آلومینیوم پارس

شرکت آلومینیوم پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100645288 ()
14
افراد
23
آگهی‌ها
19170
شماره ثبت
1353/4/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13996026
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد نامه شماره xxx۰/xxx۶۰/xxx۰ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تا اطلاع ثانوی کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از صاحبان مجاز و مهر برجسته شرکت در حال تصفیه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584813
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد نامه‌های شماره xxx۰/xxx۸۱/xxx۰ مورخ ۳۱/۴/xxx۶ و xxx۰/xxx۳۲/xxx۰ مورخ ۲۲/۵/xxx۶ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، هوشنگ گودرزی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی الهوئی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ابوالفضل گلیجانی مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان صاحبان امضای مجاز شرکت برای امضای اسناد تعهدآور و حسابهای بانکی شرکت معرفی شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113338
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
بموجب نامه‌های شماره xxx۰/xxx۱۵/xxx۰ مورخه ۳۱/۵/xxx۵ و xxx۰/xxx۸۵/xxx۰ مورخه ۲۵/۷/xxx۵ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۳ مورخه ۲۴/۶/xxx۳ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران شرکت فوق ورشکسته و منحل اعلام و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361912
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
نظر به اینکه به موجب نامه شماره xxx۰/xxx۱۵/xxx۰ مورخه ۳۱/۰۵/xxx۵ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نسبت به صدور آگهی رسمی با شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۶/۰۸/xxx۵ اقدام گردیده است لذا بنا بر درخواست مجدد مرجع مذکور طی شماره‌های xxx۰/xxx۳۱/xxx۰ مورخه ۲۵/۱۲/xxx۵ و xxx۰/xxx۸۱/xxx۰ مورخه ۰۷/۱۲/xxx۵ و xxx۰/xxx۸۵/xxx۰ مورخه ۲۳/۰۸/xxx۵ و با حفظ محتویات آگهی صادره فوق الذکر وضعیت شرکت از ورشکستگی و انحلال به وضعیت ورشکستگی اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678937
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی الهویی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به عنوان نماینده سازمان بازنشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای نوذر عابدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور آقای حسنعلی رضایی مقدم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی الهویی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. موارد بندهای ۱ تا ۹ ذیل از اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آئیننامه های داخلی شرکت(بجز آئیننامه معاملات شرکت که در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد شد). اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بصورت جمعی در اختیار هیئت مدیره خواهد بود. دریافت مطالبات و دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی(با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره). انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613014
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم دارای شناسه ملی، شرکت ماشین کشاورز آرین، شرکت آرین قشم،شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613015
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حسنعلی رضایی مقدم دارای ک.م xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰و محمدرضا شیروانی فرد دارای ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ماشین کشاورز آرین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲و رسول احمدیانی دارای ک.م xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آرین قشم دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴و داود همتی دارای ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷و محمد کلانتری دارای ک.م xxxxxxxxx۰به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ضمنا آقای حسنعلی رضایی مقدم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کلانتری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول احمدیانی بعنوان مدیرعامل بمدت دوسال تعیین وحق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا موارد بندهای ۱ تا ۹ ذیل از اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی و غیردولتی،موسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وتصویب آئیننامه های داخلی شرکت (بجز آئیننامه معاملات شرکت که در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد شد)واتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران وتصویب ساختار سازمانی،شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بصورت جمعی آن در اختیار هیئت مدیره خواهد بودو دریافت مطالبات و دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی (با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره)وانعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات و تحصیل تسهیلات از بانکها،شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضرواقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375427
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای رسول احمدیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹, به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آرین قشم با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهندس حسنعلی رضایی مقدم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی الهویی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه به ایشان تفویض گردید.

پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150304
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ آقای محمدرضا شیروانی فرد ش.م xxxxxxxxx۷ بجای آقای ابوالفضل هاشمی نیا به نمایندگی شرکت ماشین کشاورز آرین شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150368
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام‌ به‌ شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
ـ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی ش.م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086676
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نوذر عابدزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای مهدی شاملی حاجی آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید همچنین مرکز اصلی شرکت به تهران خ آفریقا کوی آناهیتا پلاک ۲ طبقه ششم کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926725
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۸/۹۱ علی الهوئی به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای محسن صفا به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020204
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۸/۹۱ علی الهوئی به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای محسن صفا به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756435
آگهی افزایش سرمایه شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تنفس مربوطه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق محل تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت موضوع جز ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۹۰ افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700355
آگهی افزایش سرمایه شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تنفس مربوطه و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق محل تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت موضوع جز ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۹۰ افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724974
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عامبه شماره ثبت۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی حسنعلی رضایی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت ماشین کشاورز آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی ابوالفضل هاشمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ارین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی نیما خواجه مهمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی مهدی شاملی حاجی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی محسن صفا به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ نیما خواجه مهمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صفا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موارد بندهای ۱ تا ۹ به شرح مندرج در صورتجلسه از اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154810
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی حسنعلی رضایی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت ماشین کشاورز آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی ابوالفضل هاشمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ارین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی نیما خواجه مهمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی مهدی شاملی حاجی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی محسن صفا به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ نیما خواجه مهمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صفا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موارد بندهای ۱ تا ۹ به شرح مندرج در صورتجلسه از اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11609081
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۷/۹۰ سعید ربیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ماشین کشاورز آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ بجای داریوش اعتمادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل هاشمی‌نیا به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ تا ۹ صورتجلسه هیئت‌مدیره تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685872
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953126
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محسن صفا به ش ملیxxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و بجای مجید هاتف‌وحید و مهدی شاملی‌حاجی‌آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و بجای سید مصطفی قاسمی و به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599507
آگهی اصلاحی شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۳۸/ت۳۲ مورخ ۲۶/۵/۸۹ اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ تا ۹ صورتجلسه هیئت‌مدیره تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11369396
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم ـ شرکت ماشین‌ کشاورز آرین ـ شرکت سرمایه‌گذاری آرین قشم ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ جمال احمدزاده به نمایندگی شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ گودرزی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آرین قشم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و داریوش اعتمادی به نمایندگی شرکت ماشین‌ کشاورز آرین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید مصطفی قاسمی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و مجید هاتف‌وحید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11565679
آگهی تغییر پلاک شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸
به موجب نامه هیئت‌مدیره xxx۸۷/ص/۸۹/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۵۶ و ۵۸ به پ ۷ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات