نساجی غرب

شرکت نساجی غرب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100667445 ()
0
افراد
9
آگهی‌ها
21195
شماره ثبت
1353/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12343436
آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب( در حال تصفیه) سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۱۱۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575662
آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـعملکرد مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان ناظر تصفیه جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید مدیر تصفیه شرکت برای مدت قانونی دو سال دیگر ابقا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338969
آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب شرکت سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان ناظر تصفیه جهت سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523252

آگهی تغییرات در شرکت نساجی غرب
سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبتxxx۹۵
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ آدرس محل تصفیه به تهران ـ خ احمد قصیر (بخارست) ـ خ۶ ـ پ۱۶ ـ ط۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475876
آگهی تغییرات در شرکت نساجی غرب سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ آدرس محل تصفیه به تهران خ احمد قصیر (بخارست) خ ۶ پ ۱۶ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637534
آگهی تصمیمات شرکت نساجی غرب در حال تصفیه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول‌نگر آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608658
آگهی تغییر پلاک شرکت منحله نساجی غرب سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
بموجب مصوبه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۸۶ به پ xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109761
آگهی تصمیمات شرکت نساجی غرب در حال تصفیه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب مجمع رسیده_است. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11183681
آگهی تصمیمات شرکت نساجی غرب سهامی عام در حال تصفیه ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۴/۸۹ محمدمهدی محمودی بجای کیومرث قربیا به نمایندگی شرکت صنایع پوشش ایران به سمت مدیر تصفیه برای بقیه مدت تصدی هیئت تصفیه انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات