لیزینگ ایران

شرکت لیزینگ ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100678951
22
افراد
28
آگهی‌ها
22334
شماره ثبت
1354/4/21
تاریخ تأسیس

اشخاص لیزینگ ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در لیزینگ ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر لیزینگ ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در لیزینگ ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه لیزینگ ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که لیزینگ ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14611886
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۰/۹۸ مورخه ۷/۲/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدحسن سلطانی فیروز به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی غلامرضا زردشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی فرزان علی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی سعید ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، ، شرکت سهامی بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی اصغر زارع نژاد به کدملی : xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای ادامه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق بهادار ( چک ، سفته و برات ) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یکی از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد : الف مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ب در غیاب مدیرعامل ، دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ج اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب شرکت در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره . نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت . پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از نمایندگی شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به امور شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل ، فسخ و اقامه آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردر ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات منظوره پس از تصویب هیئت مدیره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در ارتباط با محاکم ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در امور مربوط به شرکت . تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره شرکت . تبیین ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی ، در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور درجلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست ، تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و ارائه صورتهای مالی سالانه جهت تصویب آن در هیئت مدیره . پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520627
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۳/۷/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید حسن سلطانی فیروز به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی غلامرضا زردشتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی سعید ملک پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی فرزان علی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی فرهاد ستایش فرد به کد ملی : xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق بهادار ( چک ، سفته و برات ) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یکی از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد : ۱ مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره ۲ در غیاب مدیرعامل ، دو نفر از اعضای هیئت مدیره اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . *اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب شرکت در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره . نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت . پیشنهاد آئین نامه اداری و استخدامی شرکت به هیئت مدیره . پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از نمایندگی شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیئت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به امور شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل ، فسخ و اقامه آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردر ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات منظوره پس از تصویب هیئت مدیره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در ارتباط با محاکم ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در امور مربوط به شرکت . تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره شرکت . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی ، در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور درجلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست ، تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و ارائه صورتهای مالی سالانه جهت تصویب آن در هیئت مدیره . پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239391
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخه۰۳/۰۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزموده کاران (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰) بعنوان بازرس اصلی و شرکت دش و همکاران (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875952
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054553
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۹/۶/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و شرکت دش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی منتهی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777284
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ ومجوز xxx۴۱/۹۵ مورخ ۳۰/۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای رضا دولت آبادی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای ناصر صنعتی نژاد فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی خانم رخساره فاضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای فرهاد ستایش فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای رضا سلطان زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس عبدلیان سرشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار (چک سفته و برات) و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء در یک از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد: مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب شرکت در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ارائه پیشنهاد استخدام کلیه کارکنان به هیئت مدیره نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت به استثنای مدیران پیشنهاد آئین نامه اداری و استخدامی شرکت به هیئت مدیره پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از نمایندگی شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به امور شرکت عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سر قفلی و کلیه امتیازات منظوره پس از تصویب هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در ارتباط با محاکم بانکها و موسسات مالی و اعتباری در امور مربوط به شرکت تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره رهن گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضاء قرار دادهای حاوی شرط داوری یا تواقفنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه شش ماهه و ارائه صورتهای مالی سالانه جهت تصویب آن در هیئت مدیره پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448899
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ ومجوز شماره xxx۵۵مورخ ۷/۲/۹۴بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد ستایش فردبه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به جای آقای خدایاردرخشان هوره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448905
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ ومجوز شماره xxx۹۶ مورخ ۱۵/۴/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردید: بانک تجارت شناسه ملی:xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۱ شرکت خدمات تجارت شناسه ملی:xxxxxxxxx۱۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139755
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxx۴۱ مورخ ۲۵/۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیزبه شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533507
آگهی تغییرات شرکت لیز‌ینگ ایران سهامی ‌عام شماره ثبت ۲۲۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱) بجای شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533526
آگهی تغییرات شرکت لیز‌ینگ ایران سهامی ‌عام شماره ثبت ۲۲۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
ـ بانک تجارت (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰)
ـ شرکت کار گزاری بانک تجارت (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰)
شرکت خدمات تجارت (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱)
ـ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰)
ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱)
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531724
آگهی تغییرات شرکت لیز‌ینگ ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۲۲۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید شیروا نی با کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) بجای آقای ابدالی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
در نتیجه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای سیامک دولتی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای ناصر صنعتی نژاد فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات تجارت به شماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی خانم رخساره فاضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای خدایا ر درخشان هور ه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای رضا سلطان زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید شیرو انی با کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق بهادار (چک، سفته، برات) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یکی از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد:
ـ مدیرعامل به اتفاق یکی اعضای هیئت مدیره
ـ مدیرعامل به اتفاق آقای هوشنگ دهستا نی (ش. ملی xxxxxxxxx۳) مدیر امور مالی شرکت و در غیاب مدیر مالی به اتفاق آقای فرشاد مو ید بهار لو (ش. ملی xxxxxxxxx۵) مدیر امور قراردادها
ـ در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای هوشنگ دهستا نی (مدیر مالی) و در غیاب مدیر مالی به اتفاق آقای فرشاد مو ید بهار لو (مدیر امور قراردادها)
ـ اوراق و مکاتبات و نامه های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
ـ طبق اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۲ و هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد منقسم به xxx میلیون سهم xxx/۱ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی گواهی بانکی بانک تجارت باجه لیزینگ شعبه مرکزی xxx به شماره ۰۲/xxx۰ مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تماماً پرداخت شده تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241869
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10551940
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی رهنمود‌گران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729356
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10565564
آگهی افزایش سرمایه شرکت لیزینگ ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۳/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره ۰۳/xxx۰ مورخ ۲/۳/۹۱ بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651600
آگهی افزایش سرمایه شرکت لیزینگ ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره ۰۳/xxx۰ مورخ ۲/۳/۹۱ بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320296
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ سیامک دولتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بجای فرشاد حیدری به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580495
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ سیامک دولتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بجای فرشاد حیدری به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543944

آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۳۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543945

آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۳۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جهت بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اسناد تعهدآور با امضاء در یکی از اشکال زیر ممهور به مهر شرکت معتبر است: مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره ـ مدیرعامل به اتفاق مدیر مالی هوشنگ دهستانی و در غیاب مدیر مالی باتفاق مدیر امور اداری شرکت مصطفی صمدی مریمی و مدیر امور قراردادها فرشاد موئد بهارلو در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر امور مالی و در غیاب مدیر امور مالی به اتفاق مدیر امور اداری و یا مدیرعامل امور قراردادهای شرکت. اوراق و مکاتبات و نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای امضای تسهیلات اعتباری با متقاضیان حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11227796
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جهت بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اسناد تعهدآور با امضاء در یکی از اشکال زیر ممهور به مهر شرکت معتبر است: مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره ـ مدیرعامل به اتفاق مدیر مالی هوشنگ دهستانی و در غیاب مدیر مالی باتفاق مدیر امور اداری شرکت مصطفی صمدی‌مریمی و مدیر امور قراردادها فرشاد موئد بهارلو در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به اتفاق مدیر امور مالی و در غیاب مدیر امور مالی به اتفاق مدیر امور اداری و یا مدیرعامل امور قراردادهای شرکت. اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای امضای تسهیلات اعتباری با متقاضیان حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762412
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057974
آگهی اصلاحی در شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
پیرو آگهی به شماره xxx۲۳/ ت ۳۲ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ صحیح می‌باشد که به اشتباه ۱۹/۳/۹۰ ثبت شده_است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515218

آگهی اصلاحی در شرکت لیزینگ ایران سهامی عام
به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
پیرو آگهی به شماره xxx۲۳/ت۳۲ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ صحیح می باشد که به اشتباه ۱۹/۳/۹۰ ثبت شده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228615
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ فرشاد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از کارگزاری بانک تجارت به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر صنعتی نژاد فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا یزدانپناه به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و اصغر پورمتین به کدملی xxxxxxxxx۶ و رخساره فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ و رضا سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان نمایندگی شرکتهای بانک تجارت خدمات تجارت سرمایه گذاری صنایع ایران جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق بهادار چک و سفته و برات اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت یا مدیرعامل به همراه مدیر امور مالی هوشنگ دهستانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و یا مدیر امور اداری مصطفی صمدی مریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا مدیر امور قراردادها فرشاد موید بهارلو به کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر امورمالی یا مدیر امور اداری و یا مدیر امور قراردادها متفقا با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات و نامه‌های اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649341
آگهی تصمیمات در شرکت لیزینگ ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲/۴/۸۹ به موجب حکم صادره رخساره فاضلی به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای حمید مستورتهرانی بسمت عضو هیات‌مدیره به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178733
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات