پارسیلون

شرکت پارسیلون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100656912 ()
8
افراد
13
آگهی‌ها
20143
شماره ثبت
1353/9/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13355392
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پردازان ایران مشهود باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن کریمی دستجردی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781190
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و عباس غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738699
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدم xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۹/۱۲/۹۳ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160680
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا یعقوبی xxxxxxxxx۸ پرویز جابریان xxxxxxxxx۸ مسعود زندمقدم xxxxxxxxx۰ محمدناصر یوسفوند xxxxxxxxx۸ شرکت شیمی اعتماد گیتی (با مسئولیت محدود) xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای حسن کهندل xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160727
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا یعقوبی کدملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره مسعود زندمقدم کدملی xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیئت مدیره پرویز جابریان کدملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدناصر یوسفوند کدملی xxxxxxxxx۸ و حسن کهندل کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شیمی اعتماد گیتی (مسئولیت محدود) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه به تصویب هیئت مدیره رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159709
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود با ش م xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن با ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702448
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلونسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۱۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسماعیل زاده پاکدامن به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748620
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۱۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسماعیل‌زاده‌پاکدامن به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11193217
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت۲۰۱۴۳ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل‌زاده‌پاکدامن به ش ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074741
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون(سهامی‌ عام) ثبت شده به شماره۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت پیام صنعت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی مسعود زندمقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت فراز صنعت گلفام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی پرویز جابریان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ رضا یعقوبی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود زندمقدم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پرویز جابریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920530
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۱۲/۸۹ رضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت رخشان کالای سوره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت فراز صنعت گلفام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پیام صنعت آریآ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت آوای تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت اعضای هیات‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968736
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به‌سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل‌زاده به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11934311
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ ۶/۵/۸۸ مسعود زندمقدم به نمایندگی از شرکت پیام صنعت آریا به جای علی حافظی برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. رضا یعقوبی بسمت رئیس هیات‌مدیره و مسعود زندمقدم بسمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و پرویز جابریان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و بروات و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات