بسته بندی پارس

شرکت بسته بندی پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100679553 (منحل شده)
1
افراد
10
آگهی‌ها
54
شماره ثبت
1354/4/26
تاریخ تأسیس

اشخاص بسته بندی پارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در بسته بندی پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14237912
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شمشکی کدملی xxxxxxxxx۶ به نشانی تهران خیابان ظفر روبروی بانک پارسیان پلاک ۴۳ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. نشانی محل تصفیه استان قزوین شهرصنعتی البرز ـ میرداماد غربی ، خیابان حکمت نهم ، خیابان شیخ بهائی، پلاک ۲، جنب گرانول قزوین کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087005
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بسته بندی پارس در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۴۰ صفحه ۵ مورخ ۷/۱۱/xxx۵ در اجرای مقررات ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی که ادعائی نسبت به شرکت بسته بندی پارس (در حال تصفیه) دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارک مثبته طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه: استان قزوین شهرصنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی: xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار انتشار خواهد_یافت. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق بهشرکت ارائه گردد مسئولیتی نخواهد_داشت. پ xxxxxx۶ ۳ ۳ مدیرتصفیه شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) احمد شمشکی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087038
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بسته بندی پارس در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۴۰ صفحه ۵ مورخ ۷/۱۱/xxx۵ در اجرای مقررات ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی که ادعائی نسبت به شرکت بسته بندی پارس (در حال تصفیه) دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارک مثبته طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه: استان قزوین شهرصنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی: xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار انتشار خواهد_یافت. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق بهشرکت ارائه گردد مسئولیتی نخواهد_داشت. پ xxxxxx۶ ۳ ۳ مدیرتصفیه شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) احمد شمشکی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044089
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بسته بندی پارس در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۴۰ صفحه ۵ مورخ ۷/۱۱/xxx۵ در اجرای مقررات ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی که ادعائی نسبت به شرکت بسته بندی پارس (در حال تصفیه) دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارک مثبته طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه: استان قزوین شهرصنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی: xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار انتشار خواهد_یافت. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق بهشرکت ارائه گردد مسئولیتی نخواهد_داشت. پ xxxxxx۶ ۳ ۲ مدیرتصفیه شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) احمد شمشکی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044122
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بسته بندی پارس در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۴۰ صفحه ۵ مورخ ۷/۱۱/xxx۵ در اجرای مقررات ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی که ادعائی نسبت به شرکت بسته بندی پارس (در حال تصفیه) دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارک مثبته طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه: استان قزوین شهرصنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی: xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار انتشار خواهد_یافت. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق بهشرکت ارائه گردد مسئولیتی نخواهد_داشت. پ xxxxxx۶ ۳ ۲ مدیرتصفیه شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) احمد شمشکی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990830
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بسته بندی پارس در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۴۰ صفحه ۵ مورخ ۷/۱۱/xxx۵ در اجرای مقررات ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی که ادعائی نسبت به شرکت بسته بندی پارس (در حال تصفیه) دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارک مثبته طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه: استان قزوین شهرصنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی: xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار انتشار خواهد_یافت. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق بهشرکت ارائه گردد مسئولیتی نخواهد_داشت. پ xxxxxx۶ ۳ ۱ مدیرتصفیه شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) احمد شمشکی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990848
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بسته بندی پارس در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۴۰ صفحه ۵ مورخ ۷/۱۱/xxx۵ در اجرای مقررات ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالی که ادعائی نسبت به شرکت بسته بندی پارس (در حال تصفیه) دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارک مثبته طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه: استان قزوین شهرصنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی: xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار انتشار خواهد_یافت. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق بهشرکت ارائه گردد مسئولیتی نخواهد_داشت. پ xxxxxx۶ ۳ ۱ مدیرتصفیه شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) احمد شمشکی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258105
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و انحلال آن به تصویب مجمع رسیدو آقای احمد شمشکی کدملی xxxxxxxxx۶ به نشانی تهران خیابان ظفر روبروی بانک پارسیان پلاک ۴۳ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. نشانی محل تصفیه استان قزوین شهر صنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638646
آگهی تغییرات شرکت بسته بندي پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ شرکت تولید سموم علف کش(سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ـ شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت تولیدی وصنعتی کابل افشان ایران(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت صنایع جوشکاب یزد(سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638654
آگهی تغییرات شرکت بسته بندي پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول نگر آریا(حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات