سیمرغ

شرکت سیمرغ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100640089 ()
17
افراد
40
آگهی‌ها
18904
شماره ثبت
1353/3/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14640227
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14557648
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
پیرو اگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تعداد سهام شرکت بعد از تبدیل xxxxxxxxx۰ سهم صحیح می‌باشد . که بدینوسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334606
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۲,xxx مورخ ۱۵/۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در راستای اجرا مواد xxx و xxx ل.ا.ق.ت نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید . اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید . اعلامیه تبدیل شرکت سیمرغ ازسهامی خاص به سهامی عام شماره ثبت xxx۰۴و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ نام وشماره ثبت شرکت : سیمرغ شماره ثبت xxx۰۴ موضوع شرکت : موضوع شرکت عبارتست از: الف : موضوع اصلی : ۱-انجام هرگونه فعالیت های کشاورزی ازقبیل زراعت ،باغداری ، دامپروری ، مرغداری ، جوجه کشی ، تولیدمرغ مادر، تخم مرغ ۲- تبدیل ، جورکردن ، بوجاری وبسته بندی محصولات کشاورزی ، تبدیل محصولات فرعی دام وکشاورزی ، ۳- واردات وصادرات تولیدات کشاورزی ب: موضوع فرعی ۱-ورود و نصب ماشین آلات وادوات موردنیاز صنایع دام وطیور. ۲- ورود و نصب ماشین آلات جهت تهیه دان وخوراک دام وطیور ۳- ساخت ومونتاژ کلیه ماشین آلات وادوات کشاورزی ۴- خریدوفروش مواداولیه دان وداروهای دامی . ۵-سرمایه گذاری درسایرشرکتهای داخلی وخارجی اعم ازکشاورزی، تولیدی ،بازرگانی ،صنعتی ۶- اخذنمایندگی شرکتهاوموسسات داخلی وخارجی که بنحوی مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشند. ۳-نشانی قانونی شرکت وشعب آن دفترمرکزی : تهران خیابان آفریقا (نلسون ماندلا ) نبش گلفام پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵- سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxx۰۰سهم xxx۰ریالی بانام تماماپرداخت شده میباشد. ۶- تعدادوامتیازات سهم : شرکت فاقدسهام ممتازمیباشد. ۷- نام وهویت کامل مدیرعامل : آقای مهندس علی تقوی فر فرزند عزت به شماره شناسنامه xxx۳۸ و شماره ملی xxxxxxxxx۵صادره از اردبیل متولد ۲۰/۶/xxx۵ ۸- اسامی وهویت کامل اعضای هیئت مدیره: الف) آقای داور ماهی کار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه xxx۴ و شماره ملی xxxxxxxxx۱ متولد ۶/۱۱/xxx۴ صادره از اردبیل به نمایندگی از شرکت گسترش فناوری های نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲به سمت رئیس هیئت مدیره . ب) آقای سیدمعروف صمدی فرزند سیدتاج الدین به شماره شناسنامه xxxوشماره ملی xxxxxxxxx۸ متولد ۱/۱/xxx۲ صادره از سنندج به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . ج) آقای محمدرضا مروارید به شماره شناسنامه xxxو شماره ملی xxxxxxxxx۸ متولد۱۰/۴/xxx۶ صادره از ایلام به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضوهیئت مدیره . د)آقای علی تقوی فر فرزند عزت به شماره شناسنامه xxx۳۸ و شماره ملی xxxxxxxxx۵متولد۲۰/۶/xxx۵ صادره از اردبیل به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ه) آقای بیزن صفوی فرزند رضاقلی به شماره شناسنامه xxx۹و شماره ملی xxxxxxxxx۶ متولد ۳۰/۶/xxx۱ صادره از آبادانان به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضوهیئت مدیره . ۹- شرایط حضوردرمجامع عمومی وداشتن حق رای: درکلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام شرکت شخصاویاوکیل یاقائم مقام قانونی آنهاصرف نظرازتعدادونوع سهام میتوانندحضوربهمرسانند وبرای هرسهم فقط یک رای خواهند داشت . ۱۰- شرایط تقسیم سودوتشکیل اندوخته : الف – اندوخته قانونی واختیاری: از سود خالص شرکت و پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود.همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است ودرصورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابدکسریک بیستم مذکورآنقدرادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی یک دهم از سرمایه یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود و یژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود. ب: سودقابل تقسیم : سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالهای شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود تقسیم شده سالهای قبل . ۱۱- مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است . تعهدات شرکت طبق بند۱-۳۲صورتهای مالی متن به ۲۹/۱۲/xxx۶ به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال بوده وشرکت دیون ثالث راتضمین نکرده است . ۱۲- روزنامه کثیرالانتشارشرکت جهت درج آگهی های شرکت : روزنامه کثیرالانتشارشرکت جهت درج آگهی های شرکت روزنامه اطلاعات میباشد. ۱۳- اساسنامه شرکت و دو تراز مالی و حساب سود و زیان سالهای مالی xxx۵وxxx۶و صورت تقویم دارائی ها و اموال شرکت تهیه شده توسط کارشناس تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در مرکز شرکت و اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران جهت مطالعه عموم و ذینفعان آماده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302142
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۷سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226098
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133545
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داورماهی کاربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گسترش فناوری های نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمعروف صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا مروارید به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی تقوی فر به شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت خدمات ارزی وصرافی مهرباشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بیژن صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تقوی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک وسفته وبرات با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست (بخش هایی از ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل تفویض گردید: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد ـ افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکوردر ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات ـ اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی و یا غیرقضائی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضائی و یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دردادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع ازدعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078186
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت ازتاریخ یکم دی ماه هرسال شمسی شروع شده درتاریخ سی ام آذرماه سال شمسی بعد خاتمه خواهد_یافت. سال مالی جاری شرکت ازتاریخ یکم فروردین ماه هزاروسیصدونود وهفت آغاز شد و در تاریخ سی ام آذرماه سال هزارو سیصدو نود و هفت خاتمه خواهد_یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049439
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت خدماتی پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت خدمات ارزی وصرافی مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992203
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داورماهی کار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت فناوری‌های نوین کشاورز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمعروف صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا مروارید به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تقوی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی وصرافی مهربا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بیژن صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی تقوی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج ازاعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک سفته وبرات با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676817
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400724
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید معروف صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای فرخ کوچکی گل افزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181777
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیرامیس رهبر کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک تجارت شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای آقای سروش گل سرخی جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982097
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان وصورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525156
آگهی تغییرات شرکت سيمرغ شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی ش.م xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهر گستران سیمرغ زیاران درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیس و اداره مرکز تهیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و سایر تاسیسات لازم جهت تولید، بسته بندی، توزیع و فروش آن محصولات، خرید و تولید دام و نهاده های دامی از داخل و خارج از کشور، انجام هر نوع فعالیت های صنعتی و تجاری و مالی و خدماتی و رفاهی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد از قبیل وارد کردن ماشین آلات، قطعات، ابزار آلات و وسایل، موادخام، تولید غذای آماده دام و طیور بسته بندی و سایر تجهیزات مربوطه بدون اینکه محدود بموارد فوق باشد، همچنین مشارکت با شرکتهای دیگر و اداره شرکتهایی که دارای موضوع و مقاصد مشابهی با این شرکت باشند، درتمامی موارد پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران- بلوار آفریقا نبش گلفام پلاک xxx طبقه دوم کد پستیxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۸/xxxمورخ ۱/۹/۹۴نزد بانک کشاورزی شعبه آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سیمرغ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹به نمایندگی ایوب مرادی نفت چالی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره - علیرضا معیردارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره - شرکت صنعتی مقوا سازی شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به نمایندگی وحید شکروی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: امیرحسین عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مهدی اسدبگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227161
آگهی تغییرات شرکت سيمرغ شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند. ـ شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت خدمات ارزی وصرافی مهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227156
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داورماهی کاربه شاره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فناوری های نوین کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره. آقای فرخ کوچکی گل افزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره. آقای محمود صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تقوی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت خدمات ارزی وصرافی مهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سروش گلسرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی ازبانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی تقوی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ازاعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل. تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آورازجمله چک وسفته وبرات با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات اعضاء هیئت مدیره (بخش هایی ازماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲ این اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت ومعامله وکلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضائی یا غیرقضائی یا عمومی ودیوان عدالت اداری با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی ازآغاز تا اتمام، ازجمله حضوردرجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دردادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکاروتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ابداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی ازجرائم وامورمشابه دیگر. داورماهی کار (رئیس هئیت مدیره) فرخ کوچکی گل افزانی (نایب رئیس هیئت مدیره) محمود صالحی (عضو هیئت مدیره) علی تقوی فر (عضو هیئت مدیره) سروش گلسرخی (عضو هیئت مدیره) - علی تقوی فر (مدیرعامل)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581899
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492773
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۸۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257633
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200715
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه پیشین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055983
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهام عام ‌به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۶/۸/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056001
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به ش م xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی داور ماهیکار به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به ش م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد شیخ زین الدین به ک.م xxxxxxxxx۳ و شرکت گسترش فناوریهای نوین کشاورز به ش م xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی علیرضا کریمی وثیق به ک م xxxxxxxxx۱ و بانک ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی اسفندیار استکی الیوند به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به ک م xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ داور ماهیکار به سمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711025
آگهی اصلاحی:
پیرو آگهی شماره xxx۹۰/ت۳۲مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ اعلام میدارد نام شرکت سیمرغ و نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9885700
آگهی اصلاحی:
پیرو آگهی شماره xxx۹۰/ت۳۲مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ اعلام میدارد نام شرکت سیمرغ و نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691255
آگهی تصمیمات شرکت سمیرغ سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090985
آگهی تصمیمات شرکت سمیرغ سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627084
آگهی اصلاحی شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
پیرو آگهی شماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۳/۳/۹۱ و باستناد نامه وارده به شماره xxx۵۴ مورخ ۳۰/۳/۹۱ نام رئیس هیئت مدیره آقای داور ماهیکار به ک م xxxxxxxxx۱ صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996332
آگهی اصلاحی شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
پیرو آگهی شماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۳/۳/۹۱ و باستناد نامه وارده به شماره xxx۵۴ مورخ ۳۰/۳/۹۱ نام رئیس هیئت‌مدیره آقای داور ماهیکار به ک م xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604193
آگهی تصمیمات شرکت شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بنمایندگی داورماهیکار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی علیرضا کریمی وثیق به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی محمود شیخ زین الدین به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی سعید نخستین به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx/۹۱ داود ماهیکار بسمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را طبق مواد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438847
آگهی تصمیمات شرکت شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بنمایندگی داورماهیکار به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی علیرضا کریمی وثیق به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی محمود شیخ زین الدین به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی سعید نخستین به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx/۹۱ داود ماهیکار بسمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را طبق مواد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11884868
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی کشاورزی صنایع مرغ مادر ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۱۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۲۷۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۶/۴/۹۰ و تائیدیه شماره xxx/xxx/۸/۷/xxx مورخه ۲۰/۴/۹۰ اداره کل تعاون روستائی استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: سرمایه تعاونی از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت. تراز سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. تولیدی جوجه داران به و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مسعود سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمرغ به و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی ایوب مرادی‌نفت‌چالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت به مدت ۱ سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612058
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی عام
‌ثبت شده به شماره xxx۰۴ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۹

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محمود شیخ‌زین‌الدین به کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای حسن بیات بنمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و علیرضا کریمی‌وثیق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای مجتبی مومن‌صفائی بنمایندگی شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ برای باقی مدت تصدی عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681533
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی عام
‌ثبت شده به شماره xxx۰۴ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۹

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محمود شیخ‌زین‌الدین به کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای حسن بیات بنمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و علیرضا کریمی‌وثیق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای مجتبی مومن‌صفائی بنمایندگی شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ برای باقی مدت تصدی عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159811
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602748
آگهی تصمیمات در شرکت سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۴/۸۹ نوع شرکت از سهامی‌خاص به نوع سهامی‌عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب گردید و مراتب تبدیل شرکت و اعلام تبدیل آن عبارت گردید از نامه شرکت به شماره ثبتxxx۰۴ و با موضوع فعالیت انجام هرگونه فعالیتهای کشاورزی از قبیل زراعت، باغداری، دامپروری، مرغداری، جوجه‌کشی، تولید مرغ مادر، تخم‌مرغ، تبدیل و جور کردن، بوجاری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی‌ـ تبدیل محصول فرعی دام‌ـ واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و دامی‌ـ ورود و نصب ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز مجتمع و ورود و نصب ماشین‌آلات جهت تهیه دان و خوراک دام، ورود و نصب ماشین‌آلات مربوط به آن سرانجام ساخت و مونتاژ کلیه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و خرید و فروش مواداولیه دان و داروهای دامی در ادامه با فعالیت شرکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اعم از کشاورزی، تولید، بازرگانی، صنعتی و ارائه خدمات آموزشی تخصصی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت برای پرسنل شرکت و هر نوع فعالیت مجاز دیگر به ویژه با شرکتهایی که بنحوی با موضوع شرکت رابطه داشته باشد و اخذ نمایندگی شرکتها و موسساتی که بنحوی مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. نشانی شرکت به نشانی تهران‌ـ خیابان آفریقا نبش گلفام پلاکxxx کدپستیxxxxxxxxx۸ میباشد. مدت شرکت از زمان تاسیس برای مدت نامحدود است و سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد میلیارد ریال) منقسم بهxxx/xxx/xxx (یکصد میلیون سهم) xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده میباشد شرکت فاقد سهام ممتازه است. نام و هویت کامل مدیرعامل عبارت است از آقای علی تقوی‌فر فرزند عزت به شماره شناسنامهxxx۳۸ به شماره ملیxxxxxxxxx۵ صادره از اردبیل متولدxxx۵ به عنوان مدیرعامل و اسامی و هویت اعضاء هیئت‌مدیره عبارتند از بانک کشاورزی به شماره ثبتxxx۹۶ با نمایندگی آقای داور ماهیکار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامهxxx۴ و شماره ملیxxxxxxxxx۱ صادره از اردبیل متولدxxx۴ و شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدحسن بیات فرزند محمد به شماره شناسنامه۴۶ به شماره ملیxxxxxxxxx۷ صادره از تویسرکان متولدxxx۵‌ـ بانک تجارت به شماره ثبتxxx۲۷ با نمایندگی آقای فریدون مختاری فرزند غلامعلی به شماره شناسنامهxxx۸ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ صادره از تهران متولدxxx۲‌ـ شرکت خدمات ارزی صرافی مهر به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی مومن‌صفائی فرزند رضا به شماره شناسنامهxxx به شماره ملیxxxxxxxxx۱ صادره از ملایر متولدxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای فرخ کوچکی‌گل‌افزانی فرزند احمد به شماره شناسنامهxxx۷ و شماره ملیxxxxxxxxx۱ صادره از تهران متولدxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرایط حضور در مجامع عمومی و داشتن حق رای در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام شرکت شخصاً یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنها صرف نظر از تعداد و نوع سهام میتوانند صاحبان سهام شرکت شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرف‌نظر از تعداد و نوع سهام میتوانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رای خواهند داشت و شرایط تقسیم سود و تشکیل اندوخته به شرح الف‌ـ اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و رد صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود.ب‌ـ سود قابل تقسیم: سود قابل تقسمی عبارت است از سود خالص سال‌های شرکت منهای زیانهای سال مال قبلی واندخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم شده سالهای قبل و مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. دیون شرکت مبلغxxxxxxxxxxxx ریال بوده و شرکت دیون ثالث را تضمین نکرده است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه اطلاعات میباشد. و اساسنامه شرکت و ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سال‌های مالیxxx۶ وxxx۷ در صورت تقویم دارائی‌ها و اموال شرکت تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در محل مرکزی شرکت و اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران حجهت مطالعه عموم و ذینفعان موجود و اماده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11356205
آگهی تصمیمات در شرکت سیمرغ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۳/۸۹ به موضوع شرکت عبارت ارائه خدمات آموزشی تخصصی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت برای پرسنل شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. مبلغ اسمی سهام شرکت از مبلغ xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید و سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بنام تماما پرداخت شده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857325
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱/۸۹ داور ماهیکار به نمایندگی از بانک کشاورزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرخ کوچکی‌گل‌افزانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی تقوی‌فر خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل و مجتبی مومن‌صفایی به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدحسن بیات به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و فریدون مختاری به نمایندگی از بانک تجارت به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. همچنین اختیارات هیئت‌مدیره بشرح بندهای۴و۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۵و۱۶ از ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929283
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند بانک کشاورزی‌ـ شرکت خدمات ارزی و صرافی‌مهرـ شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ـ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و بانک تجارت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533936
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۵/۸۸ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات