بیمه دانا

شرکت بیمه دانا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100641966
13
افراد
33
آگهی‌ها
19003
شماره ثبت
1353/3/22
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر بیمه دانا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در بیمه دانا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه بیمه دانا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بیمه دانا در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14840990
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19003 و شناسه ملی 10100641966
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1397 و مجوز شماره 35492 مورخ 27/12/1397 سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره 26178/602/98 مورخ 30/02/1398 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره 51021,122 مورخ 22/04/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اساسنامه جدید شرکت (طبق نمونه اساسنامه مورد تأئید مراجع مذکور) مشتمل بر 62 ماده و 23 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ980715380677229  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14840983
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19003 و شناسه ملی 10100641966
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398و مجوز شماره 11708مورخ 27/05/1398سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره 54148/602/98 مورخ 14/05/1398 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/97 به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ980715569956734  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707130
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ ومجوزهای شماره xxx۸ مورخ ۱۷/۴/xxx۸ سازمان خصوص سازی و مجوز شماره xxx۸۹/xxx/۹۸ مورخ ۱۶/۴/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالحسین پهلوان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ برای باقیمانده مدت تصدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی عطری به کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت یک سال بعنوان دبیر هیات مدیره ، انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14677796
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ ومجوز شماره xxx۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی ومجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ومجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخ ۲/۱۱/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۳ میلیون ریال به مبلغ xxxxxx۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره xxx/۹۷/۱۸ مورخ ۱۴/۸/۹۷ بانک تجارت شعبه انقلاب نجات اللهی تماما " پرداخت شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660352
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۴ مورخه ۱/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx۴۷/xxx/۹۸ مورخه ۲۲/۲/xxx۸ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم کاردگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی و عمومی . ۲ - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل ، دستمزد ، حقوق ، پاداش ، ترفیع ، تشویق ، تنبیه و شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط . ۳ - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی . ۴ - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها ومؤسسات اعتباری مجاز و انسداد حسابهای شرکت . ۵ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده ، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات . ۶ - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۷ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و معاملات مذکور در ماده ( ۳ ) اساسنامه . ۸ - استجاره و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها . ۹ - طرح و اقامه هرگونه دعوی و شکایت اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی ، استرداد دادخواست ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل ، تعیین مصدق ، کارشناس و اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تأمین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ وجوه تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ( با حق تفویض موارد موصوف کلا یا جزئا به مدیر یا کارکنان دفتر حقوقی و قراردادها ) . ۱۰ - تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هر ۶ ماه یک بار و ارائه آن به هیأت مدیره شرکت . ۱۱ - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران اعلام می‌شود و مطابق ماده ( xxx ) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت درج آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی تأئید شده به بیمه مرکزی ایران . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا هر یک از کارکنان شرکت که توسط ایشان تعیین می‌گردند امضاء خواهد_شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660344
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۳ مورخه ۱/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوزهای شماره xxx۹۳/xxx/۹۸ مورخه ۲۱/۳/xxx۸ و شماره xxx۴۷/xxx/۹۸ مورخه ۲۲/۲/xxx۸ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره - ابراهیم کاردگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - سید مجتبی عطری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره - سعیدشیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند . عبدالحسین پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت یک سال به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14531286
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۳/xxx/۹۷ مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ بیمه مرکزی و نامه شماره xxx۱۱ مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233095
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۵/xxx/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863246
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - گاندی - خیابان گاندی جنوبی - خیابان پانزدهم - پلاک ۲ طبقه نهم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602653
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۵/xxx/۹۶ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515468
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ ومجوز xxx۵۷/xxx/۹۶ مورخ ۲۰/۴/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن صادق باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه و شرایط استخدام معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت مقررات و در حدود مصوبات هیئت مدیره پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و انسداد حسابهای شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرحات صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه استجاره واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها طرح و اقامه هرگونه دعوی و شکایت اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی استرداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل تعیین مصدق کارشناس اشخاص و اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ وجوه تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد با حق تفویض موارد موصوف کلا یا جرئا به مدیر یا کارکنان دفتر حقوقی و قراردادها تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هر ۶ ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب علکرد و تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت طبق نمونه‌ای از طرف بیمه مرکزی ایران اعلام میشود و مطابق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت درج آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی ایران پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506663
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ ومجوز xxx۱۶/xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۶/xxx۵ بیمه مرکزی جمهور اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل تراز نامه وحساب سود وزیان xxx۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید روزنامه کثیرالانتشار (دنیای اقتصاد) جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492758
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۳/۹۶ آقای اسماعیل مهدوی نیا با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به ش م xxxxxxxxx۳۵ آقای سید مجتبی عطری باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م xxxxxxxxx۰۴ آقای سعید شیرزادی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به ش م xxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدندکه از قلم افتاده وبدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476454
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۰/xxx/۹۶ مورخه ۷/۳/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جعفری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به عنوان نایب هیئت مدیره و بیژن صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303282
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۴/xxx/۹۵ مورخه ۲۸/۷/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شماره ثبت xxx۵۵ و ش ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شماره ثبت xxx۱ و ش ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شماره ثبت xxx۳ و ش ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گزاری داروئی تامین به شماره ثبت xxxxxx و ش ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گزاری هامون شمال به شماره ثبت xxxxxx و ش ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت اعضا اصلی و صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت xxx۶ و ش ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گزاری آتیه صبا به شماره ثبت xxxxxx و ش ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12420634
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۶۹/xxx/۹۴ مورخ ۰۳/۰۶/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند شهر آبادان به نشانی منطقه آزاد اروند آبادان ـ خیابان امیر کبیر نبش خیابان فرهنگ پلاک ۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید و آقای مهرزاد کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386011
آگهی تغییرات شرکت بيمه دانا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ ونامه شماره xxx۷۷/xxx/۹۴مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۳مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254593
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۹/۲/xxx۴ اعلام می دارد در بند دوم مقررات و در حدود و بند چهارم شرکت نزد بانکها و بند پنچم و پرداخت دیون و بند نهم داوربا یا بدون و دعوی خواه در امری و از مراجع اداری و قضایی در دادگاه و چه و به مدیر یا کارکنان و بند دهم شرکت هر شش ماه یکبار بدین شرح صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167442
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۵/xxx/۹۴ مورخ ۲۹/۱/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضاجعفری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای مهدی فلاح شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن صادق شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی ـ ۲ ـ نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل ددستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج انها ازخدمات وبازنشستگی ومستمری وراث انها بارعایت قوانین ومثررات وحدود مصوبات هیات مدیره ـ ۳ ـ پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه ان به هیات مدیره جهت تصویب ان توسط مجمع عمومی ـ ۴ ـ افتتاح حساب واستفاده ازان به نام شرکتنزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز وانسداد حسابها ی شرکت ـ ۵ ـ دریافت مطالبات شرکت وپپرداخت دیون ان اعم از اصل وسودتضیمن شده کارمزد واعتبارات خارجی متفرعات ـ ۶ ـ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجاری ـ ۷ ـ عقدهرنوع قراردادوتعییر وتبدیل ویافسخ واقاله ان درمورد خریدوفروش ومعاوضه اموال منقول ومعاملات مذکور در ماده۳اساسنامه ـ ۸ ـ استجاره واگذاری وفسخ اجاره تقاضای تعدیل اجاره بها ـ ۹ ـ طرح واقامه هرگونه دعوی وشکایت اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی ودفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پزوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واسترداد سند واسترداد دعوی واسترداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری وتعین داور بایابدن اختیارصلح وتعیین وکیل بایا بدون حق توکیل بغیر وتوکیل درتوکیل تعیین مصدق کارشناس واقرار خواه درماهیت دعوی خوااه درامیری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث وورود ثالث ودعوی متقابل ودفاع از دعاوی مذکور تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقاضیی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات اجرایی واخذ وجوه تودیعی چه در دادگاه وچهه درادارات ودوایر ثبت اسناد باحق تفویض موارد موصوف کلا یاجزا به مدیریاکارکنانا دفتر حقوقی وقراردادها ـ ۱۰ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی وبدهی های شرکت درشش ماه یک بار وارائه ان به هیات مدیره شرکت ـ ۱۱ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد ودسودوزیان شرکت طبق نمونه ای که ازطرف بیمه مرکزی ایران اعلام میشود ومطابق مادهxxxلایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت وارائه آن به هیات مدیره جهت درج آن درروزنامه کثیرالانتشار شرکت ونیز ارسال یک نسخه ازترازنامه وصورتهای مالی تایید شده به بیمه مرکزی ایران
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413286
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جبل عاملی به کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای بیژن صادق با کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای مهدی فلاح با کد ملی xxxxxxxxx۷بنماینگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای سیدمجتبی عطری با کد ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ آقای سعیدشیرزادی با کد ملی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲برای باقی مانده دوره تصدی در هیئت مدیره بعنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند و آقای عباس جبل عاملی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای بیژن صادق به شماره xxxxxxxxx۵به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره عضویت هیات مدیره تاتاریخ ۲۱/۱۲/۹۴انتخاب شدند و آقای عبدالحسین پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت یکسال به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413283
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن صادق فرزندمحمدعلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت باقی مانده مدت تصدی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید قسمتی ازوظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیربه مدیرعامل تفویض گردید:نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل دستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمات وبازنشستگی ومستمری ووراث آنان بارعایت مقررات ودرحدود مصوبات ـ پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی ـ افتتاح حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز وانسداد حسابهای شرکت ـ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل و سودتضمین شده کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات ـ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجاری ـ عقدهرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یافسخ واقاله آن درموردخرید وفروش ومعاوضه اموال منقول ومعاملات مذکور درماده ۳اساسنامه ـ استجاره واگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ـ طرح واقامه هرگونه دعوی وشکایت اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واسترداد سند استرداد دعوی واسترداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور بایا بدون اختیار صلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل تعیین مصدق کارشناس واقرار خواه وماهیت دعوی خواه درامری که کاملاقاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب ثالث ووردثالث ودعوی متقابل ودفاع از دعاوی مذکور تامینمدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضایی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذوجوه تودیعی چه درادارت ودوایر ثبت اسناد باحق تفویض موارد موصوف کلا یاجزعا به مدیریاکارکنان دفتر حقوقی وقراردادها ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی وبدهی های شرکت هر۶ماه یک بار وارائه ان به هیات مدیره شرکت ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وتنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی و همچنین ترازنامه وحساب عملکرد وسودوزیان شرکت طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران اعلام می شود ومطابق ماده xxxلایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت وارائه آن به هیات مدیره جهت درج ان درروزنامه کثیرالانتشار شرکت ونیز ارسال یک نسخه ازترازنامه وصورتهای مالی تایید شده به بیمه مرکزی ایران
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413280
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ ومجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413278
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۷۴/xxx/۹۳مورخ ۲۰/۷/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405378
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جبل عاملی به کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای بیژن صادق با کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای مهدی فلاح با کد ملی xxxxxxxxx۷بنماینگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای سیدمجتبی عطری با کد ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ آقای سعیدشیرزادی با کد ملی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲برای باقی مانده دوره تصدی در هیئت مدیره بعنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند و آقای عباس جبل عاملی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای بیژن صادق به شماره xxxxxxxxx۵به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره عضویت هیات مدیره تاتاریخ ۲۱/۱۲/۹۴انتخاب شدند و آقای عبدالحسین پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۸برای مدت یکسال به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405365
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن صادق فرزندمحمدعلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت باقی مانده مدت تصدی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید قسمتی ازوظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیربه مدیرعامل تفویض گردید:نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل دستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمات وبازنشستگی ومستمری ووراث آنان بارعایت مقررات ودرحدود مصوبات ـ پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی ـ افتتاح حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز وانسداد حسابهای شرکت ـ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل و سودتضمین شده کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات ـ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجاری ـ عقدهرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یافسخ واقاله آن درموردخرید وفروش ومعاوضه اموال منقول ومعاملات مذکور درماده ۳اساسنامه ـ استجاره واگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ـ طرح واقامه هرگونه دعوی وشکایت اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واسترداد سند استرداد دعوی واسترداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور بایا بدون اختیار صلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل تعیین مصدق کارشناس واقرار خواه وماهیت دعوی خواه درامری که کاملاقاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب ثالث ووردثالث ودعوی متقابل ودفاع از دعاوی مذکور تامینمدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضایی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذوجوه تودیعی چه درادارت ودوایر ثبت اسناد باحق تفویض موارد موصوف کلا یاجزعا به مدیریاکارکنان دفتر حقوقی وقراردادها ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی وبدهی های شرکت هر۶ماه یک بار وارائه ان به هیات مدیره شرکت ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وتنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وسودوزیان شرکت طبق نمونه ای که ازطرف بیمه مرکزی ایران اعلام می شود ومطابق ماده xxxلایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت وارائه آن به هیات مدیره جهت درج ان درروزنامه کثیرالانتشار شرکت ونیز ارسال یک نسخه ازترازنامه وصورتهای مالی تایید شده به بیمه مرکزی ایران
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405362
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ ومجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405359
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۷۴/xxx/۹۳مورخ ۲۰/۷/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298315
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بیژن صادق به کدملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای ابراهیم کاردگر به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی برای باقی مانده مدت تصدی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید.
برخی از وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156794
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/xxx۲ و هیئت مدیره ۱۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۴/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156790
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/xxx۲ که در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه های (اطلاعات) (دنیای اقتصاد) به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972481
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دانا سهامی عام شماره ثبت۱۹۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ هادی اویارحسین به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و عباس جبل عاملی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم کاردگر به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx و علی تقوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدکمال الدین رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. عبدالحسین پهلوان به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت یک سال تعیین گردیدند. متعاقبا پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ مهدی فلاح به ش ملی xxxxxxxxx۷ به جای هادی اویارحسین به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان و ابراهیم کاردگر به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و هیئت مدیره اختیارات خود در ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا اشخاصی که از طرف ایشان تعیین می شوند امضاء میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938257
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دانا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ـ صندوق سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ـ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705217
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دانا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ـ شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ـ شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ـ صندوق سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات