تولیدی تیزرو

شرکت تولیدی تیزرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100651329 ()
8
افراد
21
آگهی‌ها
19585
شماره ثبت
1353/6/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14456776
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه و آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ مدیران تصفیه انتخاب شد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک برات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456801
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مالی هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید . خانم ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828536
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی اسد نژاد رکنی به کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828542
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک برات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358226
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک برات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335363
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی اسد نژاد رکنی به کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903582
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309408
آگهی تغییرات شرکت منحله تولیدی تیزرو سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک ـ برات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310125
آگهی تغییرات شرکت منحله تولیدی تیزرو سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۱/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ تصویب شد. خانم ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و حسن حاصل طلب به کد ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند .مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434592
آگهی تغییرات شرکت منحله تولیدی تیزرو سهامی عام (در حال تصفیه) شماره ثبت ۱۹۵۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
ناهید بهره مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و یدالله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و حسن حاصل طلب به کد ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434593
آگهی تغییرات شرکت منحله تولیدی تیزرو سهامی عام (در حال تصفیه) شماره ثبت ۱۹۵۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ناهید بهره مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی با امضای خانم ناهید بهره مند به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740636
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۹۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ حسن حاصلطلب به کدملی xxxxxxxxx۶ و یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و ناهید بهرهمند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد. ناهید بهرهمند بسمت مدیر اجرائی تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفتهها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق کلیه اعضاء همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهرهمند و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10105340
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ حسن حاصل طلب به کدملی xxxxxxxxx۶ و یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و ناهید بهره مند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد. ناهید بهره مند بسمت مدیر اجرائی تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق کلیه اعضاء همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهره مند و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 541008

آگهی اصلاحی در شرکت تولیدی تیز رو
سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
پیرو آگهی شماره xxx/ت۳۲ مورخ ۱۶/۱/۹۱ اعلام می دارد: تاریخ جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت (۱۴/۱۲/۹۰) صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023089
آگهی اصلاحی در شرکت تولیدی تیز رو سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
پیرو آگهی شماره xxx/ت۳۲ مورخ ۱۶/۱/۹۱ اعلام می‌دارد: تاریخ جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص انحلال شرکت (۱۴/۱۲/۹۰) صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 534129

آگهی انحلال شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام
به شماره ثبت xxx۸۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مذکور منحل اعلام و مهرداد عبداله به کدملی xxxxxxxxx۷ و عادل قادری آذر به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهرداد حمیدی هدایت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیران تصفیه انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید و نشانی محل تصفیه تهران ـ میدان آزادی کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج روبروی گمرک مهرآباد پلاک ۶۱ـکدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892907
آگهی انحلال شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مذکور منحل اعلام و مهرداد عبداله به کدملی xxxxxxxxx۷ و عادل قادری آذر به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهرداد حمیدی هدایت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیران تصفیه انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید و نشانی محل تصفیه تهران ـ میدان آزادی کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج روبروی گمرک مهرآباد پلاک ۶۱ـکدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342798
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11380775
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ۱۸ بند را بشرح مندرج در پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497448
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تیزرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گسترش پایا صنعت سینا به جای حسین پهلوان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886500
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تیزرو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۹۵۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۱۲/۸۸ محمدحسن گرمان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد عبداله بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد جزایری، حسین پهلوان و علی بابایی به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و مالی و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات