شیمیایی و صنعتی فاراد

شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10100649944 (فعال)
8
افراد
30
آگهی‌ها
19447
شماره ثبت
1353/5/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14782553
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی اسدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14445888
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان ری ، بخش فشاپویه ، دهستان حسن آباد ، روستا شمس آباد ، ( شمس آباد فاز توسعه ) ، بلوار بوعلی سینا ، بلوار بهارستان ، پلاک ۰ ، فازتوسعه قطعه TD xxx ، طبقه همکف کدپستی : xxxxxxxxx۷ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408328
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند. آقای محمد هادی آیة اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای رضا خلیلی یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.- خانم آذین آیت اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. حق امضا مجاز در کلیه موارد اعم از چک و سفته و برات و اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و دیگر عقود بر عهده دو نفر از اعضاء هیئت مدیره که با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400895
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای محمد هادی آیة اللهی کد ملی xxxxxxxxx۷ ؛ آقای رضا خلیلی یزدی کد ملی xxxxxxxxx۶ و خانم آذین آیت اللهی کد ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
ترازنامه و حساب و سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051304
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید جحت الاسلام عباس شیرازی خیابان شهید حسین معصومی پ ۹ ط ۵ واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس و آقای رضا خلیلی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648241
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و محمد حسین فتوحی فیروز آباد به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072140
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020416
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی آیت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای رضا خلیلی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل - خانم آذین آیت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسنادبهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک وسفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء با مهر شرکت معتبراست.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020418
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی ایت اللهی به کدملی xxxxxxxxx۷، آقای رضا خلیلی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم آذین آیت اللهی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید چگنی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378791
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326387
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۴۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742700
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره محمد هادی آیة اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره رضا خلیلی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742711
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: احمد عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ومحمد هادی آیة اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و رضا خلیلی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561382
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشامنش باکدملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی باکدملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سودوزیان سال xxx۲بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177677
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کوشامنش با کدملی xxxxxxxxx۱۰ بازرس اصلی قانونی شرکت انتخاب و آقای سید احمد موسوی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925186
آگهی افزایش سرمایه شرکت شیمیائی و صنعتی فاراد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/۲ سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10351311
آگهی افزایش سرمایه شرکت شیمیائی و صنعتی فاراد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/۲ سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944867
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به ش مxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدهادی آیت الهی به ک مxxxxxxxxx۷ احمد عبدلی به ک مxxxxxxxxx۷ رضا خلیلی یزدی به ک مxxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۷/۹۱ محمدهادی آیت الهی به سمت رئیس هیئت مدیره, احمد عبدلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, رضا خلیلی یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878778
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به ش‌مxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی‌ به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدهادی آیت‌الهی به ک‌مxxxxxxxxx۷ احمد عبدلی به ک‌مxxxxxxxxx۷ رضا خلیلی‌یزدی به ک‌مxxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۷/۹۱ محمدهادی آیت‌الهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره, احمد عبدلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, رضا خلیلی‌یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710721
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ماده ۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه تغییر و اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11678532
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ماده ۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه تغییر و اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570728
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی و صنعتی فاراد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ احمد عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای عباسعلی حسینی و بعنوان عضو و نایب رئیس هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972550
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی و صنعتی فاراد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ احمد عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای عباسعلی حسینی و بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت?مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت?مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508107
آگهی تصمیمات در شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
آگهی تصمیمات در شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شعبه شرکت در شیراز به نشانی خ فردوسی ـ نبش خ حر ـ مجتمع فردوسی ـ پ ۳۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365625
آگهی تصمیمات در شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شعبه شرکت در شیراز به نشانی خ فردوسی نبش خ حر مجتمع فردوسی پ ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829701
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. احمد عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550517
آگهی افزایش سرمایه شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹/۹/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال منقسم به xxx/۱ سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۸/۷۲ مورخ ۱۶/۹/۸۹ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است. مرکز اصلی شرکت به آدرس شهرک صنعتی شمس‌آباد کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران ـ قم فاز توسعه بلوار بهارستان بین خیابان زکریا و بوعلی‌سینا قطعه xxx TD و کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178633
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی و صنعتی فاراد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381891
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدهادی آیت الهی و عباسعلی حسینی و رضا خلیلی یزدی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۸۹ محمدهادی آیت الهی به سمت رئیس هیئت مدیره، عباسعلی حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رضا خلیلی یزدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583544
آگهی افزایش سرمایه شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی‌ خاص ثبت شده بشماره ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx و xxx۹ و xxx۳ و xxx۸ مورخ ۲۰ و ۷ و ۵ و ۸ و ۵ و ۹ و ۲۲ و ۹ بانک ملی ایران شعبه صبا کد ملی xxx پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات