تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100651289 (فعال)
25
افراد
35
آگهی‌ها
34427
شماره ثبت
1353/6/17
تاریخ تأسیس
شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات در سال 1353 تاسیس و متعاقباً در سال 1357، نصب و راه اندازی ماشین آلات آن آغاز گردید. در آغاز فعالیت این کارخانه، محصولات آن شامل سیمهای عایق دار، هادیهای هوایی مسی و کابلهای سبک بود. در سال 1365، سالن تولید گرانول PVC شرکت راه اندازی گردید. این واحد تولیدکننده انواع گرانولهای مورد مصرف در عایق و روکش سیم و کابل زمینی می باشد. منبع: وب سایت شرکت

اشخاص تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803484
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14803494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مجید یاریگر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سیدعزیز سیدی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی قاسم صمدیان ساربانقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو موظف هیئت مدیره عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و ضمنا" کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. موادی از مفاد ماده ۵۶ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. ـ پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. ـ تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. ـ پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. ـ طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً. ـ تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. ـ پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. ـ در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535692
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره . شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای سیدعزیز سیدی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره . گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای قاسم صمدیان ساربانقلی به سمت عضو موظف هیئت مدیره . آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکت ) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . موادی از مفاد ۵۶ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره . تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت . پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره . تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره . پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت . تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری . طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام ، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا . تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره . تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع . پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره . در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421571
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت تولیدی هادی برق سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : باستناد بند (الف) لغایت بند (و) ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال xxx۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال xxx۰ و آیین نامه اجرائی آن بشرح مذکور در بند (ز) انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت تولیدی هادی برق سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان ادغام شونده به ارزش دفتری در شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ صورت گرفت و ادغام گردید و سرمایه شرکت تولیدی هادی برق به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال در سرمایه شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال تجمیع گردید در نتیجه سرمایه شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات پس از ادغام و تجمیع بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام عادی xxx۰ ریالی میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361090
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی مفید راهبر با شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه مهدآزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14346925
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـسازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۹۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . ۳ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبتxxx۳۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای مجید یاریگر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره . ۵ ـ گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر(سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای سید مهرداد دست ورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره. ۶ ـ آقای محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج ازشرکت) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند . آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، دهستان میدان چای، روستا کندرود، چایکنار، خیابان طالقانی، جاده تهران، پلاک xxx، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. هیئت مدیره از اختیارات خود بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی،مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. ـ تعهد،ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت . ـ پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره . ـ تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره . ـ پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت . ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت . ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری . ـ طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام،بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً . ـ تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره . ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور . ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع . ـ پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره . ـ در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و ضمنا" کلیه نامه های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661275
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۲ به شرح ذیل اصلاح گردید. لذا تبصره‌های ۱ و ۲ ماده مذکور کماکان به قوت خود باقیست. ماده ۱۲ طرق افزایش سرمایه: سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید اعم از ادغام با سایر اشخاص حقوقی و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است: پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت. تبدیل اوراق قرضه و یا مشارکت به سهام. ادغام سایر اشخاص حقوقی در شرکت. ماده ۳۸ به شرح ذیل اصلاح گردید. لذا تبصره ماده مذکور کماکان به قوت خود باقیست. ماده ۳۸ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انحلال شرکت یا انتشار اوراق قرضه یا مشارکت و همچنین ادغام شرکت با سایر اشخاص حقوقی یا ادغام شرکت در سایر اشخاص حقوقی منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. ماده ۵۱ به شرح ذیل اصلاح گردید. هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی و با رعایت قانون اصلاح ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممکن است نسبت معینی از سود ویژه بعنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند. ماده ۷۵ به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۷۵ موارد انحلال و ادغام شرکت: الف: شرکت در موارد زیر ممکن است منحل شود: در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده ۱۵ اساسنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده_است انجام داده_باشد یا انجام آن غیرممکن شده_باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده_باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید گردد. در صورت ورشکستگی. در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه. ب: با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت تشریفات قانونی، شرکت می‌تواند با سایر اشخاص حقوقی یا در سایر اشخاص حقوقی ادغام شود. تبصره: متعاقب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب انحلال یا ادغام شرکت، مراتب باید در اداره ثبت شرکتها به تصویب برسد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486083
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت نفت و گاز به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای مجید یاریگر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای روح ا … زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ضمنا " کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره از اختیارات خود بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429917
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. سازمان اقتصادی کوثر - نهاد بنیاد شهید و امورایثارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ وشرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وشرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبت xxx۳۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015031
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف سلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره مجید یاریگر به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نفت وگاز به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره روح ا.. زحمتکش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض شد. نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف وسیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت واستراتژی و برنامه ۵ ساله وخط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب درهیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی ودرخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید وفروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویرو علائم تجاری. طرح اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر گونه دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت درهر یک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایرمراجع مربوطه به منظور دفاع ازحقوق شرکت ازآغاز تا اتمام، بصورت انتخاب ویا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولوکرارا. تهیه و تنظیم وارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءرئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد. وضمنا کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861693
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798566
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مالک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سیدمرتضی نیرومند اسکویی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. آقای سیدمصطفی میرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798557
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631814
آگهی تغییرات شرکت توليدي سيم و كابل تبريز سيمكات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. سید مرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره. سید مصطفی میرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبتxxx۴۷ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره. برای بقیه مدت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503747
آگهی تغییرات شرکت توليدي سيم و كابل تبريز سيمكات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات سهامداران ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439528
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدرضا اصولی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سیدمرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیات مدیره و سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی محسن مسلم خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره مستفاد از ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذیل از مفاد ماده ۵۰ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. پیشنهاد عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده حقوقی و وکیل دادگستری با حق توکیل به غیرولو کراراً. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433044
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره ثبتxxx۶۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام ) به شماره ثبتxxx۹۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبتxxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمد رضا اصولی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام ) به شماره ثبتxxx۷۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید مرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی از محسن مسلم خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ برای باقیمانده ماموریت هیئت مدیره، بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272343
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۴۴۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. سازمان اقتصادی کوثر (بنیاد شهید و امور ایثارگران) شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر(سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴شماره ثبت xxx۴۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شماره ثبت: xxx۷۸ شرکت سرمایه گذاری صنایع نماد کوثر(سهامی عام)بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شماره ثبت: xxx۷۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳شماره ثبت: xxx۹۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یکسال به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272340
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۴۴۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد رضا اصولی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید مرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محسن مسلم خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موادی از مفادماده ۵۶ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی،مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد،ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام،بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676538
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مالک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
محمدرضا اصولی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
ابراهیم الرحمه اسکویی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره
احمد وفائی اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو موظف هیئت مدیره
محمدحسین عبدی کرده ده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معدن کوثر به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596761
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی‌‌‌عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270736
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام شماره ثبت۳۴۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر با نمایندگی آقای احمد وفائی اقدم بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محرم دادگر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه نماد کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مؤید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا اصولی تبریزی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا اصولی تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۷ بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۴. در تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117720
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۸/۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می باشند: شرکت کشاورزی کوثر سهامی خاص شماره ثبت xxx۹۱ با نمایندگی آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی و شرکت سرمایه گذاری توسعه نماد کوثر سهامی خاص شماره ثبت xxx۷۱ با نمایندگی آقای محمدرضا موید و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۷ با نمایندگی آقای محمدرضا اصولی تبریزی و سازمان اقتصادی کوثر شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای قاسم قانعی و شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر سهامی خاص شماره ثبت xxx۷۸ با نمایندگی آقای محرم دادگر تا تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۴
۴ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ بتصویب رسید.
۵ ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محرم دادگر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا اصولی تبریزی بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان اقتصادی کوثر با نمایندگی آقای قاسم قانعی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه نماد کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا موید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا اصولی تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۷ بسمت مدیرعامل.
۶ ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ـ سفته ـ برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495525
آگهی انتقالی شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام
بموجب نامه شماره xxx۸۶/الف/پ مورخ ۱۷/۰۳/xxx۱ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۱ مرکز اصلی شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام شماره ثبت xxx۸۱ واحد ثبتی تهران بنشانی استان آذربایجان شرقی‌ـ تبریز کیلومتر ۵ جاده تبریز‌ـ تهران‌ـ شرکت سیمکات انتقال یافت و در این اداره شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673410
آگهی انتقالی شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام
بموجب نامه شماره xxx۸۶/الف/پ مورخ ۱۷/۰۳/xxx۱ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۱ مرکز اصلی شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام شماره ثبت xxx۸۱ واحد ثبتی تهران بنشانی استان آذربایجان شرقی ـ تبریز کیلومتر ۵ جاده تبریز ـ تهران ـ شرکت سیمکات انتقال یافت و در این اداره شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439894

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز
سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ محمدرضا موید به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به جای منوچهر آقایی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اصولی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به جای حسین سطوتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابراهیم الرحمه اسکوئی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به جای محمدمهدی علایی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قسمت از اختیارات مندرج در اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک سفته برات در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 390222

آگهی تغییرات شرکت سیمکات
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۸۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: قاسم قانعی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی اعلایی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و حسین سطوتی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل و محرم دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و منوچهر آقایی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی ازا عضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه فوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316763
آگهی تغییرات شرکت سیمکات سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: قاسم قانعی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی اعلایی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و حسین سطوتی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل و محرم دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و منوچهر آقایی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی ازا عضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه فوق تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11438137
آگهی تصمیمات شرکت سیم و کابل تبریز (سیمکات) (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۹۵۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۶/۹۰ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925226
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11981492
آگهی تصمیمات شرکت سیمکات سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سازمان اقتصادی‌کوثر به سمت رئیس هیات‌مدیره و محمدمهدی اعلائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد نجمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محرم دادگر به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات‌مدیره و مهدی غلام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در ۲۰ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783658
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات)سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳/۹/۸۹ سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده ۶۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015714
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سمیکات) سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۹۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160263
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی محمدعلی وطنی و شرکت سرمایه‌گذاری برق و الکترونیکی کوثر صبا به نمایندگی مرتضی قانع عبادی استاد و شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به نمایندگی میرعلی یاری و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن‌کوثر به نمایندگی جعفر جبارزاده‌تبریزی و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به نمایندگی مهدی غلام‌زاده بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ محمدعلی وطنی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، میرعلی یاری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مرتضی قانع‌عبادی‌استاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790490
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۲۹/۲/۸۸ نوع شرکت به شرح فوق تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات