واگن پارس

شرکت واگن پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100651177 ()
16
افراد
26
آگهی‌ها
18867
شماره ثبت
1353/6/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14582697
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147825
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهیدقندی ـ نیلوفر ـ خیابان پاکستان. ـ کوچه چهارم ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129384
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978747
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681028
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد موافقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان رئیس هیات مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650344
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای قاسم چراغعلی خانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و جایگزین نماینده قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634704
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک هشت به کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461745
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر ش. م xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357881
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر نظری کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897182
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمدرضا زین العابدین حسین آبادی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره. - آقای محمدرضا مختاری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. - آقای غضنفر صفاری راد کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان عضو هیأت مدیره. - آقای حسین افاضل کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای سعید یارندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429200
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی خدمت مالی فاطر به ش.م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد رضا نادریان به ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446879
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به ش.م xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی وآقای غلامعلی موحدی اصل به ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446889
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا ء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به ش.م xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی محمد جواد فخاری به ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پارس گستر کیش به ش.م xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی محمد محمدی به ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به ش.م xxxxxxxxx۵۹ بنمایندگی علی ادریسی به ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی علیرضا شیخ طاهری به ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید برق سبز بینالود به ش.م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی سعید یارندی به ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. امضاء اسناد بانکی واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری باامضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200501
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای جهانگیر خسروتبارر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200502
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال از محل تجدید ارزیابی افزایش یافته و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به تعداد xxx/xxx/xxx سهم xxx/۴ ریالی که تماما پرداخت شده است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200506
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی شرکت به تهران خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر کوچه پژوهشگاه پلاک ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و هیات مدیره به آقای محمدرضا مختاری مدیرعامل تفویض اختیار نمود تا مصوبات کمیسیون معاملات تا مبلغ پنج میلیارد ریال را تنفیذ و تایید نماید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095866
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۱/۹۱ محمدحسین قنبری به ک.مxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تعاونی چندمنظوره هسایارxxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مختاری به ک.مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس گستر کیش به ش.مxxxxxxxxx۷۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی ادریسی به ک.مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به ش.مxxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و غضنفر صفاری راد به ک.مxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت صنعت و تولیدی دیزل سنگین ایران به ش.مxxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا عصاری به ک.مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید برق سبز بینالود به ش.مxxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء اسناد بهادار و سایر اسناد تعهدآور و قراردادها کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به استثناء قراردادها که به امضاء مدیرعامل خواهد بود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات هیئت مدیره در ماده۵۳ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459514

آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۶۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و تنفسهای بعدی مورخ ۱۰/۵/۹۰ و ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جعفری نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت تولید برق سبز بینالود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت پارس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292145
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و تنفسهای بعدی مورخ ۱۰/۵/۹۰ و ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جعفری نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت تولید برق سبز بینالود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت پارس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031440
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/۸۹ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ساخت مونتاژ تعمیر و نگهداری خرید و فروش انواع مختلف خودروی ریلی اعم از لوکوموتیو واگن باری و واگن مسافری واگن مخصوص مترو تجهیزات صنعتی و پلهای تلسکوپی قطعات اصلی و یدکی و متفرعات آنها و طراحی و اجرای طرح‌های صنعتی و احداث خطوط ریلی و بطور کلی تصدی به هر نوع فعالیت مجاز صنعتی و بازرگانی و فعالیتهای پیمانکاری عمومی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت، شرکت میتواند تمام یا قسمتی از فعالیتهای فوق را با مشارکت شخصی یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی انجام دهد. مشارکت در انجام فعالیتهای فوق با اشخاص خارجی مستلزم اخذ مصوبه هیات مدیره میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11189791
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی احمد طاهری‌هنجنی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تولید برق سبز بینالود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی محمدحسین قنبری به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پارس گستر کیش به نمایندگی حسین‌ عاشوری به ش ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی علی ادریسی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سید مصطفی میری به ش ملی xxxxxxxxx۴ احمد طاهری‌هنجنی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین قنبری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین عاشوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی (باستثنای قراردادها) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865127
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جعفری‌نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت تولید برق سبز بینالود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت پارس گستر کیش ـ شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ـ شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828562
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ بابک احمدی‌ناقدی بجای غلامرضا رزازی جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در ۳ صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330152
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و مجتبی علی‌میرزایی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568194
آگهی تصمیمات در شرکت واگن پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۸۸۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۱۲/۸۸ عبدالرضا نادری‌‌افوشته به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور عرب‌یارمحمدی به نمایندگی از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا رزازی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدحسن اسماعیلی‌محسن‌آبادی به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و بابک احمدی‌ناقدی به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات باستثناء قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990828
آگهی تصمیمات در شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/۸۸ بابک احمدی‌ناقدی بجای مجید شایسته بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات