سیمان مازندران

شرکت سیمان مازندران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100665220 (فعال)
25
افراد
45
آگهی‌ها
9
شماره ثبت
1353/12/8
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان مازندران

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان مازندران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی نیکخواه سرنقی
علی نیکخواه سرنقی
رییس هییت مدیره از 1397/5/13
رامین جعفرزاده اندبیلی
رامین جعفرزاده اندبیلی
عضو هییت مدیره از 1397/5/13
علی حسین پور
علی حسین پور
عضو هییت مدیره از 1397/5/13
مهدی کریمی شهر بابک
مهدی کریمی شهر بابک
عضو هییت مدیره از 1397/5/13
مجتبی جعفرزاده
مجتبی جعفرزاده
نایب رییس هییت مدیره از 1397/5/13
علی رجبی
علی رجبی
عضو هییت مدیره از 1396/12/19
صمد رشیدی جهان آباد
صمد رشیدی جهان آباد
عضو هییت مدیره از 1396/7/22
سمیع اله حسینی مکارم
سمیع اله حسینی مکارم
نایب رییس هییت مدیره از 1396/2/24
هوشنگ بالازاده نیری
هوشنگ بالازاده نیری
از 1395/1/30
علی اکبر صفریان نودهی
علی اکبر صفریان نودهی
از 1395/1/30
حسین مدرس خیابانی
حسین مدرس خیابانی
از 1394/8/30
مجتبی حقیقت جو
مجتبی حقیقت جو
عضو هییت مدیره از 1394/8/30
محمدرضا حیدری
محمدرضا حیدری
رییس هییت مدیره از 1394/8/30
مسعود محمودزاده احمدی نژاد
مسعود محمودزاده احمدی نژاد
از 1394/7/8
حمید یوسفی
حمید یوسفی
از 1393/5/5
عباس نعیمی
عباس نعیمی
از 1393/5/5
اسکندر آزادیخواه جهرمی
اسکندر آزادیخواه جهرمی
عضو هییت مدیره از 1393/4/9
داریوش پرهیزکار
داریوش پرهیزکار
نایب رییس هییت مدیره از 1393/4/9
احمد پایه دار اردکانی
احمد پایه دار اردکانی
عضو هییت مدیره از 1392/11/27
نادر گودرزی
نادر گودرزی
رییس هییت مدیره از 1392/5/7
مسعود محمودی منش
مسعود محمودی منش
از 1391/3/17
بهرام لطیفی
بهرام لطیفی
از 1391/3/17
عبدالرضا حجتی آستانی
عبدالرضا حجتی آستانی
از 1391/3/17
محمدحسین خلیل خلیلی
محمدحسین خلیل خلیلی
از 1391/3/17
علی براری
علی براری
از 1391/3/17

شرکت‌های زیرمجموعه سیمان مازندران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیمان مازندران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14945219
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 10100665220
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1398 و تاییدیه شماره 060- 535081,989 مورخ 21/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 1233000000000 ریال به مبلغ 1644000000000 ریال منقسم به 1644000000 سهم با نام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش980923838892688  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14860815
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 10100665220
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 محل شرکت در واحد ثبتی نکا به آدرس استان مازندران شهرستان نکا بخش مرکزی دهستان مهروان روستا آبلو محله آبلو کوچه ((منابع طبیعی)) خیابان ((کارخانه سیمان)) پلاک 0 طبقه همکف کدپستی 4841113756 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش980729471449291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14561785
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت سیمان شمال ( سهامی عام ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ( عضو موظف ) ؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۶ و شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای رامین جعفر زاده اندبیلی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره وبانک صنعت و معدن ( سهامی خاص ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد اصل روستا دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند . حامد اصل روستا دارای کدملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب نمودند . ۳ مقرر گردید کلیه چکها ، قراردادها ، اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . در اجرای مواد xxx ، xxx و xxx مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مفاد ماده ۳۹ اساسنامه شرکت ، هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود . ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی . ۲ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل و ماموران که با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره صورت گیرد . ۳ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره . ۴ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره . ۵ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی ، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره . ۶ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی ، ارزی ، سپرده گذاری کوتاه مدت ، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره . ۷ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . ۸ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تأئید هیئت مدیره . ۹ تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات . ۱۰ مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع . ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . ۱۲ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن . ۱۳ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با تصویب هیئت مدیره ۱۴ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره . ۱۵ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . با تصویب هیئت مدیره . ۱۶ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور . ۱۷ مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت ، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14561786
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی ترازنامه منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت ۲ حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ تعیین گردید . ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380313
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و تاییدیه شماره ۵۲ - xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

رونوشت به:
مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵۲ - xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ جهت اطلاع.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379125
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و تاییدیه شماره ۵۲ - xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

رونوشت به:
مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵۲ - xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ جهت اطلاع.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308818
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و تاییدیه شماره ۵۲ - xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

رونوشت به:
مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵۲ - xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ جهت اطلاع.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270044
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۸ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ـ ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024427
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961430
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۸. ۳ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819200
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. - ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740836
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و سود انباشته و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718500
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536178
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای سمیع اله حسینی مکارم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535944
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521135
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016681
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۶ وشماره ثبت xxx با نمایندگی آقای علی جعفری زاده دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره ۹۵/xxx/xxx۵ مورخ xxx۵/۰۶/۰۱ به سمت رییس هیئت مدیره بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص) به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۰ وشماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای سمیع الله مکارم حسینی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۴ طی حکم شماره ۹۵/xxx/xxx۵۲ مورخ ۹۵/۴/۲۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره ۹۵/xxx/xxx۳ مورخ ۹۵/۰۶/۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشماره ثبت xxx۱ بانمایندگی آقای محمدرضا بازوی بیدستان دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۳۸ طی حکم شماره ۱/xxx۱ مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۴ وشماره ثبت xxxxxx یا نمایندگی آقای علی حسین پور دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره شماره ۹۵/xxx/xxx۴ مورخ ۹۵/۰۶/۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند - آقای علی حسین پور دارای کدملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند. - کلیه چکها قراردادها قراردادها و اوراق بهادار واسناد تعهد آور باامضای مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود ودر غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل ومهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830707
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمدرضا حیدری ملایر به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ آقای علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای علی نیکخواه سرنقی به نمایندگی از شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838127
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیده‌اند: ۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به کد شناسه xxxxxxxxx۵۴ ۲ شرکت سیمان شمال (سهامی خاص) به کد شناسه xxxxxxxxx۸۲ ۳ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به کد شناسه xxxxxxxxx۷۶ ۴ شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام) به کد شناسه xxxxxxxxx۱۵ ۵ بانک صنعت و معدن به کد شناسه xxxxxxxxx۶۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838108
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه با اکثریت پیش ازدو سوم آراء صاحبان سهام حاضر درجلسه مورد تایید وتصویب قرارگرفت. پس از اجرای مراتب فوق مقرر گردید ماده ۵۰ اساسنامه شرکت درخصوص تغییر سال مالی اصلاح وسال مالی شرکت ازروز اول دی ماه هرسال آغاز و در روز آخرآذر ماه سال بعد به پایان رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509947
آگهی تغییرات شرکت سيمان مازندران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ به استناد حکم شماره xxx۰۶ مورخ ۳۰/۷/۹۴ بانک صنعت و معدن؛ آقای سمیع الله حسینی مکارم بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن در هیئت مدیره شرکت سیمان مازندران به صورت غیر موظف برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب شد. ـ ۲ باتوجه به تغییرات در هیئت مدیره، انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و برای بقیه مدت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر مشخص گردید: آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سمیع الله حسینی مکارم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین مدرس خیابانی(خارج از هیئت مدیره)به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ـ ۳ مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12491018
آگهی تغییرات شرکت سيمان مازندران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ به استناد حکم شماره ۹۴/xxx/xxx۵ مورخ ۶/۷/۹۴ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، آقای محمدرضا حیدری نماینده شرکت سیمان شمال به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سیمان مازندران برای ادامه دوره تصدی هیات مدیره تعیین گردید. ـ ۲ باتوجه به تغییرات در هیئت مدیره، انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و برای بقیه مدت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر مشخص گردید:آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره وآقای مجتبی حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای حسین مدرس خیابانی(خارج از هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیرعامل ـ ۳ مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ ۴ در اجرای مواد xxx، xxx و xxx مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مفاد ماده ۳۹ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران که با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره صورت گیرد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تأیید هیئت مدیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ـ مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. ـ مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429961
آگهی تغییرات شرکت سيمان مازندران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ با استعفای آقای حمید یوسفی مدیرعامل قبلی(خارج از هیئت مدیره) آقای حسین مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای ادامه دوره تصدی توسط هیئت مدیره تعیین وانتخاب شد. ـ ۲ مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390518
آگهی تغییرات شرکت سيمان مازندران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579973
آگهی‌ تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۰۵/۰۵/xxx۳ و پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۰/۰۳/xxx۳ موارد مشروحه ذیل به تصویب رسید: شرکت سیمان شمال سهامی عام، گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام، بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص، شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال متوالی انتخاب شدند. آقای عباس نعیمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سیمان شمال به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نیکخواه سرنقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده گروه صنایع سیمان کرمان به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده بانک صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی حقیقت جو با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ضمناً کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره به استناد ماده ۳۹ اساسنامه اختیارات خود را در ۱۷ بند به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560150
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۴/xxx۳ با حکم نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با عضویت آقای علی حسین پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ نامبرده بعنوان نماینده شرکت در هیئت مدیره تعیین شد و با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان عباس نعیمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، علی حسین پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503610
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۰/۳/۹۳ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد.
الف) گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص ترازنامه تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شد.
ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
د) اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال متوالی بشرح ذیل انتخاب شدند، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ شرکت سیمان شمال سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سیمان کرمان سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بانک صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
هـ ) سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: http://irsherkat.ssaa.ir
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369794
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
با استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۱۱/۹۲ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد.
الف) برابر حکم شماره xxx۴/xxx/۹۲ مورخه ۲۰/۱۱/۹۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای عباس نعیمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان شمال بجای آقای نادر گودرزی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.
ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام شد و آقایان عباس نعیمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ داریوش پرهیزکار با کد ملی ۷ ـ xxxxxx ـ xxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۹ ـ xxxxxx ـ xxx بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۱ ـ xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx بسمت مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی انتخاب شدند.
ج) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
د) با توجه به مفاد ماده ۳۹ اساسنامه شرکت هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را در ۱۷ بند به مدیرعامل تعیین و تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169072
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ موارد ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد.
الف) طی حکم شماره xxx۷/xxx/۹۲ مورخه ۶/۵/۹۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضویت آقای احمد پایه دار اردکانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت بجای آقای جعفر مطیعی تواندشتی برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.
ب) در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح تعیین شد آقایان نادر گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ داریوش پرهیزکار با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره ـ مجتبی حقیقت جو با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ـ احمد پایه دار اردکانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.
ج) کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
د) کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119061
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۳/۹۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضویت آقای جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx بعنوان نماینده شرکت فوق بجای آقای مرتضی داداش انتخاب شد.
ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضاء به این شرح مشخص شد، آقای نادر گودرزی با کد ملی ۷ـ xxxxxxـ xxx بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی ۷ـ xxxxxxـ xxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۹ـ xxxxxxـ xxx بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۱ـ xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره، جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۵ـ xxxxxxـ xxx بسمت مدیرعامل.
ج) حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل طبق مفاد ماده ۳۹ اساسنامه برای حمید یوسفی مدیرعامل تفویض شد.
د) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089813
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۳۰/۲/xxx۲ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی در خصوص ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/xxx۱ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد و سازمان حسابرسی با کد شرکت xxx۷ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014738
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۹۴ مورخه ۲۱/۷/۱۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۱۰۵۰
باستناد نامه شماره xxx۱/۲۱/۱۲/xxx۱ نمایندگی حمل و نقل شرق پایانه‌ای مازندران منضم به مدارک و صورتجلسات هیئت مدیره ۱۷/۳/xxx۱ و ۱۴/۱۱/xxx۱ و مجمع عمومی فوق العاده ۱۵/۱۱/xxx۱ و عمومی بطور فوق العاده ۲۹/۱۱/xxx۱ و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۱۱/xxx۱ مواد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد: الف) در نتیجه تغییرات اعمال شده در شرکت اعضای جدید هیئت مدیره (حقوقی و حقیقی) بشرح ذیل برای تصدی مدت باقی مانده دوره تا پایان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب شدند. ب) شرکت سیمان مازندران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ج) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ د) شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ز) آقای محمدحسین خلیل خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۰ س) آقای بهرام لطیفی با کدملی xxxxxxxxx۹ و) آقای بهرام لطیفی بجای سیدرحیم موسوی انتخاب و آقای محمدحسین خلیل خلیلی عضو هیئت مدیره و آقای حسن عسکری بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران برای بقیه دوره تصدی انتخاب شدند. م) سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز بدین شرح تعیین گردید: آقای مسعود محمودی منش با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران و عبدالرضا حجتی آستانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی براری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان شمال و محمدحسین خلیل خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۳۰ بهرام لطیفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره غیر موظف انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. ش xxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673531
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۹/xxx۱ طبق حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای مرتضی داداش بجای روزعلی نیک آبادی و حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای اسکندر آزادیخواه جهرمی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای احمد پایه دار اردکانی انتخاب شدند.

ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد. آقایان مرتضی داداش بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل

ج) مقرر گردید کلیه چک‌ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

د) در اجرای مواد xxx و xxx و xxx مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933681
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۹/xxx۱ طبق حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای مرتضی داداش بجای روزعلی نیک آبادی و حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای اسکندر آزادیخواه جهرمی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای احمد پایه دار اردکانی انتخاب شدند.
ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد. آقایان مرتضی داداش بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل
ج) مقرر گردید کلیه چک ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
د) در اجرای مواد xxx و xxx و xxx مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11854539
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد.

الف) طی حکم شماره xxx۱/xxx/۹۱ مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای نادر گودرزی را بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بجای آقای احمد بلوکیان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.

ب) با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه‌دار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل

ج) مقرر گردید کلیه چک‌ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

د) در اجرای مواد xxx و xxx و xxx مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716611
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد.
الف) طی حکم شماره xxx۱/xxx/۹۱ مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای نادر گودرزی را بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بجای آقای احمد بلوکیان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.
ب) با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل
ج) مقرر گردید کلیه چک ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
د) در اجرای مواد xxx و xxx و xxx مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120732
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۲/xxx۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۲/۹۱ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد. الف) صورتهای مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تعیین شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. د) شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند. ه) آقای نادر گودرزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بجای آقای محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پرهیزکار بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پایه دار اردکانی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای امیر کاکوئی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد بلوکیان بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حقیقت جو بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بجای آقای نصرت اله توکل بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. و) مقرر شد کلیه چکها، قرار دادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و هیئت مدیره باستناد ماده ۳۹ اساسنامه اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره و در شانزده بند به مدیرعامل تفویض شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456928
رو نوشت آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۸/xxx۰ و برابر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره و در شانزده صفحه باتفاق آراء به تصویب رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622242
رو نوشت آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۸/xxx۰ و برابر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره و در شانزده صفحه باتفاق آراء به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622228
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۲/xxx۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۲/۹۱ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد.
الف) صورتهای مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تعیین شدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
د) شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند.
ه) آقای نادر گودرزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بجای آقای محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پرهیزکار بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پایه دار اردکانی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای امیر کاکوئی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد بلوکیان بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حقیقت جو بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بجای آقای نصرت اله توکل بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
و) مقرر شد کلیه چکها، قرار دادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و هیئت مدیره باستناد ماده ۳۹ اساسنامه اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره و در شانزده بند به مدیرعامل تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849475
آگهی اصلاحی شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۹ نکا و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
پیرو آگهی تصمیمات صادره بشماره xxx۶/xxx مورخه ۷/۴/۹۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۳۱ مورخه ۲۵/۴/۹۰ بند الف آگهی بدینوسیله اصلاح می‌شود باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۳/۹۰ آقای ایرج مشتری دوست بنمایندگی شرکت سیمان شمال بسمت عضو جدید هیئت مدیره بجای آقای محمدرضا شیخ الملوکی انتخاب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859321
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی ‌عام به شماره ثبت ۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۲/۹۰ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد

الف ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۹ با توجه گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

ب ـ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ انتخاب شدند

ج ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11463931
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ نکا و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۸/۱۰/۸۹ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد.

الف) با فوت آقای علیرضا شریف مدیرعامل قبلی آقای حمید یوسفی بسمت مدیرعامل جدید برای مابقی دوره تصدی انتخاب شد.

ب) مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

ج) هیئت مدیره با استناد ماده ۵۵ اساسنامه اختیارات مشروحه از بند ۱ الی بند ۱۵ مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره فوق الاشاره را به مدیرعامل تفویض نمود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896277
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ نکا و به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۲/۸۹ منضم به مدارک موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد

الف: صورتهای مالی شامل ترازنامه ،حساب سودوزیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرارگرفت

ب: موسسه حسابرسی سخن حق بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستوئی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند

ج: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد

د: اعضاء هیئت مدیره شرکت بدین شرح برای دو سال متوالی انتخاب شدند

۱ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)

۲ـ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

۳ـ شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

۴ـ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)

۵ـ بانک صنعت و معدن

رئیس اداره ثبت اسناد واملاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581998
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت نه نکاء به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۸/۸۸ مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود.مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

رئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نکاء
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات