پلی اکریل ایران

شرکت پلی اکریل ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100649604 (فعال)
16
افراد
12
آگهی‌ها
4500
شماره ثبت
1353/5/23
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13685543
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ آقای رضا ولوجردی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدجواد پورسیدی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد ضیغمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) و آقای مظفر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) و آقای عزیزاله رضا زاده فلاح پور به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت کنزاینوستمنت (سهامی خاص) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۶/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور، چک، سفته، برات و قرارداد‌ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664483
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی تلفیقی شرکت شامل ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت کنزاینوستمنت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308010
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ ونامه شماره xxx/xxxxxx , xxx ۰۹/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های و صدور سهام جدید شرکت افزایش یافت. ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد که به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده منقسم گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233350
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد پورسیدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمد عقیلی گردید. در حق امضای اوراق و سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083105
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ رضا ولوجردی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی پورسیدی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نادر خواجه نصیری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و محمدتقی یوسف نژاد امیرکلائی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کنزاینوستمنت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمد عقیلی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و عباسعلی پورسیدی دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل تاپایان دوره تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۳۰/۱/xxx۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور، چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا امضا متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901156
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۴ اصفهان و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت xxx۱۳ اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین مؤسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس قانونی شرکت تعیین شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413260
آگهی اصلاحی شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
پیرو اگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۱/۷/xxx۳ شماره ملی آقای صفر علی براتی xxxxxxxxx۸ صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح واعلام می گردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12325865
آگهی تغییرات شرکت پلي اكريل ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد:ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست احداث و توسعه کارخانجات تولید الیاف و نخ پلی استر و الیاف اکریلیک در ایران و بهره برداری از آنها فروش محصولات، ضایعات و فرآورده های جنبی در داخل و خارج کشور. اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات موجود تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای امر. انجام آزمایشات فیزیکی، مکانیکی و شیمیائی بر روی انواع محصولات نساجی اعم از الیاف، نخ و پارچه. انجام انواع آزمایشات اندازه گیری، شناسایی و تجزیه شیمیایی بر روی کلیه مواد آلی، معدنی و پلیمری. همکاری با اداره استاندارد جهت تأیید صلاحیت انواع محصولات و مواد خام تولید شده داخلی، وارداتی و صادراتی. ب) موضوعات فرعی: سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی صنعتی و معدنی، بازرگانی و خدماتی. خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی. اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر مؤسسات. با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413669
آگهی تغییرات شرکت پلي اكريل ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۲/xxx۶ انتخاب شدند.کلیه مکاتبات عادی و ادارای با امضاء مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می تواند حق امضای خود را به مدیران داخلی شرکت تعویض نماید. در خصوص تعیین ارکان هیئت مدیره ونحوه امضاء چکها واوراق مالی شرکت طبق صورتجلسه هیئت مدیره به شماره xxx مورخ ۱۵/۲/xxx۴ ثبت شده به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۲/۹۴می باشد. فهرست اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه که به موجب این جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۷/۶/xxx۴به مدیرعامل شرکت تفویض می گردد:نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.پیشنهاد تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر.فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داور، ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نبوده و از سایر اختیارات تفویضی بموجب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره برخوردار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12168828
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل‌ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کنز اینوستمنت (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۰۹/۹۳ و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12168851
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل‌ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودفضیلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رییس هیئت مدیره وآقای محمد حسن عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای سپهر جعفری طرئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ و آقای سعید امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای رسول رضائی جوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یاقائم مقام ایشان و عضو هیئت مدیره می باشد.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل فقظ با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده بندهای اساسنامه به شرح ده بند توسط هیئت مدیره به آقای رسول رضائی جوچی مدیریت عامل شرکت به شرح همین صورت جلسه هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669362
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای حمید رضا صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای بیوک علیمراد لو به نمایندگی شرکت کنز اینوستمنت و آقای سپهر جعفری طرئی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بجای آقای عبدالمجید کتانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت باقی مانده تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند. ۲ـ آقایان محمود فضیلی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و عباس امیری بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب شدند ودر سمت سایر اعضا و حق امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات