مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575170
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت آب و محیط زیست کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت عمران کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان اعضای اصلی و شرکت نفت ، گاز و انرژی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت دانیال انرژی سپهر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14445119
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۸/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به پنج میلیارد و چهل میلیون سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ xxxxxxxxx۶۵ ریال طی گواهی شماره xxx۹۳ مورخ ۵/۱۰/xxx۷ شعبه مستقل مرکزی بانک ملت و مبلغ xxx میلیارد ریال از محل سود انباشته سهامداران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652865
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد حاجی شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم گیتی سیف اللهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی آقای فریبرز پورروان بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضای منفرد هر یک از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت. افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده. مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550514
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443781
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آب و محیط زیست کیسون در تاریخ ۰۳/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی، خرید، اجرا، نظارت، نصب و راه اندازی و مدیریت در زمینه کلیه پروژه‌های عمرانی قراردادهای ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال، طرح و ساخت، مهندسی، تدارکات، اجرا و همچنین فعالیت در کلیه امور ابنیه در زمینه‌های: آب و فاضلاب (سد، نیروگاههای آبی، پروژه‌های لوله رانی و شبکه‌های داخل شهری، انواع تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب به انضمام خط انتقال آب و فاضلاب و ایستگاه پمپاژ، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، احداث کانال، آب شیرین کن، ساخت بنادر، موج شکن، اسکله‌ها و تاسیسات دریایی، نیروگاههای بادی و خورشیدی، زباله سوز، تامین تجهیزات هیدرومکانیکی و برقی، تاسیسات و تجهیزات پالایش زیست محیطی و انرژی برق آبی به انضمام کلیه کارهای ساختمانی و زیرساختی مرتبط به آنها. ب انجام خدمات تعمیرات، نگهداری و بهره برداری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات اقلام مجاز بازرگانی در زمینه‌های فعالیت شرکت به شرح فوق، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، ترخیص کالاها و اقلام مجاز بازرگانی از گمرکات کشور، برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط بنحوی که برای شرکت سوددهی داشته_باشد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهرک قدس بلوار قدس خیابان ایران زمین پلاک ۲۱ مجتمع اداری تجاری ایران زمین طبقه سوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۶/xxx مورخ ۴/۱۲/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: شرکت کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای آرش جنابی به شماره xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای سیدعلی شاه رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای صادق دشت آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علی کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت عمران ماشین خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای امید امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگرهمراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی بهراد مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989778
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: اعضاء اصلی: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای آرش جنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ اعضاء علی البدل: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت دانیال انرژی سپهر کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989785
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش جنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم گیتی سیف اللهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت. افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده. مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728101
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت. افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده. مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ب - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12436226
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175820
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد حاجی شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به بجای بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی در هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی جایگزین ایشان گردید. و سمت اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی به شرح ذیل تعیین شد: ـ آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ اقای شاهرخ بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای منصور حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای آرش جنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم گیتی سیف الهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9433144
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش جنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل هیات مدیره به جای آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان عضواصلی در هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی جایگزین ایشان گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی به شرح ذیل تعیین شد: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای شاهرخ بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره آقای آرش جنابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خانم گیتی سیف الهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768847
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان آبادان، به آدرس آبادان، ایستگاه ۱۱ بهار، روبروی شیرخوارگاه، ردیف xxx، اتاق A، کدپستی xxxxxxxxx۵ تعیین و همچنین خانم گیتی سیف اللهی مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755852
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، ابتدای خیابان عبقری دوم، پلاک ۱۸، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668243
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: ـ آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ اقای شاهرخ بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای منصور حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای آرش جنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ خانم گیتی سیف الهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره ب ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668244
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد تحقیق به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: اعضاء اصلی: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای منصور حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای شاهرخ بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ اعضاء علی البدل: آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای آرش جنابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576388
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در حوزه ثبتی کیش به آدرس جزیره کیش، برج صدف، طبقه ۳ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید و خانم گیتی سیف الهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576409
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی و انتقال سودتقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ................. تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1363485
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ شرکت کیسون (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
شعبه شرکت به نشانی شهرستان کنگان فاز ۱۲ پارس جنوبی شرکت کیسون کدپستی xxxxxx۷۵ به مدیریت آقای مهران صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ تاسیس گردد و تحت شماره xxx۵ در این اداره بثبت رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313177
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیسون شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی شهرستان بوشهر، کنگان، فاز ۱۲ پارس جنوبی شرکت کیسون، کدپستی xxx۷۵ ـ xxx تاسیس گردید و آقای مهران صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر شعبه تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171099
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیسون (سهامی ‌‌عام) بشماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152345
آگهی تغییرات در شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت موضوعات اصلی طراحی، مهندسی، اجراء و مدیریت طرح ها و پروژه ها با اعمال سیستم های کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست در قالب انواع قراردادها از جمله قراردادهای ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال، قراردادهای طرح و ساخت، قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجراء قراردادهای کلیدگردان در داخل و خارج از کشور و انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر خرید و فروش مصالح، ابزار و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز، انجام و اجراء قراردادها از منابع داخلی یا خارجی (واردات و صادرات) در رشته های عمومی و تخصصی که بشرح زیر در این ماده بیان می گردد. الف ـ رشته های عمومی شامل: الف۱ـ کارهای راهسازی، محوطه سازی، احداث راه آهن و ایستگاه ها و تونل ها و پل های بتنی و فلزی، باند فرودگاه و تاسیسات مورد نیاز آن. الف۲ـ کارهای شبکه های آبیاری و زهکش و سدهای انحرافی آن، شبکه های آب و فاضلاب، تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ و تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن مخازن فلزی و بتنی. الف۳ـ کارهای ابنیه و احداث واحدهای ساختمانی، مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، مذهبی، انبارها و تعمیرگاه ها، سیلوها، احداث پست های برق و شبکه های برق شهری و روستائی سیستم های تاسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک ب ـ رشته های اختصاصی شامل ب۱) کارهای سدسازی و تاسیسات نیروگاهی، ساخت بنادر، اسکله، موج شکن ها، تاسیسات دریایی ب۲) کارهای مربوط به عملیات حفاری و کاوش های زمینی خطوط لوله نفت و گاز و آب در خشکی و در دریا، ساخت پالایشگاه های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی ب۳) کارهای ساخت و نصب کارخانجات مختلف، کارهای مختلف برقی، مکانیکال و الکتریکال موضوعات فرعی: خرید و فروش سهام برای شرکت، احداث کارخانجات در قالب سرمایه گذاری های مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در اجرای طرح ها و یا سرمایه گذاری برای اجرای هر نوع طرح و پروژه اقتصادی و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات خارجی برای ایجاد شعبه در ایران برای انجام کارها تولید یا فروش تولیدات آنها با رعایت قوانین در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000253
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ گیتی سیف اللهی مقدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953687
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه مذکور به مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806991
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه مذکور به مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854915
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد تحقیق به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهرخ بیات به ک م xxxxxxxxx۴ و منصور حداد به ک م xxxxxxxxx۹ و بهروز گتمیری به ک م xxxxxxxxx۶ و علینقی مشایخی به ک م xxxxxxxxx۸ و مهدی مظهری به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئتمدیره و علیاصغر نعمتی به ک م xxxxxxxxx۶ و مریم انصاری به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء علیالبدل هیئتمدیره و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ مهدی مظهری بسمت رئیس هیئت مدیره و علینقی مشایخی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد معتمدی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء اصلی هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762784
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد تحقیق به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهرخ بیات به ک م xxxxxxxxx۴ و منصور حداد به ک م xxxxxxxxx۹ و بهروز گتمیری به ک م xxxxxxxxx۶ و علی نقی مشایخی به ک م xxxxxxxxx۸ و مهدی مظهری به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علی اصغر نعمتی به ک م xxxxxxxxx۶ و مریم انصاری به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ مهدی مظهری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی نقی مشایخی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرشاد معتمدی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612672
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ بهرام محسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدرضا انصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11675950
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ بهرام محسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدرضا انصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580482
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ مهدی مظهری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی نقی مشایخی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء منفرد هر یک از امضاءهای مجاز دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328875
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ مهدی مظهری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی نقی مشایخی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء منفرد هر یک از امضاءهای مجاز دارای اعتبار خواهد_بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11327050
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. با توجه به استعفاء فرشاد معتمدی از عضویت در هیئت‌مدیره بهروز گتمیری به کدملی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به جای ایشان انتخاب گردید به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ محمدرضا انصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهدی مظهری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌نقی مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۸ و بهروز گتمیری و عبدالکریم زاهدی‌منش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت محمدرضا انصاری (مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا معتبر خواهدبود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10534650
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/xxx۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای ثابت محمدرضا انصاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره مهدی مظهری و فرشاد معتمدی و علی نقی مشایخی و عبدالکریم زاهدی منش و مهر شرکت معتبر خواد بود مکاتبات عادی به امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز اعتبار خواهد_بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664444
آگهی افزایش سرمایه شرکت کیسون سهامی ‌‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۵۴۳و شناسه‌ ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم شده تامین گردیده افزایش یافته است و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۶/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. تبصره ۳ ماده ۱۵ و ماده ۱۹ و تبصره ۱۰ ماده ۲۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11661668
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۵۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به سمت بازرس اصلی و علی امانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا انصاری و مهدی مظهری و علی‌نقی مشایخی و فرشاد معتمدی و عبدالکریم زاهدی‌منش به سمت اعضاء اصلی و بهرام محسنی به سمت عضو علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۸۹ محمدرضا انصاری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهدی مظهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از آقایان نائب رئیس هیئت‌مدیره یا فرشاد معتمدی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء منفرد هر یک از امضاهای مجاز معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات