چینی بهداشتی آرمیتاژ

شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100665880 ()
10
افراد
18
آگهی‌ها
21042
شماره ثبت
1353/12/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14140334
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای نصراله قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595292
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر شریفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد بخشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد حسین وکیلی مقدم به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسنادمالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595298
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نصراله قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی اتنتخاب گردیدند. منوچهر شریفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ و محمد حسین وکیلی مقدم به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ و ساسان مشایخ به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ و خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و بابک بنکدارپور به کدملی شماره xxxxxxxxx به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین نمود. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947118
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای فرهمند امیری جوینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ را بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389799
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر شریفی با کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد بخشعلی با کدملی xxxxxxxxx۵بنمایندگی از سوی خانه کارگر جمهوری اسلامی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای ارتا شریفی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای ساسان مشایخ با کدملی xxxxxxxxx۰به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمدحسین وکیلی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۸به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، پرداخت ها، کلیه قراردادهای مالی و غیره به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389802
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ را مورد تصویب قرار داد. موسسه حسابرسی پارس ش م بسمت بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوینی ش م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: منوچهر شریفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ ومحمد حسین وکیلی مقدم به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ و ساسان مشایخ به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱و آقای ارتا شریفی به کدملی شمارهxxxxxxxxx۴د. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067910
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410990
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرانک ساری اصلانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره بجای آقای کرمعلی احمدی دارنده ک. م xxxxxxxxx۴برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410996
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر شریفی باک. م xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد بخشعلی با ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و خانم فرانک ساری اصلانی با ک. م xxxxxxxxx۶ و ساسان مشایخ با ک م xxxxxxxxx۰به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای محمد حسین وکیلی مقدم با ک. م xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148017
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ را مورد تصویب قرار داد ـ موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای کرمعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین وکیلی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای منوچهر شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و ساسان مشایخ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد بخشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148018
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کرمعلی احمدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر شریفی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بخشعلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ساسان مشایخ به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین وکیلی مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، پرداخت ها، کلیه قراردادهای مالی به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860751
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11960420
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593667
آگهی افزایش سرمایه شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۰ سهمxxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شدهتامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx رِیال بموجب گواهی شماره۹۸ مورخ۲۳/۲/۹۱ بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998184
آگهی افزایش سرمایه شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۲/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۵/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۰ سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شدهتامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx رِیال بموجب گواهی شماره۹۸ مورخ۲۳/۲/۹۱ بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811107
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کرمعلی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ منوچهر شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمد بخشعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ساسان مشایخ به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدحسین وکیلی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۰ کرمعلی احمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منوچهر شریفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین وکیلی‌مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و پرداخت کلیه قراردادهای مالی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871285
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس بسمت بازرس اصلی و داود علوی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11677857
آگهی تغییر پلاک شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
بموجب نامه هیات‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک از پ ۴۰ به پ ۴۲ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات